Vad?

Färjenäsparken är en välbesökt stadspark med flera olika lek- och aktivitetsytor och promenadstråk. I parken finns till exempel en av Hisingens största lekplatser, ett uteklassrum, en motionsslinga på 1400 meter, fotbollsplan, skejtpark, plan för streetbasket samt utsikts- och picknickplatser med anlagda grillkärl.

Under 2021 till och med 2023 fortsätter vi att utveckla Färjenäsparken till en park för evenemang och rekreation. Den stora gräsytan är nu också en evenemangsplats, förutom att vara en plats för rekreation och aktiviteter. I väster och öster ramas gräsytan in av naturlika planteringar som på sikt ska utvecklas till en artrik skogsmiljö med både löv- och barrträd. Strandpromenaden ska rustas upp för att bli en del av parken, som ska nå ända ner till älven.

Var?

Färjenäsparken ligger på Hisingen intill Norra Älvstranden (norra stranden av Göta älv), mellan Älvsborgsbron och Eriksbergs bockkran. 

Varför?

Utbyggnaden av Färjenäsparken är en del av Göteborgs Stads jubileumssatsning "Blå & gröna stråk och oaser" inför stadens 400-årsjubileum. Ett svar på göteborgarnas önskemål om fler gröna oaser och sammanhängande stråk vid vatten, som binder samman staden och gör det lätt att mötas, koppla av och ta del av natur och kultur.

Med en evenmangsytan även i Färjenäsparken kompletteras och avlastas Slottsskogen som evenemangsarena.

I Färjenäsparken finns dessutom ruinerna av "det första Göteborg", som Karl den nionde började bygga 1603 och som fick sina privilegier 1607. Läs mer om platsens historia i separat artikel eller se en film om platsen för det första Göteborg.

När?

Park och naturförvaltningen har sedan början av 2006 arbetat med att utveckla Färjenäsparken, i samverkan med Älvstranden Utveckling AB och i takt med byggnationen av de nya bostadsområdena längs norra Älvstranden.

Sedan 2021 pågår utbyggnad av Färjenäsparken i mötet med älven med sikte mot att det ska stå klart under 2023.

Om Färjenäsparkens historia, från 1600 till 2021 och framåt

Frågor och svar

Utbyggnaden omfattar den södra delen av parken. Den stora gräsytan, som under många år användes som driving range för golf samt strandpromenaden.

Utbyggnaden sker i två etapper. Evenemangsytan vid älven, omgärdad av naturlika planteringar, var klar till sommaren 2022. 

 

Tidplanen för etapp två, som omfattar strandpromenaden, är att utbyggnaden ska vara klar under 2023.

Den stora öppna gräsytan har bevarats och ska kunna användas för evenemang, sällskapslek och picknick, med utsikt över älven.

 

Naturlika planteringar ramar in den stora gräsytan i väster och öster. Några av de träd vi planterat är träd som flyttats från andra platser i staden på grund av bygget av Västlänken – ett exempel på hur vi arbetar i Göteborgs Stad för att bevara träd när vi bygger ut staden.

 

Det finns nya gångvägar som kopplar till befintliga, för att ansluta till strandelen och den befintliga piren.

 

Stranddelen ska bli mer tillgänglig och koppla samman parken med älven.

2017 hölls en dialog på plats i parken inför utbyggnaden. Att bevara den öppna gräsytan och ha olika typer av evenemang där var ett starkt önskemål, även att bygga om utegymmet vilket redan är gjort. Ytterligare önskemål som framkom i dialogen var mer träd och grönska för att minska bullernivåer, spännande stigar, konst, ha kvar pulkabacken och ta bort träd i den, göra nya platser för picknick och grillning, främja växt- och djurliv och tillföra vackra blomsterplanteringar. Längs älven kom önskemål om boule eller beachvollelyboll, strandpromenad, sandstrand och fiskeplatser.

Med start 2006, och i takt med att Västra Eriksberg har byggts ut, har park- och naturförvaltningen bland annat byggt en stadsdelslekplats, en basketplan, en offentlig toalett, ett utegym med tillhörande löpslinga, en skateanläggning, nya promenadstråk i parkens norra del, inklusive ny trappa och ramp, och nya tillgänglighetsanpassade bänkar. Vi har också gallrat, röjt, planterat samt restaurerat en mur från den villastad som fanns på platsen tidigare.

 

Samtidigt har idrott- och föreningsförvaltningen anlagt en större konstgräsplan i anslutning till Taubeskolan.

 

Under 2019 har vi renoverat utegymmet med stockredskap, trädäck, belysning och plantering av träd. 60-metersbanan som ligger i anslutning till utegymmet har vi målat upp och vi har även målat markeringar i backen intill utegymmet för att underlätta intervallträning. Så har vi byggt en ny entré från Astris gata med planteringar, grusyta och en bänk runt eken som finns på platsen. 

