Tävling om stadsrummet vid station Haga

Trafikkontoret i Göteborgs Stad har utlyst en arkitekttävling om gestaltningen av området runt den framtida tågstationen Haga i Göteborg. Tävlingen arrangeras i samarbete med stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvaltningen samt Västtrafik, Västfastigheter, Trafikverket och Sveriges Arkitekter.

Den framtida stationen för pendel- och regionaltåg i Haga, en del av Västlänken, kommer att få tre uppgångar: i Kungsparkens västra del, vid Pusterviksplatsen samt i Handelshögskolans nya byggnad.

Trafikverket ansvarar för den underjordiska stationen och dess uppgångar. Västtrafik/Västfastigheter bygger ett resecentrum som en sömlös fortsättning av Trafikverkets huvuduppgång i Kungsparken. Göteborgs Stad ansvarar för det övergripande stadsrummet och har antagit en ny en detaljplan för utvecklingen av området. I detaljplanen tas särskild hänsyn till att bebyggelse och parkmiljöer vid station Haga omfattas av riksintresset för kulturmiljö. Därför har parterna beslutat att utlysa en projekttävling för gestaltning av det aktuella stadsrummet.

Helhetsgrepp på gestaltningen

Syftet med arkitekttävlingen är att få fram ett gestaltningsförslag med ett tydligt helhetsgrepp och hög kvalitet på gestaltningen av stationsbyggnader och stadsrummet runt station Haga.

Stadsrummet ska utformas utifrån platsens befintliga värden och ge positiva effekter för vistelsemiljö och rekreation i området. Gestaltningen ska bidra till att stärka och knyta samman det lokala vardagslivet, historien och stadslandskapet. Tilläggen till stadsrummet ska få tillåtas att synas och vara vår tids bidrag till en kvalitativ och varierad stadsmiljö.

Tillgänglig och trygg plats

Tävlingsområdets kulturhistoriska miljö ska vävas ihop med ett nytt tidslager. Områdets gestaltning ska bidra till att platsen förändras från en trafikdominerad baksida till en tillgänglig och trygg plats med ökade förutsättningar att fungera som en attraktiv mötesplats i staden. Här kommer Västlänken att möta staden genom att erbjuda ett större folkliv, ett ökat utbud av byggda gröna och blå stadsrum samt förbättrade kommunikationer för boende och besökare. Stadsrummet präglas bland annat av parkens villkor, vilket ger positiva effekter för miljön och rekreation i området.

Viktiga datum

21 maj: Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan
4 juni: Sista dag för inlämning av intresseanmälan
20 juni: Utvalda tävlingsteam meddelas senast
27–29 augusti: Startmöte projekttävling
22 november: Sista dag för inlämning av tävlingsförslag
Slutet av februari 2020: Tillkännagivande av juryns beslut

Publicerad 7 maj 2019 (Uppdaterad 9 maj 2019)