Vad?

Program spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen kommer att bli en del av en ny innerstadsring med möjlighet att trafikera med både citybuss, stadsbana och spårvagnstrafik. Stadsbanan är tänkt att trafikera längre stråk där hållplatserna ligger relativt glest och citybuss har samma uppdrag som spårvagn. 

Programmet är indelat i 3 etapper/delprojekt: 

 • Hjalmar Brantingsplatsen - Brunnsbo
 • Frihamnen – Lindholmen
 • Lindholmen - Linnéplatsen. 

Varför?

De kommande åren ska Göteborgsregionen växa. År 2035 förväntas det bo 200 000 fler invånare i Göteborg, Mölndal och Partille än vad det gör idag och 100 000 fler personer beräknas arbeta i området. För att kollektivtrafiken inte ska slå knut på sig själv när staden växer har kommunerna och Västra Götalandsregionen tillsammans tagit fram en målbild för stadstrafikens stomnät. Genom att knyta ihop Hisingen med fastlandet på ytterligare ett sätt förs stadsdelar och människor närmare varandra. De centrala delarna av Göteborg avlastas och nya resvanor skapas.

Hur?

 • Hjalmar Brantingsplatsen – Brunnsbo hanteras delvis inom arbetet med att utveckla Backaplan och är beroende av flera andra arbeten som pågår i området.
 • Frihamnen – Lindholmen har precis påbörjat projekteringsarbetet. Till sin hjälp i det arbetet har man en färdig genomförandestudie. Den säkerställer projektets tidplan och ekonomisk ram samt kartlägger projektets förutsättningar och möjligheter. Projektet tar även fram utredningar till det detaljplanearbetet som pågår. 
 • Lindholmen – Linnéplatsen fick under 2021 beslut i regionfullmäktige och kommunfullmäktige om att förbindelsen ska vara en tunnel under Göta älv. Nu fortsätter arbetet med två genomförandestudier för att undersöka alternativ, möjligheter och konsekvenser längs med hela sträckan.

När?

 • Hjalmar Brantingsplatsen – Brunnsbo planeras att inledas 2023 och vara klar för trafikering 2029. 
 • Frihamnen – Lindholmen startade 2019 och beräknas vara klar för trafikering i slutet av 2025. 
 • Lindholmen – Linnéplatsen planeras att startas 2029 och vara klar för trafikering år 2035. 

Vem?

Programmet för spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen finansieras genom Sverigeförhandlingen som du kan läsa mer om via länk nedan.

Karta över program Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen.

Visualisering av Lindholmsförbindelsen – bro eller tunnel över Göta älv – tunnel

Kontakt

 • Martin Stenfeldt
 • programledare
 • Telefonnummer: 031-365 00 00
 • Peter Wannding
 • kommunikationsansvarig
 • Telefonnummer: 031-365 00 00
Uppdaterad 30 juni 2022