Nu kan Biskopsgården utvecklas

Biskopsgården ska kunna utvecklas till en trädgårdsstad med fler småhus med inspiration av till exempel Kungsladugård och Landala Egnahem.  Det behövs fler bostäder med större variationer på upplåtelseformer. Det behövs utökad kommunal service som förskolor, skolor, äldreboende, idrottsplatser, lekplatser och mötesplatser i form av inbjudande torg och parker.

Planprogram

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram för Biskopsgården. Programmet, som omfattar Norra och Södra Biskopsgården, Länsmansgården, del av Jättesten och del av Svartedalen, pekar ut riktningen för Biskopsgårdens utveckling de närmsta 10–20. 

Planprogrammet finns nu ute för samråd, vilket innebär att stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på program som du som bor och verkar i Biskopsgården kan tycka till om. 

Du hittar hela programförslaget här

Här kan du titta och lyssna på en presentation av planförslaget.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogrammet rör oftast ett större område och ska beskriva hur kommunen vill utveckla området på lång sikt. I arbetet med programmet tittar vi på var det till exempel är lämpligt och möjligt att bygga nya hus för bostäder och kommunal service som förskola. Hur nya kopplingar kan skapas genom att bygga vägar och vilka grönområden som ska bevaras och förstärkas. 

Var?

Arbetet berör hela stadsdelen Biskopsgården.

Varför?

Biskopsgården har stora behov av att utvecklas. Stadsdelen behöver kopplas samman bättre med resten av Göteborg och behöver också bli ett mer sammanhållen och tryggare stadsdel.

Målsättningen är att Biskopsgården ska bli en trygg och levande stadsdel med goda kommunikationer, grönområden och god blandning på villor, radhus och lägenheter.

När?

Byggnadsnämnden tog beslut om att gå ut på samråd den 17 maj 2022.

Under sommaren och fram till 13 september pågick samråd. Nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkterna. 

Vem?

Planprogrammet tas fram av stadsbyggnadskontoret och en viktig utgångspunkt är det kunskapsunderlag som fastighetskontoret har tagit fram kring Göteborgs utvidgade innerstad. Även andra förvaltningar och Framtiden Bostads AB är inblandade i arbetet.

Kontakta

  • Carl-Johan Karlsson
  • Projektledare
  • Telefonnummer: 031-368 15 01
Uppdaterad 22 september 2022