Den nya hamnen i Arendal blir 220 000 kvadratmeter stor och kommer att kunna ta emot fartyg med ett maxdjup på tolv meter.

Vad?

Dagens ytterhamnar byggdes på 1960- och 70-talen och sedan dess har volymtillväxten varit mycket kraftig. För att skapa utrymme för framtida godsvolymer byggs en helt ny hamnterminal om 220 000 kvadratmeter i Arendal.

Byggandet som är indelad i flera etapper, är planerat att pågå mellan 2016 och 2025.

När?

Hela hamnen beräknas vara färdig 2025, men delar av den kommer att kunna tas i anspråk redan under byggtiden. I den nya terminalen kan både rorofartyg och containerfartyg hanteras. Totalt beräknas cirka 200 000 roro- eller containerenheter hanteras per år.

Från september 2018 till september 2019 pågick Etapp 1, vilket innefattade byggande av vallar för att stänga Arendalsviken, sprängningsarbeten, pålning och byggnation av vallar.

Under vinter 2020/2021 påbörjades den första underhållsmuddringkampanjen för att fylla första byggnationen med stabiliserade muddermassor.

Samtliga nya kajlägen förbereds för elanslutning för att minimera utsläppen från fartygen när de ligger vid kaj.

Före
Efter

Arendals hamn före och efter utbyggnad

Uppdaterad 9 januari 2023