Frölunda–Högsbo

Nu ska Västra Frölunda ta klivet från förort till blandstad. Stadsdelen kan utvecklas med upp till 6000 nya bostäder, stadsgator och fler mötesplatser. De viktiga grönområdena ska bevaras och utvecklas när Frölunda blir en mer hållbar stadsdel där allt som behövs i det dagliga livet finns inom gång- eller cykelavstånd.

Frölunda – från förort till stad

I dag bor ungefär 15 000 personer i Västra Frölunda. Bebyggelsen präglas av höghus och handeln är koncentrerad till Frölunda Torg, som också är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken.

Men i Frölunda finns det många ytor som kan utnyttjas bättre, bland annat ett stort antal parkeringsplatser som skulle kunna bebyggas med bostadshus för att skapa gator med butiker och andra verksamheter i bottenvåningarna, vilket bidrar till att skapa gator med stadsliv. Om nya byggnader koncentreras vid de befintliga mötesplatserna och stråken i stadsdelen förstärks hela Frölunda. Det ska också kunna bli lättare att ta sig fram i stadsdelen med cykel eller till fots.

De viktiga grönområdena i Frölunda, bland annat Ruddalen mitt i stadsdelen, ska bevaras och utvecklas. Detta är också något som de boende i dialoger har uttryckt är väldigt viktigt. Kulturmiljön i Västra Frölunda är speciell, och de byggnader och miljöer som finns här har ett särpräglat utseende och uttryck. Den nya bebyggelsen som tillkommer ska ta tillvara på områdets historia och bygga vidare för att tydligt visa nästa steg i Frölundas utveckling.

En ryggrad i utvecklingen av Frölunda är huvudgatorna Marconigatans och Radiovägens omvandling till stadsstråk för alla trafikslag och kantade av bebyggelse.

En ryggrad i utvecklingen av Frölunda är huvudgatorna Marconigatans och Radiovägens omvandling till stadsstråk för alla trafikslag och kantade av bebyggelse. Här finns det även stora möjligheter att titta på hur kollektivtrafiken ska utvecklas.

Programarbetet har föregåtts av dialog med de boende, där flera av invånarnas frågor har tagits vara på. När programmet för Frölunda kommer ut för programsamråd finns möjlighet att tycka till och komma med synpunkter. Efter programsamråd kommer programmet eventuellt revideras för att slutligen godkännas av Byggnadsnämnden. Mycket är på gång i Frölunda redan nu där för vissa områden finns det nya konkreta planer och där det i även byggs. Men, för andra delar är vi bara precis i början på att utveckla Västra Frölunda från förort till stad.

Därför enkelriktas Götatunneln

Med start efter midsommar och 25 veckor framåt enkelriktas Götatunneln i västlig riktning mot Järntorget. Under tiden kommer byggprojekten Västlänken och Hisingsbron, samt Trafikverket underhåll, att utföra arbeten i och framför tunneln.

Götatunnelns enkelriktning

Distansgatan/Marconigatan, Västra Frölunda

Distansgatan/Marconigatan

Fler bostäder ska byggas i Järnbrott. Ytor som idag används för markparkering kommer användas till bostäder med utrymme för lokaler i bottenvåningarna. Totalt innebär det 410 nya lägenheter på Distansgatan/Marconigatan.

Gitarrgatan - Frölunda

Gitarrgatan

Området mellan Altplatsen och Musikvägen, på gångavstånd från knutpunkten Frölunda Torg, ska utvecklas. Här planeras för cirka 160 nya lägenheter och 2000 kvadratmeter handel.

Mandolingatan, Västra Frölunda

Mandolingatan

På Mandolingatan, med gångavstånd från knutpunkten Frölunda Torg och parklek, bollplaner och utegym i Positivparken, planeras för cirka 550 nya bostäder. Drygt 400 av dessa planeras stå klara till 2021.

 

Munspelsgatan - Frölunda

Munspelsgatan

Området kring de så kallade stjärnhusen, nordväst om Frölunda Torg, ska förtätas. Här planeras för cirka 500 nya lägenheter. De nya bostäderna kommer att byggas utefter Lergöksgatan och Munspelsgatan, på ytor som idag främst används för parkering.

Nymilsgatan, Västra Frölunda

Nymilsgatan

Gamla Motortekniska gymnasiet i Flatås har rivits. På tomten ska det nu byggas bostäder. Totalt planeras det för cirka 330 nya lägenheter samt en ny förskola.

Pennygången, Högsbo

Högsbohöjd - Pennygången

Nya bostäder planeras söder om Högsboleden i höjd med Högsbomotet. Totalt rör det sig om cirka 700 lägenheter inklusive ytor för handel och kontor, som kommer att gränsa till bostadsområdet Pennygången. Drygt 400 av lägenheterna planeras stå färdiga år 2021.

Tunnlandsgatan, Västra Frölunda

Tunnlandsgatan

I mitten av 1960-talet växte Kaverös fram. Stadsdelen har ett högt, lite avskilt läge med Ruddalens fritidsområde som närmaste granne. Nu ska fler få möjlighet att bo här – cirka 180 nya bostäder ska skapas genom påbyggnad av de befintliga husen på Tunnlandsgatan.

Projekt som ingår i Bostad2021

I BoStad2021 ingår 30 delprojekt, från Angered i norr till Frölunda i söder. Här nedan kan du klicka dig vidare till de olika projekten. Vill du veta mer om respektive detaljplan, besök Göteborgs Stads e-tjänst Plan- och byggprojekt.

Rekordstort bostadsbyggande

”I fastighetskontorets prognos ingår satsningen BoStad2021 som ska ge 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie produktion, fram till och med Göteborgs 400-årsjubileum 2021.”

Martin Öbo, fastighetsdirektör i Göteborgs Stad.

Intervju med Martin Öbo
Uppdaterad 5 oktober 2018