Vad?

Vintern 2019 stod etapp 1 av stadsdelsparken Fjärdingsparken klar. 

Etapp 2 av Fjärdingsparken kommer bli en grön plats med ytor för aktivering så som utegym, gång- och cykelbanor, ängsmark, en skogsdunge för barn att leka och bygga kojor i och en grusad hundrastgård.  För att gynna den biologiska mångfalden i området anläggs även ängsmark med växter som ska locka till sig insekter. 

I parken grävs även en fördjupning där regn kan samlas, en så kallad skyfallsyta. På så sätt skyddas fastigheterna i närheten mot översvämning.

Etapp 2 börjar byggas vecka 47 och beräknas stå klar under våren 2023. 

Var?

Flunsåsstråket binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. Fjärdingsparken sträcker sig mellan Fjärdingsgatan i öster och Bjurslättsskolan i väster och binder ihop de olika bostadsområdena i området. Den nya förskolan ligger i parkens östra del och fotbollsplanen i anslutning till Bjurslättsskolan.

Etapp 2 som byggs under hösten 2022 ligger i den östra delen av Fjärdingsparken. 

Varför?

Det byggs mycket i Lundby. När fler flyttar in i ett område behöver det även finnas plats för grönska, lek, aktivitet och avkoppling.

Den nya konstgräsplanen ersätter den tidigare naturgräsplanen som gav plats åt ny bebyggelse. Stråket och parken har rustats upp och uppdaterats med fler kvaliteter, så att fler ska trivas och hitta sin plats där.

När?

Det flesta ytorna i Fjärdingsparken rustades upp och anlades i etapp 1 mellan 20192020.  Under hösten 2022, med start vecka 47, börjar etapp 2 av parken att byggas. Arbetet beräknas vara klart under våren 2023. 

Vem gör vad?

Fjärdingsparken

Det är Stadsmiljöförvaltningen som har anlagt parken, som har rustas upp till en stadsdelspark – en lite större park som attraherar fler besökare än de som bor i kvarteren precis intill. 

Den nya parken heter Fjärdingsparken och har fått fler gångvägar och mötesplatser, mer belysning, nya lekredskap och upprustade odlingslotter. En välkomnande plats för såväl avkoppling, som aktivitet och umgänge.

Utformningen och innehållet i parken, grundar sig i en medborgardialog, där de som deltog önskade de en park med mycket grönska.

Konstgräsplan

Idrotts- och föreningsförvaltningen har byggt en ny 11-spelsplan med konstgräs som ersättning för den tidigare naturgräsplanen vid Fjärdingsplan.

Den nya konstgräsplanen, som anläggs intill Bjurslättsskolan, är ett tillskott både för föreningsliv, skol- och spontanidrott. Planen går att bokas av skolor och föreningar i Göteborgs Stads bokningssystem.

Traditionella konstgräsplaner består oftast av gummigranulat, som innehåller miljöfarliga mikroplaster. Här har idrotts- och föreningsförvaltningen använt andra, mer miljövänliga material. Konstgräsplanen i Flunsåsstråket är en plan helt utan granulat.

Förskola

Stadsfastighetsförvaltningen har byggt en ny och större förskola i två våningsplan med tillagningskök och en stimulerande, naturinspirerad lekgård. Förskolan har Fjärdingsgatan som adress och erbjuder plats för cirka 140 barn.

I en tätbebyggd stad måste det finnas många och bra utomhusmiljöer för barn i förskolan. Förskolans lekgård vetter mot den gröna parken och blir en kompletterande utegård för barnen. På kvällar och helger är förskolans gård tillgänglig för fler barn i området.

Illustrationsskiss av Fjärdingsparken. Illustration: WSP landskap och stadsmiljö.

Visionsskiss över del av Fjärdingsparken. Illustration: WSP landskap och stadsmiljö.

Frågor och svar

I Fjärdingsparken är det många människor, och i det här fallet även hundar, som behöver samsas på en begränsad yta. Vi tror att hundrastgården kommer bli en välbesökt plats och grusytor klarar ett hårt slitage bättre än till exempel gräsmattor. Gräsmattor som utsätts för den här typen av slitage kan med tiden bli leriga och uppslitna.

Nej, hundrastgården kommer vara en sammanhängande yta med stängsel runt.

Stadsdelsparken som ligger i Flunsåsstråket, där även Flunsåsparken finns i väster, har inte haft något namn. Området i parken vid fotbollsplanen kallas för Fjärdingsplan och gatan som leder in till parken från öster heter Fjärdingsgatan. Parken har därför fått namnet Fjärdingsparken. Det är namnberedningen på kulturförvaltningen som tar fram förslag på parker, gator med mera. Kulturnämnden beslutar om namnen.

