I samband med att spårvagnstrafiken stängs av och leds om via Handelshögskolan och Stenpiren flyttas spåren vid Hagakyrkan till ett nytt, permanent läge i enlighet med stadens nya detaljplan för området.

Större arbetsområde

När projekt Västlänken i sommar tar hållplatsen Hagakyrkan i anspråk sätts det upp ett nytt byggplank runt arbetsområdet mot Parkgatan och Sprängkullsgatan, som kopplas samman med befintligt byggplank. I det utvidgade arbetsområdet ska det tas bort asfalt, räls, fundament, plattformar, kontaktledningar och göras en arkeologisk utgrävning. Därefter går projekt Västlänken vidare med att installera spont, slitsmurar och sätta de rörpålar som tillfälligt ska bära upp det kommande tunneltaket.

Bullrande arbeten

Sommarens arbeten kommer att orsaka en del buller och stomljud. Utifrån gjorda bullerberäkningar bedömer projekt Västlänken att riktvärdet för bullrande verksamhet kan komma att överskridas när spont installeras 4 till 15 juni. Arbetena under spåravstängningen utförs både dag- och kvällstid, bullrande arbeten dock bara under dagtid, klockan 07.00-19.00. Dock inte hela tiden.

Trädflytt i Kungsparken

Sommarens arbeten innebär också att två lindar i Kungsparken flyttas i närområdet, på stadens uppdrag. För att kunna flytta träd i den här storleken har lindarnas rotsystem förberetts under två växtsäsonger, 2016 och 2017. Med hjälp av kran och trailer flyttas nu träden cirka 20 meter norrut i Kungsparken. De träd som träd som står kvar under arbetet skyddas genom försiktig schaktning kring deras rotsystem. 

Publicerad 25 maj 2020 (Uppdaterad 17 juli 2020)