Vad?

Älvstaden, som innebär att Göteborgs stadskärna kommer att bli dubbelt så stor, växer nu fram längs båda sidor om Göta älv. Målet är en levande och attraktiv innerstad med 25 000 nya lägenheter och 50 000 nya arbetsplatser. Älvstaden omfattar Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Hur

Ett omfattande dialog- och idéarbete lade grunden till den slutliga visionen. Processen involverade göteborgare, företrädare för kommunala förvaltningar och bolag, näringsliv och akademi.

Under två år genomfördes en mängd medborgardialoger, expertworkshopar, internationella erfarenhetsutbyten, utredningar och studier. Medborgardialogen fördes med människor från hela staden och på flera olika sätt, totalt lämnade cirka 2 800 personer sitt avtryck till visionen.

När?

Visionen antogs av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2012.

Visionen

Vision Älvstaden är riktningen för hur Göteborg ska utvecklas. Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk och den ska utformas så att den länkar samman staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan. Älvstaden ska även göra Göteborg synligt för världen.

Göteborgs Stad har beslutat att använda Älvstaden som en testarena där vi prövar nya modeller och tekniker – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Samtidigt som vi planerar för Älvstaden i ett långsiktigt perspektiv ska vi göra området tillgängligt – här och nu – genom tillfälliga åtgärder och aktiviteter.

En stor och viktig del i förverkligandet av Älvstaden är Västsvenska paketet – som innehåller en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen. Paketet ska vara genomfört år 2028 och innehåller bland annat Västlänken och den nya Hisingsbron.

Strategier för stadsutveckling i Älvstaden

Med Älvstaden ska vi hela staden – i tre bemärkelser.

  • Vi ska skapa en stad för alla. Det gör vi genom att motverka segregationen och satsa på att utveckla ett inkluderande Göteborg med stor variation av platser, bostäder och uttryck. En stad där alla får plats och kan känna tillhörighet, oavsett inkomst, ålder, kön eller ursprung. En stad som är öppen, inbjudande och levande dygnet om och året runt. Det är den viktiga sociala betydelsen av helandet.
  • Vi ska bygga samman staden. Det är den rent fysiska ambitionen. Göteborg ska inte längre delas av älven. Den geografiska splittringen ska läkas, stadsmässiga stråk och en sammanhängande struktur ska skapas.
  • Och vi ska hela staden genom att få fler delaktiga. Barns och ungas kreativitet ska tas tillvara i Älvstadens utveckling. Konst och kultur ska bidra till identitetsskapande, sammanhang och förändring. I Älvstaden ska det vara öppet för initiativ och idéer, det ska vara möjligt att påverka och ta plats!

Göteborg är en hamnstad. En vattenstad. En älvstad.

 

Men stadens historiska koppling till vattnet har försvagats och behöver återskapas. Det gör vi genom att utveckla sjöfarten, skapa fler mötesplatser vid vattnet med gröna platser, badaktiviteter och kajstråk.

 

Här ingår också ett ambitiöst ekologiskt tänkande med smarta system för grön teknik, stadsodlingar och hållbara transport- och dagvattensystem. Andra viktiga och självklara komponenter är förnybar energi, minskade utsläpp av växthusgaser och främjandet av en vardag där det är lätt att ta sig fram utan bil.

 

Problematiken med stigande havsnivåer är något som samtidigt måste ingå i planerna. Därför måste varje delområde få en dimensionerad säker höjd för att möta framtida nivåer på vattenytan. Åtgärderna ska dock vara kreativa och faktiskt bidra till att föra staden närmare vattnet.

Älvstaden ligger mitt i Västsveriges regionala kärna.

 

Genom att bygga en tät, tillgänglig och blandad stad med ett flertal knutpunkter ska innerstaden växa över älven. Då stimuleras utvecklingen mot en alltmer diversifierad och robust ekonomi som på sikt kan stärka hela regionen inför framtida utmaningar.

 

Göteborgs drivkrafter ska frigöras i Älvstaden. Kompetens ska tas tillvara, liksom befintliga nätverk och verksamheter med stora och små aktörer. Bra kommunikationer, god service och ett brett utbud av boende, service och arbetsplatser skapar attraktionskraft.

 

Både människor och verksamheter från Sverige och resten av världen ska lockas till Göteborg. En god stadsmiljö med internationell lyskraft och frigjorda drivkrafter blir en hävstång även för den regionala kärnan.

Karta över centrala Göteborgs bebyggelse. Färgerna visar ungefär när i tiden som bebyggelsen är planerad att vara klar. Röd = 2021, Orange = 2028, Gul = 2035-2050, Ljusblå = Projekt klara sedan 2012. Vit = Befintlig bebyggelse, Mörkgrön = Nya parker/grönområden, Grå = Ny infrastruktur, Blå = Vatten.

Kontakt

  • Ulrika Palmblad Gröön
  • Stadsutvecklingschef, Älvstranden utveckling AB
Älvstaden – nordens största stadsutvecklingsprojekt

Digital animering över hur Älvstaden ska utvecklas.

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 26 september 2022