Gårdstensdalen

Under 2019 och 2020 rustade park- och naturförvaltningen upp grönområdet Gårdstensdalen. Det utvecklades till en grönare stadsdelspark med mer fler möjligheter till bollsport, umgänge och lek.
Färdigställt

Arbetet med Gårdstensdalen skedde i etapper och det var r den norra delen av grönområdet som utvecklades och stod klart under senhösten 2020. Med nya ytskikt och underlag har platsen blivit enklare och roligare att använda för fler.

Slingan och belysningen runt grönområdet har rustats upp och blivit tillgängligare och trevligare. Under hösten 2019 anlade park- och natur­förvalt­ningen en boulebana och rustade upp tennisbanan. Tillsammans med Gårdstensbostäder har de också anlagt ett nytt utegym. 

Park- och naturförvaltningen har även rustat upp och utvecklat lekplatsen i Gårdstensdalen. Där finns nu fler redskap, bland annat en kryptunnel, en baksandlåda och en ny gungställning.

Fruktlunden har kompletterats med fler fruktträd och fotbollsplanen har rustats upp.  Parken har även fått nya sittplatser.

Det kommer att bli mindre ängar i gräsytorna, kullar för lek och gröna rum med lökplanteringar. Gräsytorna har planterats men är inte helt klara för användning ännu. I övrigt är parkytorna i norra delen av Gårdstensdalen klara.

En tillfällig förskola kommer att byggas i parkens nordöstra del. Under tiden som det arbetet pågår kommer gångvägar och ytor att runt arbetsområdet att spärras av.

Illustrationsskiss för Gårdstensdalens norra del, Illustration av 02LANDSKAP

Illustrationsskiss för Gårdstensdalens norra del, Illustration av 02LANDSKAP

  • Cinna Axelsson
  • Kommunikatör
Uppdaterad 8 juli 2021