Vad?

När staden växer behöver vi fler förbindelser över älven. För att skapa förutsättningar för att fler ska kunna cykla eller gå påbörjas nu arbetet med att planera för en gång- och cykelbro över älven i ett centralt läge i staden. Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 att arbetet kan gå vidare. Nästa steg blir att påbörja arbetet med genomförandestudie, detaljplan och miljödom.

Var?

Gång- och cykelbron ska gå mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. En redan etablerad plats kan justeras för att nyttjas på nya sätt som passar stadens utveckling och detta område lämpar sig bäst bland annat utifrån att det bidrar till ett finmaskigt och sammanhängande gång- och cykelnät på båda sidor om älven. På denna plats finns det heller inte lika mycket förorenad mark, som längre väster ut, vilket kommer att underlätta själva byggandet av bron.

Varför?

Behovet av en bro är stort och frågan om gång- och cykelförbindelser över Göta älv har utretts under flera år av Göteborgs Stad. Den är en bärande del i att stadskärnan ska kunna växa över älven och bidra till en mer sammankopplad, nära och robust stad. Bron förväntas bli ett av de mest använda cykelstråken i Göteborg. Det behövs flera förbindelser över Göta älv och vi behöver tänka både västerut och österut i takt med att Göteborg växer på båda sidor om älven. 

När?

Trafikkontoret ser det som möjligt att ha en gång- och cykelbro på plats tio år från att kommunfullmäktige fattar beslut om inriktning. Om allt går som det ska kommer alltså en ny gång- och cykelbro att vara på plats under 2031.

Uppdaterad 23 september 2021