Visionsbild av förskolan i Miraallén från arkitekten Norconsult.

Vad?

Miraalléns förskola byggs i södra delen av Lindholmen inom ett område för antikvariskt riksintresse, till vilket stor hänsyn tagits i utformandet av fasaden. Förskolan har sex avdelningar samt tillagningskök. Byggnaden får sedumtak för att öka den biologiska mångfalden med pollinerande arter, och solceller som producerar el till förskolan. Huvudingången är från Miraallén och förskolan har en egen vändyta framför förskolans entré. Byggnaden har utformats som en suterrängbyggnad med en entréfasad i två våningar åt väster och fasader i ett våningsplan mot förskolegården.

Var?

Förskolan byggs på en kuperad tomt med utsikt över älven mellan Lindholmen i söder och Slottsberget i norr. I väster ligger bostadsområdet Sannegårdshamnen.

Varför?

Det behövs fler förskoleplatser på Lindholmen, ett populärt område som utvecklas med fler bostäder och arbetsplatser.

När?

Byggprojektet påbörjades hösten 2020 och förskolan står färdigbyggd våren 2022.

Vem?

Lokalförvaltningen är projektansvarig och beställare på uppdrag av förskoleförvaltningen. Förskolan Miraallén ingår i det strategiska partnersamarbetet Äpplet med NCC där upp till sex förskolor ingår.

Kontakt

  • Daniel Estling
  • Projektledare, lokalförvaltningen
Uppdaterad 18 augusti 2022