Heden

Attraktiv, öppen, livlig och tillgänglig – framtidens Heden har goda förutsättningar att locka fler göteborgare än i dag.
Avslutande dialog har genomförts. Arbetet med detaljplan väntas starta inom de närmaste åren.

Frågor och svar

Uppfattningen att Heden är en stor tillgänglig yta stämmer inte i dag. Till exempel är det en väldigt stor del som upptas av parkeringsplats. Om parkeringen flyttas ner under jord finns det möjlighet att bättre använda platsen för olika aktiviteter men kanske också använda en liten del av Heden till bebyggelse. Det finns så klart inget självändamål med att bygga, utan en eventuell bebyggelse måste tillföra Heden någonting.

Heden är en plats som är unik för Göteborg och som skapar flera möjligheter för staden. Här går det att genomföra stora arrangemang inom såväl som idrott, politik och kultur. Platsen har varit en tillgång sedan förra sekelskiftet och om Göteborg vill fortsätta att utvecklas som evenemangsstad finns det stora vinster i att förbättra och utveckla Heden och inte bygga bort de olika möjligheter som finns.

Heden uppfattas ibland av boende och besökare som en stundom otrygg plats, särskilt under de tider då det inte är så mycket aktivitet på platsen. När det är aktiviteter uppfattas det som tryggare, även om det finns siffror som faktiskt visar att det sker fler brott när stora grupper av människor samlas. En viktig utmaning när Heden ska utvecklas är att platsen inte bara ska uppfattas som tryggare, utan också ska vara det.

Sedan stadsbyggnadskontoret tog fram ”Program för Heden och Avenyn” 2008 har flera dialogtillfällen genomförts med såväl allmänheten som de olika aktörerna som är verksamma på Heden. Under januari och februari 2017 har en fördjupad dialog om Heden genomförts, för att stadsbyggnadskontoret ska kunna försäkra sig om att ha fått in allas synpunkter om vad som kan göras på platsen. Här har inte minst de föreningar som arrangerar olika idrottsevenemang fått möjlighet att komma med sina synpunkter och förmedla sin kunskap.

Efter avslutad dialog kommer allt material att sammanställas och arbetas tillsammans med det som finns och de slutsatser som har gjorts under tidigare arbete. Därefter kommer en detaljplan för Heden tas fram och i detta presenteras ett förslag på vad som kan göras med platsen. En viktig del i arbetet med detaljplanen är att allmänheten och alla som berörs får ytterligare en chans att tycka till.

Publicerad 3 januari 2017 (Uppdaterad 25 februari 2021)