Visionsbild.

Göteborgs stadslinbana

Det har planerats för en stadslinbana i Göteborg – ett helt nytt sätt att ta sig över älven och vidare på Hisingen. Sedan december 2019 har en politisk process pågått och nu är det sista beslutet fattat. Projekt Göteborgs stadslinbana Järntorget–Wieselgrensplatsen avbryts och blir inte verklighet.
Projekt Göteborgs Stadslinbana Järntorget–Wieselgrensplatsen är avslutat.

Politisk process avslutad

Nu är det sista beslutet fattat och det innebär att projekt Göteborgs stadslinbana Järntorget–Wieselgrensplatsen avbryts och inte blir verklighet.

Den politiska processen har pågått sedan i december 2019 i både Göteborgs Stad och i Västra Götalandsregionen då stadslinbanan finansieras genom den så kallade Sverigeförhandlingen där de båda organisationerna är partners med staten.

Nu har Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen inlett förhandling med staten om att avbryta avtalet om Göteborgs stadslinbana Järntorget–Wieselgrensplatsen.

Snabbt över älven i en växande stad

Frågor och svar

Det arbetas med finansieringen, bland annat tilldelades linbanan under 2017 medel från Sverigeförhandlingen (Sverigeförhandlingen är storstadskommunernas samtal med Staten om pengar för att investera i infrastruktur och bostäder). Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad diskuterar även kostnadsfördelningen för linbanan samt söks medel från EU. Göteborgs stad och Västtrafik arbetar med en genomförandestudie under 2017 och 2018, vilken ska ligga till grund för Kommunfullmäktiges slutgiltiga investeringsbeslut. Det pågår flera upphandlingar under 2017 (teknisk leverantör samt arkitektur). Västtrafik utreder hur stationerna ska utformas och hur linbanegondolen bäst ska designas för att vara fullt tillgänglig för alla resenärer. Göteborgs Stad arbetar även intensivt med planeringen av stationernas och linbanetornens placering, vilken innefattas i fyra detaljplaner.

Tekniken som används för att bygga linbana är beprövad och systemet är tryggt, pålitligt och vädertåligt, då liknande system används bland annat i Alperna. Kända linbanor finns även i London och Barcelona. Transport i linbanor är tre gånger säkrare än tåg, spårvagn eller buss och 50 gånger säkrare än bil. Vi planerar för ett så kallat trekabligt system, som balanserar gondolen och ökar dess stabilitet när det blåser.

Västtrafik arbetar med linbanans säkerhet på samma sätt som med säkerheten i dagens kollektivtrafik. Det kommer att finnas övervakningskameror och kommunikationsradio till/från gondolerna. Vi planerar även att ha bemannade stationer, så att det alltid finns personal på plats. I och med att gondolerna går så ofta som var 45:e sekund så är det inget problem att vänta till nästa om man vill välja sitt ressällskap. Erfarenheter från linbanor i Europa visar att trygghetsfrågan inte brukar vara något problem, det är sällsynt med incidenter.

Vi kommer att stänga linbanan innan alltför starka vindar drar in över området. Vår ambition är att linbanan ska kunna vara i drift åtminstone upp till att det blåser styv kuling. Ungefär vid samma vindstyrka stängs busstrafiken över Älvsborgsbron. Det händer bara ett fåtal gånger per år. Detsamma gäller även för åskoväder, då det utifrån den kunskap som finns idag inte är lämpligt att ha linbanesystemet i drift när det åskar. Ett åsknedslag kan leda till driftsstopp på grund elavbrott (dock finns det reservmotorer vilket gör att gondolerna alltid kan tas in till närmsta station).

Varje gondol rymmer som mest 25 personer. Med avgångar var 45:e sekund innebär det att linbanan i Göteborg ska kunna förflytta 2 000 resenärer per timme och riktning (= en spårvagnslinje).

