Grönt ljus till genomförandestudie

Parallellt med att den nya  tågstationen Haga färdigställs framåt 2026 planerar staden utveckla själva stationsområdet ovan mark. På sitt möte den 27 september godkände Trafiknämnden den så kallade genomförandestudien för området.

Syftet med genomförandestudien har varit att utreda förutsättningar, konsekvenser och kostnader för den nya trafiklösningen, och en del andra förändringar på allmän platsmark, som ingår i förslaget till ny detaljplan för området. Och Trafiknämndens slutsats i beslutet på mötte är att trafikförslaget är genomförbart inom ramen för detaljplanen.

Geografiskt omfattar genomförandestudien områdena i anslutning till Haga stations tre uppgångar, området direkt norr om Rosenlundsbron samt Haga Kyrkoplan.

Bättre för gående och cyklister

Huvudinriktningen i trafikförslaget är att förbättra framkomligheten för gående, cykel och kollektivtrafik och att göra en allmän standardhöjning av området. Detta mot bakgrund av att Västlänkens station Haga innebära att fler människor än idag kommer att röra sig i området, vilket skapar behov av en smartare trafiklösning och att att stärka platsen som knutpunkt för kollektivtrafiken. Spårvagnarna får ett rymligare och bättre hållplatsläge och en ny busshållplats tillkommer. I projektet ingår också att bygga ett cykelgarage under mark i anslutning till stationen.

För att skapa en smidigare och tryggare miljö för gående och cyklister kommer lösningarna för biltrafiken förändras något. Det blir inte längre möjligt att köra rakt genom Allén för att ta sig mellan Rosenlundsbron och Sprängkullsgatan, eller att svänga vänster i korsningen mot Järntorget.

Kommunfullmäktige beslutar om budget

Det Trafiknämnden nu godkänt är själva kalkylen för och inriktningen på de planerade förändringarna. Beslut om att anslå pengar till projektet, enligt kalkylen 660 miljoner kronor, fattas av Kommunfullmäktige. Detta väntas ske i samband med beslut om detaljplanen för området, preliminärt runt årsskiftet.

Publicerad 27 september 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)