Illustration av D Office arkitekter

Vad?

I samband med nybyggnation av Svartedalsskolan, fanns möjligheten att nyttja en tomt, Biskopsgården 16:1 med befintlig byggrätt. På denna tomt byggs en förskola med sex avdelningar som ska rymma 108 barn i två våningsplan. På bottenvåningen finns kök, aktivitetsrum/matsal och fyra avdelningar. På den övre våningen två avdelningar för de äldre förskolebarnen och personalutrymmen. Bottenvåningens fasad är i mörkgrön skiffer med träinslag vid entréer. Den övre våningen har träfasad med plåtklädda fasaddekorationer. Taket är sedumtak med solceller. Förskolan ska ha ett tillagningskök och utemiljöerna består av lekgården söder och väster om byggnaden vilken blir en grön yta med mindre kullar och mycket växtlighet, gräs, träd och buskage. Längst från huset finns stora lekbuskage med gläntor för spännande upplevelser där det finns kojor och träskulpturer av skogens djur och växter.

Var?

Förskolan blir ett naturligt inslag i Biskopsgården där det förutom Svartedalsskolan finns äldreboende och bostäder.

Varför?

Det finns ett behov av förskoleplatser i stadsdelen, och närheten till Svartedalsskolan gör att det bildas ett lärcentrum som förenklar för familjer med både förskole- och skolbarn.

När?

Förskolan planeras stå färdig sommaren 2024. Projektet försenades något eftersom en ändring av detaljplanen behövde ske.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektansvarig och beställare på uppdrag av förskoleförvaltningen. Ingen entreprenör är upphandlad ännu.

Kontakta gärna

  • Arman Kamali
  • Projektledare

Svartedalsgatans förskolas läge

Uppdaterad 18 augusti 2022