Vad

Detaljplanen för centrumbebyggelse inom Backaplan omfattar cirka 2200 lägenheter och centrumverksamheter. Ytan motsvarar ungefär halva Nordstan och ska också innehålla offentlig service – som till exempel förskolor i kvarteren, två fristående skolor och en idrottshall – men också ett nytt kulturhus.

Backaplans centrum är en av delarna i den utveckling som sker i Backaplan som helhet. Här planeras en tät, grön och stadsmässig stadsdel – Hisingens centrum – som en del av innerstaden.

Här i centrumbebyggelsen ska det finnas förutsättningar för en stadsdel där olika människor kan mötas, bo och arbeta. Det planeras att ske genom att det finns ett utbud av lägenheterna i olika storlekar och att det ska gå att både köpa och hyra sitt boende. I området ska det också finnas skolor och förskolor inom planområdet. Backaplans historia som handelsplats blir kvar men karaktären på bebyggelsen förändras. Restauranger, caféer och en stor kollektivtrafiknod är viktiga mötesplatser. Kulturhuset på Backaplan kan bli en mötesplats över gränser, där alla är välkomna. Det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt här – både inom området och till staden i övrigt.    

Gator, torg, parker och kvartersbebyggelse ska utformas med omsorg. Eftersom det här är blir ett centrum kommer exploateringen att bli hög och då blir grönska på såväl bostadsgårdar som på allmänna platser ett ännu viktigare inslag. Runt Kvillebäcken planeras en stadsdelspark att utvecklas och den blir en del av ett större blågrönt stråk från älv till älv. Vid det nya kulturhuset skapas en park med plats för kulturaktiviteter utomhus och uppe vid skolan och idrottshallen – vid den nuvarande bussdepån – blir det en park med plats för lek, spel och idrott.  I detaljplaneförslaget finns även en del av ett grönt promenadstråk med plats för både vila och motion som planeras att gå genom hela Backaplan. Det promenadstråket planeras att binda samman området och parkerna.

För att minska risken för översvämningar och höga vattennivåer vid skyfall kommer området att få en ny höjdsättning. Kvillebäckens känsliga miljö skyddas genom att allt dagvatten fördröjs och renas innan det släpps ut till bäcken.

Varför?

Backaplan planeras bli Hisingens centrum med den nya Hisingsbron som knyter ihop stadskärnan med Frihamnen, Brunnsbo och Centralenområdet. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven.

Detaljplanen ger möjligheter för ett fungerande vardagsliv för många fler i en kvarterstad med blandat innehåll av bostäder, service, arbetsplatser och goda kommunikationer. När det kommer fler bostäder och verksamheter i området innebär att vägar och annan infrastruktur och service kan användas på ett bättre och mer effektivt sätt än idag. Ett område med mer grönska, rening av dagvatten samt sanering av föroreningar i marken kommer också att bli verklighet.

Utvecklingen sker enligt Vision Älvstaden och programmet för Backaplan. 

När?

Omvandlingen av Backaplan har startat och pågår under de närmaste 15-20 åren, fram till 2035. Utvecklingen sker etappvis. Detaljplanen Backaplan centrum omfattar den tredje etappen i förverkligandet av programmet för Backaplan och beräknas kunna antas av kommunfullmäktige i början av 2024.

Vem?

Marken inom planområdet är till stor del privatägd så området utvecklas i samverkan med berörda fastighetsägare.   

Backaplans delområden

Nu drar planeringen igång för Backaplan centrum, Kvillebäcken som räknades som etapp I av Backaplan är färdigbyggt och nu drar planeringen igång av Backaplan centrum -  häng med på resan!

Lista på alla projekt

Kontakt

  • Karin Slättberg
  • projektledare
  • Anna Norbäcker
  • biträdande projektledare
Uppdaterad 23 januari 2023