Omkring gräs- och evenemangsytan i Färjenäsparken finns nu 85 olika trädarter. Det ger många olika naturupplevelser och gör planteringarna mindre känsliga för sjukdomar.

Omkring gräs- och evenemangsytan i Färjenäsparken finns nu 85 olika trädarter. Det ger många olika naturupplevelser och gör planteringarna mindre känsliga för sjukdomar.

Johan Blomqvist, projektledare, park- och naturförvaltningen, berättar om utbyggnaden av Färjenäsparken. 

Vad omfattar denna första del av utbyggnaden?

Den stora gräsmattan är nu förberedd för att fungera som en evenemangsplats som ska kunna avlasta Slottsskogen, med upp till 25 000 besökare. Till vardags ska den fungera som en plats för aktiviteter, lek, picknick och rekreation, med utsikt över älven. 

Evenemangsytan ramas in av naturlika planteringar med 85 olika trädarter med ursprung både från Europa, Nordamerika och Asien. Den stora artvariationen kommer att erbjuda många olika naturupplevelser och det gör också att planteringarna blir mindre känsliga för sjukdomar. 

Några av träden har flyttats till Färjenäsparken på grund av bygget av Västlänken. Vilka träd är det?

Ja, ett fyrtiotal av träden har vi inte köpt in utan de kommer från andra platser i staden. De känns lätt igen på att de är betydligt större än övriga träd vi planterat. Med dem har vi riktigt stora träd på plats från start, vilket inte är vanligt då träd i de storlekarna är väldigt kostsamma att köpa och transportera.

Träden och de olika växtmiljöerna skapar förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv i parken, det vill säga en hög biologisk mångfald. Dessutom bidrar de med så kallade ekosystemtjänster. De skyddar till exempel mot vind från älven, ger skugga, tar hand om regnvatten och renar luften.

När räknar ni med att ha de första evenemangen i Färjenäsparken?

Vi har inget bokat ännu men det blir i samband med jubileumsfirandet sommaren 2023, då ytorna har hunnit etablera sig. Men, redan under våren 2023 kan det vara möjligt att ha arrangemang. Tidigare har det till exempel varit Valborgsfirande i parken. 

När kan boende och besökare ta del av de nya parkdelarna?

Alla gångvägar i parken är öppna redan nu men den stora gräsmattan kommer vara avstängd fram till sommaren, för att gräset ska få möjlighet att etablera sig.

De naturlika planteringarna kommer att vara inhägnade med viltstängsel under cirka fem år för att skydda dem, framför allt mot gnagare. Det gör vi för att de ska kunna växa upp till en skogsliknande miljö med bryn och gläntor, som kan skärma av mot den stora gräsmattan och evenemangsplatsen.

Hur ser planen ut för utbyggnaden av nästa etapp som omfattar strandpromenaden?

Vi tar nu fram en gestaltning för strandpromenaden och den ska vara klar innan sommaren. Under sensommaren kommer vi att upphandla en entreprenör för utbyggnaden och vi planerar för byggstart någon gång under första kvartalet 2023. Målet är att det ska vara klart till jubileumsfirandet sommaren 2023.

I mitten av bilden en lång rad med stolpar som bilder viltstängsel och en gång täckt av bark. Till häger och vänster i bild ses nyplanterade barr- och lövträd i olika storlekar.

För att planteringarna ska kunna växa upp till en skogsliknande miljö med bryn och gläntor är de inhägnade under cirka fem år. Detta för att skydda dem, i första hand mot gnagare.

En stor nyplanterad gräsyta i mitten av bilden där stora delar är brun jord och vissa delar är grönt gräs. Omkring gräsmattan finns tre olika planteringar med olika stora träd och buskar. Marken under dem är täckt av bark och har en brunorgange färg. I bakgrunden älven med blågrått vatten och till vänster hus i 6 våningar.

Evenemangsytan i Färjenäsparken omges av naturlika planteringar. Till sommaren, då ytorna har hunnit etablera sig, kommer hela parken att öppnas.

Publicerad 28 februari 2022 (Uppdaterad 3 oktober 2022)