De två rondellerna på Backavägen har nu byggts om till korsningar där bussar har företräde. Foto: Göteborgs Stad

Här är några av ut- och ombyggnaderna av kollektivtrafikstråk, vägar, gator och cykelbanor som görs under 2022 och åren framöver.

Backavägen byggs om

Den första större ombyggnaden gjordes på Backavägen, i januari-februari 2022, för att skapa ett rakt och snabbt busstråk mellan centrala Hisingen och Brunnsbo.

På Backavägen revs två tidigare rondeller - vid Leråkersmotet och i korsningen vid Södra Deltavägen – och har ersatts av korsningar där bussarna nu istället kan köra rakt fram och har företräde mot trafiken på tvärgatorna.

Stombussar får snabbare väg

Även stombusslinjerna 18 och 19 – som tidigare gick ute på Lundbyleden – kör nu på Backavägen men ännu så länge bara i riktning norrut mot Brunnsbo och Backa. På väg söderut kör 18 och 19 fortfarande på motorvägen men planen är att de 2023 ska börja köra i båda riktningarna på Backavägen, i en egen bussgata i mitten.

Backavägen får spårväg till Brunnsbo

Om ett antal år är det sedan tänkt att det ska byggas spårväg i mitten av Backavägen, från Hjalmar Brantingsplatsen till Brunnsbo. Denna nya spårväg beräknas vara färdig för trafik 2029, men är bland annat beroende av att Trafikverket då har hunnit bygga en planerad pendeltågstation – Station Brunnsbo – på Bohusbanan vid Brunnsbo inklusive en planskild korsning där Backavägen idag korsar järnvägen.

Spårväg planeras Brunnsbo-Linnéplatsen

Den nya spårvägssträckan är en del av det större projektet Spårväg och Citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen, vilket innebär att du i mitten av 2030-talet ska kunna åka spårvagn från Backaplan direkt till Linnéplatsen, via en tunnel från Lindholmen.

Provisorisk gata ökar framkomligheten

Hösten 2022 kommer en provisorisk gata att byggas parallellt med den mellersta sträckan av Backavägen. Den provisoriska gatan byggs på mark som idag är obebyggd men om några är kommer att få ny bebyggelse. Syftet med denna provisoriska gata är att all trafik ska kunna passera även under de perioder då Backavägen måste stängas av helt när ombyggnaden längs gatan pågår.

Även i området runt själva Backaplan pågår ny- och ombyggnader av gator, cykel- och gångbanor.

Aröd får cykel- och gångbana

Norr om Backaplan pågår en större ombyggnad av Aröds industriväg i industriområdet norr om Minelundsvägen. Bland annat får vägen nu en gång- och cykelbana som inte har funnits tidigare. I ombyggnaden ingår även att anslutningen till Minelundsvägen flyttas något hundratal meter västerut, till rondellen vid Norra Deltavägen. Ombyggnaden beräknas vara färdig sommaren 2022.

Långt pendlingscykelstråk byggs

Väster om Backaplan fortsätter bygget av ett pendlingscykelstråk längs den mycket långa Hjalmar Brantingsgatan.

För delsträckan närmast Backaplan – från Hjalmar Brantingsplatsen till Rambergsvallens hållplats – pågår nu projekteringen. Eventuellt kan ombyggnaden starta hösten 2022. I mitten av delsträckan – mellan Vågmästareplatsen och Wieselgrensplatsen – är dagens cykelbana bara enkelriktad och mycket smal. Tanken är att det nya pendlingscykelstråket här ska byggas på den lokalgata som ligger mellan bostadshusen och själva den stora genomfartsgatan.

Här byggs nya gator och cykelbanor

Under åren framöver, i takt med att den nya stadsdelen Nya Backaplan växer fram, så kommer ett stort antal nya cykelbanor att byggas och befintliga cykelbanor att byggas om till en högre standard. Totalt planeras cirka 10 kilometer nya eller ombyggda cykelbanor vid eller runt Backaplan.

Det handlar om cykelbanor längs bland annat Backavägen, Deltavägen (även Norra och Södra Deltavägen), en rad nya gator som ska korsa nya Backaplan men dessutom längs Lillhagsvägen i Brunnsbo, längs Lundbyleden från Brunnsbo till Hjalmar Brantingsgatan vid Frihamnen, från Hjalmar Brantingsplatsen till Hisingsbron samt från Backaplan till Swedenborgsplatsen.

Publicerad 14 mars 2022 (Uppdaterad 15 mars 2022)