Bostäder och kontor i Göteborgs industriella vagga - Gamlestadens fabriker. Visionsbild: TMRW/Platzer fastigheter.

Gamlestadens fabriker ligger vid Säveån omedelbart söder om den strategiska kollektivtrafikknutpunkten vid Gamlestads torg. Syftet med planen är att utveckla en blandstadskaraktär och att fysiskt och socialt knyta samman Olskroken och Östra Göteborg.

– Planområdet är strategiskt viktigt som den saknande pusselbiten som binder samman centrala staden med de nordöstra stadsdelarna, förklarar Mattias Westblom, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

"Planområdet är strategiskt viktigt som den saknande pusselbiten som binder samman centrala staden med de nordöstra stadsdelarna."

Göteborgs industriella vagga

Planområdet ligger delvis inom gränsen för den senmedeltida staden Nya Lödöse. Stora delar av befintlig bebyggelse utgör Göteborgs industriella vagga.

– Området utgör i mångt och mycket Göteborgs industriella vagga och bebyggelsens karaktär och patina är påtaglig och är därför bevarandevärd och ges skyddsbestämmelser, fortsätter Mattias Westblom.

Planen innehåller ett större bostadskvarter med ca 250–300 lägenheter. Ett sammanhängande gångstråk igenom Gamlestadens fabrikers grändmiljöer möjliggörs också.

"Bebyggelsens karaktär och patina är påtaglig och är därför bevarandevärd."

En strategisk del av stadsutvecklingen i Gamlestaden

Gamlestadens fabriker utgör en strategisk del av stadsutvecklingen i Gamlestaden genom att området binder samman Bagaregården och Gamlestaden. Dagens användning enligt gällande plan är till stor del industri.

– Detaljplanen medger att flera befintliga verksamheter kan vara kvar och att nya verksamheter kan tillkomma samt att nya bostäder tillförs området. Den befintliga och tillkommande bebyggelsen stärker upp och bidrar till förtätning i Gamlestadens resecentrums omedelbara närhet, menar Mattias Westblom.

Detaljplanen ska upp till kommunfullmäktige för slutgiltigt antagande. Beräknad byggstart är 2021-2022.

Utvecklingen pågått under en längre tid 

Stadsutvecklingen i Gamlestaden har pågått under en längre tid och sedan några år är knutpunkten för kollektivtrafik samlad vid ett nytt resecentrum vid Gamlestads torg (buss- och spårvagnstrafik samt pendel- och regiontåg). I anslutning till resecentrum, som ingår som en del av utbyggnaden av detaljplan för Gamlestads torg etapp 1, har 117 nya bostäder, ett bibliotek (Världslitteraturhuset) och Göteborgs första parkeringshus för cyklar färdigställts. Byggnationen norr om resecentrum pågår och den första detaljplane-etappen bedöms i sin helhet vara färdigställd 2024. Utbyggnad av detaljplan för kvarteret Makrillen pågår också och kommer att färdigställas under 2021 innehållande ca 250 nya bostäder och en förskola.

Publicerad 16 december 2020 (Uppdaterad 16 december 2020)