Nej, investeringsbeslut, d v s det slutgiltiga beslutet om en linbana ska byggas, beräknas fattas av kommunfullmäktige i juni 2019. Fram till dess pågår planeringsarbete som ska ligga till grund för beslutet (t ex planering för stationer, teknik, hur gondolerna ska se ut, riskanalyser, finansiering etc).

Kommunfullmäktige fattade i juni 2016 beslut om planeringsinriktning för linbana med en kostnad på max 1,1 miljard. I det utredningsarbete som Trafikkontoret håller på med just nu görs detaljerade beräkningar. När investeringsbeslutet ska fattas under 2019 vet vi mer exakt vad det kommer att kosta. Via Sverigeförhandlingen är en överenskommelse gjord att staten kommer att bidra till investeringen. Göteborgs Stad söker även bidrag från EU.

Det hela började med en stor medborgardialog kring Göteborgs 400-årsjubileum som firas år 2021. Det kom in mängder av förslag kring hur göteborgarna vill att staden ska se ut och fungera i framtiden. Flera förslag handlade om en linbana över älven.

Linbanan är ett viktigt tillskott för att snabbt kunna ta sig fram över flera av stadens barriärer: älven, Västra hamnbanan och Lundbyleden. Den kan avlasta centrala bytespunkter och skapar en ny tvärlänk i kollektivtrafiken. Linbanan är en del i det nya kollektivtrafiksystemet, som bygger på att inte alla ska behöva åka in till den hårt belastade knutpunkten Brunnsparken.

Nej, det är inga som helst problem för sjöfarten på älven. Linbanan går klart över segelbar höjd.

Linbanan kommer att ingå i kollektivtrafiken och du reser med samma Västtrafikbiljett som på stadens bussar, spårvagnar, tåg och båtar.

Totalt tar resan från Järntorget till Wieselgrensplatsen ca 11,5 minuter: Järntorget-Lindholmen ca 4,5 minuter Lindholmen-Västra Ramberget ca 3,5 min Västra Ramberget-Wieselgrensplatsen ca 3,5 min

Vi planerar för att man ska kunna ta med såväl rullstolar, cyklar och barnvagnar i gondolerna. Det ska vara god tillgänglighet för alla. Ibland kanske det inte finns plats, men då är det bara 45 sekunder till nästa gondol.

Ja det finns planer på ytterligare två linjer, dock inväntar vi erfarenheter från den första planerade linjen innan ytterligare åtgärdsvalsstudier eller liknande startas för nya linjer. Linbana Backa-Bäckebol-Hjällbo-Kortedala (gul linje) är nästa linbanesträckning på ritbordet. Genom linbanans egenskap att överbrygga barriärer har stråket mellan Selma Lagerlöfs Torg-Bäckebol-Hjällbo-Kortedala identifierats som intressant för en koppling. Länken skulle innebära att en tvärförbindelse uppstår i ett läge som inte tidigare varit aktuellt på grund av de svåra topografiska förhållandena och nödvändigheten att korsa väg, järnväg och älv. Att på detta sätt skapa helt nya resmöjligheter med förbättrad tillgänglighet som följd kan stärka platserna längs stråket och öka möjlighe­terna till förtätning med bostäder och verksamheter. Att ta sig från Kortedala till norra Backa i morgontrafiken tar idag 41 minuter, men med linbanan skulle det ta 16 minuter. Den här linbanesträckningen bedöms preliminärt ha en likvärdig investerings- och driftskostnad, som linbanan mellan Wieselgrensplatsen och Järntorget. Linbana Svingeln–Gullbergsvass–Ringön–Brunnsbo (brun linje) Den här linbanan skulle kunna bli aktuell i ett senare skede när Gullbergsvass och eventuellt Ringön har exploaterats. Det kommer att vara över 20 000 boende där i framtiden, jämfört med dagens 8. Den här linbanesträckningen bedöms preliminärt ha en likvärdig investerings- och driftskostnad som linbanan mellan Wieselgrensplatsen och Järntorget.

Kontakt

  • Trafikkontoret
  • Kontaktcenter Göteborg
  • Telefonnummer: 031-365 00 00
Uppdaterad 24 juni 2021