I maj och juni flyttas två lindar till nya platser i Kungsparken.

I maj och juni flyttas två lindar till nya platser i Kungsparken.

Haga

Sista stora trädflytten i Kungsparken

Från och med den 1 juni stängs spårvagnstrafiken av förbi Hagakyrkan under 17 veckor. Detta för att Trafikverket ska gjuta en del av taket till Västlänkens station Haga och flytta spårvagnsspåren. I samband med avstängningen flyttar Trafikverket, på uppdrag av Göteborgs Stad, två lindar till nya platser i Kungsparken för att bevara dem.

Det två lindarna står i Kungsparken vid korsningen Parkgatan/Viktoriagatan och de flyttas norrut i närområdet, den 26 till 27 maj respektive den 6 till 7 juni. För att kunna flytta träd av den här storleken har rotsystemen förberetts noggrant under flera växtsäsonger. 

Den mindre av de två lindarna väger omkring 40 ton och har ett stamomfång på 1,29 meter. Den flyttas i maj med en kran som lyfter trädet till den nya växtplatsen. Den större linden väger omkring 220 ton och har ett stamomfång på 2,83 meter. Den flyttas i juni genom att den lyfts upp några decimeter och dras genom ett 20 meter långt schakt till sin nya plats.

Flyttade träd sköts omsorgsfullt

Det är de två sista, riktigt stora, träden som Trafikverket flyttar för att bevara dem under bygget av Västlänken. Första gången så stora träd flyttades i Göteborgs Stad var hösten 2018. Då flyttade Trafikverket en bok och två hästkastanjer till nya platser i Kungsparken, i samarbete med park- och naturförvaltningen och specialister på trädflytt från Tyskland.

– Boken och kastanjerna har etablerat sig bra på sina nya platser. Alla flyttade träd kommer dessutom att skötas omsorgsfullt av Trafikverket under fem år för att få så goda förutsättningar som möjligt för att vara en del av Kungsparken under många år framöver, säger stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren.

"Boken och kastanjerna har etablerat sig bra på sina nya platser. Alla flyttade träd kommer dessutom att skötas omsorgsfullt av Trafikverket under fem år för att få så goda förutsättningar som möjligt för att vara en del av Kungsparken under många år framöver."

Kungsparken_Trädflytt_Drönare_sommar_2020_Alexander Ljungqvist.jpg

Varför flyttas träd i Kungsparken? Hör stadsträdgårdsmästare Johan Rehnberg berätta om trädflyttar i samband med bygget av station Haga

Ett stenkast från lindarna som flyttas står boken som flyttades hösten 2018. Foto: Göteborgs Stad

300 träd flyttade för att bevaras

Göteborgs Stads och Trafikverkets gemensamma utgångspunkt är att, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, bevara de träd som finns längs Västlänkens sträckning. Därför har Trafikverket, i samarbete med Göteborgs Stad, flyttat omkring 300 träd.

Ett hundratal träd har flyttats permanent till nya platser i staden. Omkring 200 har flyttats tillfälligt till en plantskola för att flyttas tillbaka till staden med start 2021, till exempel till området för Västlänkens station Haga, Jubileumsparken, Färjenäsparken och Masthuggskajen. Av de 300 flyttade träden har ett tiotal inte lyckats etablera sig på sina nya platser.

På plantskola i Tollered står omkring 200 träd som har flyttats tillfälligt på grund av bygget av Västlänken. De ska flyttas tillbaka till staden igen. Just dessa träd ska tillbaka till Nya allén i Haga. Foto: Göteborgs Stad

Många värden i stora träd

Det finns flera skäl till att flytta träd i stadsmiljö. De riktigt stora träden sätter sin prägel på den plats där de står och fungerar på så sätt som kulturbärare.

– Stora träd är dessutom anpassade efter lokalklimatet och tillhandahåller viktiga så kallade ekosystemtjänster som att skydda mot vind, dämpa buller, rena luft, ta omhand regnvatten och de gynnar biologisk mångfald, förklarar Johan Rehngren.

"Stora träd är dessutom anpassade efter lokalklimatet och tillhandahåller viktiga så kallade ekosystemtjänster som att skydda mot vind, dämpa buller, rena luft, ta omhand regnvatten och de gynnar biologisk mångfald."

Genom att flytta stora träd kan också successionsordningen behållas – det blir en blandning av nya mindre och gamla större träd i stadens miljöer. Att köpa så stora träd går heller inte och inköp av nya mindre träd innebär stora kostnader, inte bara i inköp utan också i etablering, skötsel och beskärning.

Haga

2026 planeras den nya stationen för pendel- och regionaltåg i Haga att öppnas för trafik. Parallellt med detta ska stadsrummet vid station Haga utvecklas. Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för stationsområdet.

Publicerad 25 maj 2020 (Uppdaterad 17 juli 2020)