I och omkring Rosenlund i centrala Göteborg har ett stort antal parkeringar redan försvunnit på grund av bygget av Västlänken. Ett antal av dessa parkeringar har ersatts med nya. De kommande åren kommer dock ytterligare en stor mängd p-platser att försvinna som en följd av andra byggnationer i området.

Överdäckning av kanalen

I arbetet med att hitta lämpliga ytor för ersättningsparkeringar har det visat sig finnas ytterst få möjligheter på gatumark i området. Göteborgs Stad har därför landat i att en tillfällig överdäckning av en del av Rosenlundskanalen är det bästa alternativet. En liknade lösning fanns på plats under bygget av Götatunneln i början av 00-talet. Anläggningen utformas så att Paddan och andra båtar kan fortsätta att trafikera kanalen.

Stadens bedömning är att det finns ett stort behov av det tillskott på parkeringar som en överdäckning av Rosenlundskanalen innebär. Detta för att kunna fortsätta att upprätthålla god tillgänglighet med bil för besökare, verksamma och boende.

Projekt Västlänken står för kostnaden

Överdäckningen kräver bygglov och tillstånd för vattenverksamhet. Inför ansökningarna kommer mer detaljerad information om projektet att finnas tillgängligt.

Enligt en överenskommelse mellan Göteborgs Stad och Trafikverket är det projekt Västlänken som ska finansiera, projektera och bygga den tillfälliga parkeringsanläggningen. Kostnaden beräknas till cirka 20 miljoner kronor. Ambitionen är att anläggningen ska stå färdig andra kvartalet 2022.


Bakgrund
Under bygget av Västlänken tas ett stort antal parkeringsplatser i centrala Göteborg i anspråk. Totalt rör det sig om ca 1 100 platser i kommunal förvaltning. Även andra byggprojekt, bland annat vid Masthuggskajen, tar parkeringar i anspråk.

Göteborgs Stad och Trafikverket har en gemensam ambition att minimera Västlänkens påverkan på parkeringsutbudet i city. Göteborgs Stad arbetar därför löpande för att hitta platser lämpliga för tillfälliga ersättningsparkeringar. Målsättningen är att i möjligaste mån hitta platser i centrala lägen, och att undvika att påverka exempelvis grönområden. Staden beaktar även aspekter som stadsbyggnad, kulturmiljö och trafikföring.

Hittills har mer än 25 möjliga platser undersökts och totalt 222 nya parkeringsplatser har anlagts i Trafikverkets regi. Dessa platser är tillfälliga och alla platser kommer inte att vara tillgängliga under hela Västlänkens byggtid.

Publicerad 9 juni 2020 (Uppdaterad 17 juli 2020)