Första etappen och huvuddelen av parken stod klar i november 2019. Under 2020 gjordes en del planteringar och en trädallé planterades längs den nya gång- och cykelvägen söder om förskolan. 

Etapp 2 av Fjärdingsparken kommer att anläggas i den nordöstra delen, där det förut stod en tillfällig förskola. 

Etapp 2 började byggas under hösten 2022 och beräknas vara färdig under våren 2023.

Parken har fått ny belysning längs gångvägarna och vid Fjärdingsparkens nya mötesplatser. De buskar och träd som planteras nya, har valts utifrån ett trygghetsperspektiv.

Parken och anläggningarna kommer att byggas i etapper och spärras av där arbete pågår. Det ska gå att röra sig genom parken även under byggtiden, men man kan få ta en liten omväg.

Vattenlekar och fontäner är dyra att sköta. I nuläget har park- och naturförvaltningen ingen driftbudget för alla önskade vattenlekar. Därför blev det ingen vattenlek i Fjärdingsparken.

Det installerades däremot en dricksvattenfontän i parkens östra delar. 

På lekplatsen finns olika typer av gungor, sandbord, rutschkana och kötterlek. Du hittar en mer detaljerad beskrivning på goteborg.se.

Det finns en plats i närheten av lekplatsen dit du kan ta med din grill och grilla.

Odlingsområdet är kvar och är upprustat med nya växtbäddar och markmaterial. Det har även dragits in vatten till området som kan användas för att vattna.

Kontakta odlingsföreningen Rosenträdgården, som har hand om odlingslotterna i parken.

Vi har sparat så många av de gamla träden som var möjligt och de har kompletterats med flera nya sorter av buskar och träd. Vi har satt upp fågelholkar och insektshotell och odlingslotterna i parken bidrar också till den biologiska mångfalden.

I Fjärdingsparken etapp 2 anlägger vi ängsmark, där växter som lockar till sig insekter ska planteras. 

En ny gång- och cykelväg kommer att anläggas i parken mellan Fjärdingsgatan i öster till Wieselgrensgatan i väster. Övriga vägar och stigar i parken är för fotgängare.

Det är tillåtet att köra moped klass 2 (max 25 km/h) på gång- och cykelvägen. Övriga vägar och stigar i parken är bara för fotgängare.

Nej, det kommer inte att byggas kafé eller kiosk i parken. Det finns redan i närområdet.

Nej, det blir ingen toalett i parken.

Det fanns en förskola på platsen innan ombyggnationen och den står kvar, men den är tillfällig. Den permanenta förskolan byggdes på en tomt strax söder om den tillfälliga förskolan. Platsen för den tillfälliga förskolan kommer senare att omvandlas till park.

Alla invånare som var intresserade, var välkomna. Inbjudningarna till de olika delaktighetstillfällena riktade sig främst till de närboende. I första etappen deltog omkring 70 personer i olika åldrar, i Flunsåsspelet. I andra etappen fick vi in 919 röster. Frågorna om kön, ålder och var personen bor var inte obligatoriska, men av de som svarade var åldern 4–98 år, varav det vanligaste åldersspannet var 20–39 år. Något fler kvinnor än män röstade. Av de som uppgav var de bodde var det merparten som bodde i Kvillebäcken, alltså i närområdet.

Tidigare har det funnits en naturgräsfotbollsplan, Fjärdingsplan, i Bjurslätt. Den nya konstgräsplanen är en ersättning för fotbollsplanen på Fjärdingsplan eftersom det byggas bostäder där.

Det är en 11-spelsplan med miljövänligt konstgräs. På en traditionell konstgräsplan sprider man oftast ut ett fyllnadsmaterial, granulat, för att bollen ska studsa bra, underlaget vara skönt att springa på och för att hålla upp grässtråna. Oftast är granulatet gjort av gummi och räknas då som mikroplast som är skadligt för miljön. För att minska spridningen av mikroplaster prövar Göteborgs Stad andra mer miljövänliga material när nya konstgräsplaner byggs. Konstgräsplanen i Flunsåsstråket är en plan helt utan granulat.

Alla får använda planen. Den är bokningsbar genom Göteborgs Stads bokningssystem.

Kontakt

  • Lina Ahlstedt
  • Kommunikatör
Uppdaterad 17 november 2022