Visionsbilden för Gamlestads torg etapp 2.

Gamlestaden

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Stadsdelen har en lång historia och kommer i framtiden att ha fördubblat sitt invånarantal.
Planering och byggande pågår. Beräknas klart 2035.

Frågor och svar om Gamlestaden

Omvandlingen av Gamlestaden sker etappvis och omfattar flera detaljplaner vilka befinner sig i olika skeden och ett planprogram. Just nu pågår byggnation runt resecentrum vid Gamlestads torg med bostäder och kontor. Bostäderna vid kajen intill Sävåen har precis flyttat in. Det byggs också bostäder och förskola vid Brunkeberget, kvarteret Makrillen,  som kommer vara klara våren 2021. Under nästkommande etapper kommer det byggas bostäder på bägge sidor av Artillerigatan. De planskilda korsningarna rivs så att Artillerigatan kan fortsätta fram till resecentrumet. Det ska bli en trivsam blandstad med utgångspunkt i den bebyggelse som redan finns.

Den är ”först ut” och det är själva navet i förändringen av stadsdelen. Kollektivtrafikknutpunkten vid Gamlestads torg får en ordentlig uppgradering i och med tillkomsten av det nya resecentrat. Förutom smidiga byten mellan pendeltåg, spårvagn och buss så skapas en tät stadsmiljö som på sikt kommer att erbjuda ett brett kommersiellt och socialt serviceutbud. Utvecklingen runt knutpunkten kommer att bidra till att Gamlestaden med omnejd utvecklas till att bli en självklar destination i Göteborg.

Bostadsbebyggelsen kommer att variera i både skala, upplåtelseformer och arkitektoniskt uttryck. Merparten av de tillkommande bostadshusen kommer att uppföras som kringbyggda kvarter där det i stor utsträckning kommer att vara olika typer av service och verksamheter i gatuplanet.

Vattenkontakten kommer att öka genom att en bryggpromenad med sittmöjligheter byggs intill ån. Målet är att skapa ett socialt och trivsamt urbant ”å-rum” i omedelbar anslutning till Gamlestads torg och resecentrum. Ambitionen är också att låta Säveåns park- och naturstråk ”landa” rakt in i torgmiljön runt resecentrum.

Den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen från stadsdelens industriella epok är till stora delar bevarad inom Gamlestadens fabriker och i Slakthusområdet. Detta arv kommer varsamt att tas tillvara i den fortsatta omvandlingen av stadsdelen. Den senmedeltida staden Nya Lödöse kommer att tydliggöras genom att t.ex. gatubeläggningen på olika sätt kommer att redovisa äldre strukturer såsom kvartersutbredning och kyrkans läge. Andra konstnärliga grepp kommer att vara medeltida inspiration vad gäller materialval i det offentliga möblemanget och i valet av växter. Brunnslocken kommer att utföras i form av Nya Lödöses stadssigill!

År 2035 kommer Gamlestaden att vara en självklar del av Göteborgs innerstad. Gamlestaden kommer via Bagaregården, Redbergsplatsen och Olskroken att vara helt sammanbyggd med centrala Göteborg. År 2035 har invånarantalet fördubblats mot idag. Antalet människor som arbetar i stadsdelen har också ökat tydligt. Gamlestads brygga med sitt söderläge mot Säveån är då en av Göteborgs mest självklara ”after work-häng”. Människor som gillar kultur och gourmetmat söker sig till Gamlestadens fabriker och till Slakthusområdets restauranger!

Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 26 mars 2021)