Flygfoto över Heden.

Heden

Oklart när detaljplanen för Heden startar

Heden påverkas bland annat av stora infrastrukturprojekt och det är en av anledningarna till att detaljplanen inte startas nu.

Målet med detaljplanen för Heden är att den ska vara en plats där göteborgare från alla delar av staden kan mötas. Politikerna har uttryckt att Heden även i fortsättningen ska vara en plats för idrott, kultur och rekreation men att framtidens Heden också kan ha plats för bebyggelse.

– Göteborgs Stad är inne i en spännande period när det planeras och byggs mycket, och Heden är ett av många stora projekt. Detta ställer krav på att kommunens planerande förvaltningar använder sin personal på bästa sätt. Det handlar om att använda resurserna klokt, säger Birgitta Lööf, biträdande stadsbyggnadsdirektör.

Varje år tittar stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen över aktuella detaljplaner. Detta för att säkerställa att det som planeras också kan genomföras enligt den tidplan som satts.

Att få till det på bästa sätt kräver resurser. Det är viktigt att stadens planarkitekter, ingenjörer och övriga specialister inte lägger tid på detaljplaner som sedan måste vänta för att de blir svåra att genomföra på grund av andra projekt. Heden påverkas bland annat av stora infrastrukturprojekt och det är en av anledningarna till att detaljplanen inte startas nu.

Under våren 2017 bjöd Göteborgs Stad in till en omfattande dialog om Hedens framtid. Många olika åsikter framkom, men det är inte dessa som påverkat beslutet att skjuta på starten för detaljplan.

– De som är aktiva på och runt Heden är intresserade av att platsen utvecklas och kommer självklart att vara samtalspartner även när detaljplanen startar något av de kommande åren. Då får vi anledning att fortsätta med de positiva diskussionerna som förts. Självklart kommer de tankar och synpunkter som kom fram i år att vara en viktig grund när arbetet med detaljplanen sätter igång, säger Birgitta Lööf

Publicerad 9 september 2017 (Uppdaterad 22 juli 2020)