Samrådet för Gamlestads torg, etapp 2, pågår till och med den 31 mars. Bilden visar en vision över hur området skulle kunna se ut i framtiden.

Samrådet för Gamlestads torg, etapp 2, pågår till och med den 31 mars. Bilden visar en vision över hur området skulle kunna se ut i framtiden.

Samråd om detaljplan för Gamlestads torg, etapp 2

Den 7 februari beslutade byggnadsnämnden att detaljplan för Gamlestads torg, etapp 2, ska ut på samråd. Samrådstiden är 19 februari–31 mars och under den perioden är det fritt fram att tycka till om förslaget och lämna in synpunkter.

Syftet med planen är att skapa en tät, variationsrik- och upplevelserik, levande stadsmiljö av innerstadskaraktär med bostäder, verksamheter och skola som bidrar till att knyta samman östra Göteborg med city.

Planen omfattar cirka 900 bostäder, en F-3-skola för cirka 200 barn och cirka 40 000 kvadratmeter lokalytor för kontor, service, butiker med mera.

Gamlestaden är utpekat som en strategisk knutpunkt och ett prioriterat utbyggnadsområde.

Gamlestaden är utpekat som en strategisk knutpunkt och ett prioriterat utbyggnadsområde. Denna etapp kopplar ihop de två sidorna av Säveån genom att dagens trafikviadukt rivs och ett nytt huvudgatusystem byggs ut där Gamlestadsvägen byggs om till en stadsgata i markplan i ett delvis nytt läge.

Detta är den andra etappen av Gamlestads torg och knyter samman befintlig landshövdingehusbebyggelse och gatustruktur med den nya exploateringen och kollektivtrafikknutpunkten i etapp 1.

Samrådet pågår 19 februari–31 mars

Samrådshandlingarna finns utställda på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 och på Världslitteraturhuset, Gamlestads torg.

Du hittar också förslaget på Göteborgs Stads webbplats för plan och byggprojekt.

Detaljplanen för området är ute på samråd och fram till och med den 31 mars 2020 har du möjlighet att lämna dina synpunkter via länken ovan.

Välkommen på samråds- och informationsmöte 17 mars

För dig som vill veta mer om förslaget, och kunna ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på ett samråds- och informationsmöte.

Mötet arrangeras tisdagen den 17 mars kl. 17.3019.30 på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, informationssalen, plan 1.

Så här ser området runt Gamlestads torg ut idag. Planen är bland annat trafikviadukten rivs och Gamlestadsvägen byggs om till en stadsgata i markplan.

Planen omfattar cirka 900 bostäder, en F-3-skola för cirka 200 barn och cirka 40 000 m2 lokalytor för kontor, service, butiker med mera. Bilden visar en vision av hur det skulle kunna bli.

Publicerad 21 februari 2020 (Uppdaterad 24 februari 2020)