Ytan för evenemang omfattar ca 30 000 m2 (att jämföra med Slottsskogens stora gräsmatta som är 27 000 m2 och en fotbollsplan som är ca 9000 m2). Området lämpar sig för evenemang för maximalt 15 000 till 25 000 personer. 

De naturlika planteringarna skapas för att få en stor variation av arter som under lång tid framöver ska bidra till en rik biologisk mångfald och årstidsvariationer i färg, form, struktur och doft.

 

För att göra växtbäddar till de naturlika planteringarna behövde vi ta bort den hårt packade och förorenade jorden där träden stod och fylla på med ny jord. Därför behövde träden (i huvudsak björkar) tas ner. På så sätt kan vi skapa betydligt bättre förutsättningar för parken på lång sikt med fler träd och andra växter än vad som finns idag.  

I utbyggnaden av Färjenäsparken kommer vi knyta samman strandstråket med parken och de naturlika planteringarna, som ett svar på göteborgarnas önskemål om fler gröna oaser och sammanhängande stråk vid och kontakt med vatten.

 

Eftersom trädplanteringarna ska sträcka sig ner mot älven kommer vi att plantera nya träd ända nere vid strandstråket. Dessutom kommer vi i vissa delar längs strandstråket behöva ta bort förorenad jord. För att kunna göra allt detta behöver vi ta bort ett mindre antal björkar längs strandstråket. 

Utbyggnaden av Färjenäsparken omfattar evenemangsytan, som stod klar under andra kvartalet 2022, och strandpromenaden, som gestaltas under hösten 2022 och där planen är att utbyggnaden sker under 2023. 

 

Ett så kallat Göteborgsförslag (932) "Utred ett friluftsbad i Göta älv vid Färjenäs", där förslagsställaren önskade att Göteborgs Stad utreder förutsättningarna för ett friluftsbad i Göta älv vid Färjenäs på Hisingen, togs upp för beslut vid park- och naturnämndens möte 23 mars 2020. Nämnden beslutade då att förslaget inte genomförs. Detta mot bakgrund av att badkvalitén i Göta Älv har utretts i flera omgångar och vattenkvalitén bedöms inte vara tillräckligt bra för att motivera att ett friluftsbad anläggs vid Färjenäsparken. De höga investerings- och driftkostnaderna för att anlägga ett friluftsbad bedöms inte heller kunna prioriteras inom befintliga budgetramar.

Vid sitt möte 8 februari 2021 beslutade fastighetsnämnden att färjeläget vid Färjenäs ska rustas upp så att det kan vara angöringsplats för båttrafik vid bland annat arrangemang i Färjenäsparken. 

Planering för den kommande upprustningen pågår. Arbetet med beräknas kunna starta i slutet av 2022 eller under 2023.

Under början av 2020 gjordes en utlysning för att skapa en konstgestaltning för veteraner i Göteborg, i Färjenäsparken.  Uppdraget gick till konstnären Ebba Matz.

Hon har skapat ett slags paviljong med himlen som tak. Åtta pelare i rostfri plåt håller upp en ring, där vajrar är uppspända så att de bildar ett mönster. I varje skärningspunkt hänger en liten ring av rostfritt stål som kan blänka till i solen. På marken, i mitten, står en blankpolerad sten av röd hallandsgnejs med en ingraverad text. 

Bakgrunden till konstverket är en motion i kommunfullmäktige om att etablera ett Veteranmonument i Göteborg. Kraven på platsen där konstverket skulle stå var till exempel att platsen skulle vara tillgänglig för många (publik på 500-1000 personer), tillgänglig både med kollektiva och privata transporter och att det skulle finnas plats för tält och musikkår, vilket kan tillgodoses i Färjenäsparken. 

På grund av pandemin sker invigning först 2022 på Veterandagen den 29 maj. 

Om veterandagen 

Veterandagen är en internationell dag för att hedra krigsveteraner men också civila som gjort en insats för fred och stabilitet i vår omvärld. I Göteborgsområdet finns omkring 15 000 veteraner från sådana uppdrag. Sedan 2011 hyllas deras insatser på veterandagen den 29 maj, som sedan 2018 även är en officiell flaggdag. Göteborgs Stad har sedan 2018 en veteranceremoni med tillhörande program tillsammans med försvarsmakten och polisen samt Sveriges veteranföreningar.

Ja, offentliga toaletter finns vid Pölsebogatan/Taubeskolan. 

Kontakt

  • Niclas Bergendahl
  • Projektledare för utbyggnaden av Färjenäsparken, park- och naturförvaltningen
  • Johan Blomqvist
  • Biträdande projektledare för utbyggnaden av Färjenäsparken, park- och naturförvaltningen
  • Angélique Rooth
  • Kommunikationsstrateg, utbyggnaden av Färjenäsparken, park- och naturförvaltningen
Uppdaterad 30 augusti 2022