Parkeringsdäcket ska byggas över Rosenlundskanalen och väntas blir cirka 110 meter långt och 31 meter brett.

Trafikverket behöver tillfälligt ersätta de parkeringsplatser som tas i anspråk i samband med att Västlänken byggs. Detta för att säkerställa en god tillgänglighet till centrum, underlätta för handlarna och främja Göteborg som besöksstad, även under period med stora byggstörningar.

Vid Rosenlund har ett stort antal parkeringar redan försvunnit, varav en del har ersatts med nya. De närmsta åren kommer dock ytterligare parkeringar att försvinna i området som en följd av andra byggnationer, framförallt vid Masthuggskajen.

Finansieras av Västlänken

I arbetet med att hitta lämpliga ytor för ersättningsparkeringar har det visat sig finnas ytterst få möjligheter på gatumark i området. Göteborgs Stad har därför slagit fast att en tillfällig överdäckning av en del av Rosenlundskanalen är det bästa alternativet. En liknade lösning fanns på plats under bygget av Götatunneln i början av 00-talet.

Det är projekt Västlänken på Trafikverket som finansierar och ansvarar för att bygga parkeringsanläggningen på Rosenlundskanalen.

Samråd med berörda

Trafikverket arbetar nu med att ta fram en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken för parkeringsdäck över Rosenlundskanalen. Mellan 4 december 2020 och 15 januari 2021 håller Trafikverket ett avgränsningssamråd med de som bedöms bli särskilt berörda. På samrådet informeras om planerade arbeten, däckets lokalisering, utformning och förväntade miljökonsekvenser. Syftet är att få in synpunkter på de planerade åtgärderna.

Trafikverket har låtit ta fram ett samrådsunderlag som beskriver den planerade vattenverksamhetens omfattning. Samrådsunderlaget och inkomna synpunkter kommer att utgöra underlag inför Länsstyrelsens bedömning om den planerade byggnationen innebär en betydande miljöpåverkan. 

Över 100 meter långt

Parkeringsdäcket ska byggas på en del av Rosenlundskanalen och blir cirka 110 meter långt och 31 meter brett (Den exakta storleken är inte bestämt i nuläget). Däcket byggs på pålar i kanalen med en fri passage på minst sex meter mellan pålarna för sjötrafiken.

Bygget av parkeringsdäcket väntas ske mellan oktober 2022 till mars 2023, för att möjliggöra för Paddanbåtarna att trafikera kanalen. Överdäckningen väntas finnas på plats i minst 5 år. 

Kartbilden visar var på Rosenlundskanalen som parkeringsdäcket är tänkt att ligga
Publicerad 7 december 2020 (Uppdaterad 8 december 2020)