Anna-Lena Isacson, projektchef för Frihamnen, Älvstranden Utveckling

Frihamnen ska koppla samman de nya stadsdelarna på Hisingen med Göteborgs centrum och resten av staden. På mer än ett sätt. Frihamnen ska länkas ihop med staden rent fysiskt och bli en levande del av Göteborg.

Ambitionen är att upprätta ett stråk likt den gamla landsvägen, som gick från Kvilletorget genom Frihamnen, över en bro till operan och vidare mot Avenyn.

– Hamnbassängerna behöver smalnas av och ta mindre plats om Frihamnen ska kunna upplevas som tät innerstad. Det är också viktigt att hitta bra kopplingar till Lindholmen, Ringön och Backaplan, säger Anna-Lena Isacson.

”Hamnbassängerna behöver smalnas av och ta mindre plats om Frihamnen ska kunna upplevas som tät innerstad.”

Länken mellan nya Frihamnen och resten av staden handlar också om att verka för social hållbarhet.

– Det gör vi bland annat genom att ”bygga in” plats för människor ur flera socioekonomiska grupper, snarare än att bara bygga för de som har råd med de dyraste bostadsrätterna. Med bra kollektivtrafiklösningar skapas också förutsättningar för att invånarna inte ska behöva äga en egen bil, säger Anna-Lena Isacson.  

I den första markanvisningen för Frihamnen är det hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Detta är målsättningen för hela Frihamnen. Tanken är också att blanda olika upplåtelseformer i varje kvarter.

– En av byggherrarna har som särskilt uppdrag att försöka få till minst en så kallad byggemenskap i den första utbyggnadsetappen, och de som bygger hyresrätter jobbar med lösningar för att kunna erbjuda lägenheter med lägre hyra än vad som är normalt för nyproducerade bostäder, säger Anna-Lena Isacson.

I Frihamnen är det hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Detta är målsättningen för hela Frihamnen. Tanken är också att blanda olika upplåtelseformer i varje kvarter.

Platsen för bygget innebär i sig mängder med utmaningar. Förorenad mark, lågt liggande mark och befintliga byggnader som behöver skyddas mot högt vatten. Dessutom svåra geotekniska förutsättningar och kajer som behöver rivas och ersättas av nya.

– Vi behöver också utreda hur nära det går att bygga vid Hisingsbron. Målsättningen är att Frihamnen verkligen ska kunna bli en plats för alla, säger Anna-Lena Isacson. 

Tre saker som gör att Frihamnen kan länka samman staden:

1. Ge plats för 15 000 som ska bo här och lika många som kommer att arbeta i området.
2. Ha flera olika upplåtelseformer för att fler ska ha råd att bo här.
3. Förtäta genom nya bostadshus och kontorsbyggnader. Dessutom byggs Jubileumsparken, som ska stå klar till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 och nyttjas av både närboende och besökare.

Publicerad 3 juli 2018 (Uppdaterad 6 augusti 2020)