Haga

2026 planeras den nya stationen för pendel- och regionaltåg i Haga att öppnas för trafik. Parallellt med detta planerar staden att utveckla stadsrummet vid station Haga. Den 27 november 2018 godkände byggnadsnämnden detaljplanen för området.

Stadsrummet runt station Haga behåller sin unika karaktär

Den framtida stationen för pendel- och regionaltåg i Haga kommer att få tre uppgångar: i Kungsparkens västra del, vid Pusterviksplatsen samt i Handelshögskolans nya byggnad.

Som en följd av bygget av Västlänken och den nya stationen har Göteborgs stad arbetat fram en detaljplan för områdets utveckling, som omfattar stationsuppgångarna, trafikmiljön, en ny cykelparkering under mark samt en ny byggrätt inom Handelshögskolans kvarter.

Den 27 november 2018 beslutade byggnadsnämnden att godkänna detaljplanen för Västlänkens station Haga med omgivning. Detaljplanen väntas tas i upp i kommunfullmäktige för antagande i januari 2019.

Hänsyn till kulturmiljön

I arbetet med detaljplanen har stor hänsyn tagits till att bebyggelse och parkmiljöer vid station Haga omfattas av riksintresset för kulturmiljö.

- Utvecklingen av området kräver stor omsorg, hänsynstagande till kulturmiljön och en gestaltning utöver det vanliga. Inte minst med tanke på den påverkan som det pågående bygget av Västlänken innebär i form av schaktning och förlust av flera stora karaktärsskapande träd, säger Sandra Trzil, planhandläggare på Stadsbyggnadskontoret

Planområdet omfattar delar av Kungsparken och Haga Kyrkoplan som får skydds- och varsamhetsbestämmelser. Hagakyrkan, Samhällsvetenskapliga biblioteket, Rosenlundsbron och höghuset inom Handelshögskolans kvarter skyddas också genom bestämmelser.

Planen medger även en utbyggnad av Handelshögskolan, vilket innebär en rivning av det låga tegelhuset i hörnet Vasagatan-Haga Kyrkogata. Handelshögskolans nya byggnad på den platsen kommer att inrymma station Hagas södra uppgång.

Lättare att ta sig fram

Med den nya stationen i Haga kommer fler människor att röra sig i området. Detaljplanen innehåller en ny trafiklösning som ska göra det enklare för framförallt gående, cyklister och kollektivtrafik att ta sig fram.

Spårvagnshållplatsen vid Haga flyttas något norrut och blir rymligare, och det ska även göras plats för en busshållplats. Södra Allégatan och Parkgatan byggs samtidigt om så att spårvagnarna slipper dela fil med bilisterna.

Cykelparkering vid stationen

Därutöver justeras vissa gator och nya cykelbanor anläggs längs allén. En ny cykelparkering byggs under mark på station Hagas mellanplan. Cykelparkeringen kommer att kunna nås genom en nedfart placerad vid Södra Allégatan.

De nya trafiklösningarna i kombination med den nya tågstationen under mark kommer innebära att området stärks som bytespunkt för den lokala och regionala kollektivtrafiken.

Så tar du dig fram i byggtid

På Trafik Göteborg kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. Här finns all trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienkät. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten
Uppdaterad 12 december 2018