Arkitekternas visionsbild över hur området runt Station Haga kan se ut.

Vad?

Som en del av tågtunneln Västlänken byggs nu stationen Göteborgs Haga. Parallellt med att tågstationen under mark färdigställs kommer området runt stationen ovan mark att utvecklas.  Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för området samt tillhörande genomförandebeslut för stadsutveckling vid stationen. I det senare ingår ett beslut om att investera 660 miljoner kronor i  utvecklingen av området. 

Var?

Själva stationen byggs under mark mellan Rosenlundskanalen och Handelshögskolan.  Stationen kommer att ha tre uppgångar: i Kungsparkens västra del, vid Pusterviksplatsen samt i Handelshögskolans nya byggnad.

Detaljplanen omfattar stationsuppgångarna, trafikmiljön, en ny cykelparkering under mark samt en ny byggrätt inom Handelshögskolans kvarter.

När?

Västlänken med den nya stationen Göteborgs Haga beräknas öpppna för trafik i december 2026. Då ska även arbetena med att utveckla området ovan mark vara klara.

Vem?

Trafikverket ansvarar för bygget av Västlänken och den nya tågstationen. Göteborgs Stad ansvarar för utvecklingen av stationsområdet ovan mark. Västtrafik ansvarar för stationsbygganderna. 

Stadsrummet runt station Haga behåller sin unika karaktär

Den framtida stationen för pendel- och regionaltåg i Haga kommer att få tre uppgångar: i Kungsparkens västra del, vid Pusterviksplatsen samt i Handelshögskolans nya byggnad.

Som en följd av bygget av Västlänken och den nya stationen har Göteborgs Stad antagit en en detaljplan för områdets utveckling, som omfattar stationsuppgångarna, trafikmiljön, en ny cykelparkering under mark samt en ny byggrätt inom Handelshögskolans kvarter.

Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för området samt tillhörande genomförandebeslut för stadsutveckling vid station Haga. I det senare ingår ett beslut om att investera 660 miljoner kronor i  utvecklingen av området. 

Hänsyn till kulturmiljön

I arbetet med den nu antagna detaljplanen har stor hänsyn tagits till att bebyggelse och parkmiljöer vid station Haga omfattas av riksintresset för kulturmiljö.

- Utvecklingen av området kräver stor omsorg, hänsynstagande till kulturmiljön och en gestaltning utöver det vanliga. Inte minst med tanke på den påverkan som det pågående bygget av Västlänken innebär i form av schaktning och förlust av flera stora karaktärsskapande träd, säger Sandra Trzil, planhandläggare på Stadsbyggnadskontoret

Planområdet omfattar delar av Kungsparken och Haga Kyrkoplan som får skydds- och varsamhetsbestämmelser. Hagakyrkan, Samhällsvetenskapliga biblioteket, Rosenlundsbron och höghuset inom Handelshögskolans kvarter skyddas också genom bestämmelser.

Planen medger även en utbyggnad av Handelshögskolan, vilket innebär en rivning av det låga tegelhuset i hörnet Vasagatan-Haga Kyrkogata. Handelshögskolans nya byggnad på den platsen kommer att inrymma station Hagas södra uppgång.

Lättare att ta sig fram

Med den nya stationen i Haga kommer fler människor att röra sig i området. Detaljplanen innehåller en ny trafiklösning som ska göra det enklare för framförallt gående, cyklister och kollektivtrafik att ta sig fram.

Spårvagnshållplatsen vid Haga flyttas något norrut och blir rymligare, och det ska även göras plats för en busshållplats. Södra Allégatan och Parkgatan byggs samtidigt om så att spårvagnarna slipper dela fil med bilisterna.

Cykelparkering vid stationen

Därutöver justeras vissa gator och nya cykelbanor anläggs längs allén. En ny cykelparkering byggs under mark på station Hagas mellanplan. Cykelparkeringen kommer att kunna nås genom en nedfart placerad vid Södra Allégatan.

De nya trafiklösningarna i kombination med den nya tågstationen under mark kommer innebära att området stärks som bytespunkt för den lokala och regionala kollektivtrafiken.

Kontakt

  • Peter Wannding
  • Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 1 oktober 2021