Vad?

Just nu växer Jubileumsparkens första permanenta delar fram. Göteborgs femte utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer, grönskande gläntor, gångvägar, bryggor, nya omklädningsrum och toaletter öppnade och invigdes 26 augusti 2022. Dessutom byggs ett nytt hamnbad som ska stå klart sommaren 2023, lagom till jubileumsfirandet. 

Sedan 2014 har prototyper som bad, bastu, lekberg och uteklassrum byggts på platsen för parken, tillsammans med göteborgarna. Det är ett nytt sätt att stadsutveckla Göteborg – att låta människor successivt inta området och göra det till sitt och se vad som fungerar på platsen.

Jubileumsparken är öppen året om. Vad som händer i parken och när hittar du på goteborg.se/jubileumsparken och i parkens sociala medier. 

Var?

Jubileumsparken byggs i Frihamnen – en helt ny del av Göteborgs centrum som binder samman staden över älven. 

Den första permanenta delen av Jubileumsparken byggs längs Kvillepiren i Frihamnen, vid och på vattnet.

Varför?

I Jubileumsparken och i resten av Frihamnen kommer det att hända mycket under lång tid. Planen är att hela området ska bli en inkluderande, grön och dynamisk del av innerstaden. Den framtida stadsdelen ska vara en testarena för innovativ stadsbyggnad, som präglas av nytänkande, mod och nyfikenhet.

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål inför Göteborgs 400-årsjubileum och inför byggandet av Älvstaden. I de medborgardialoger som genomfördes blev det tydligt att många vill ha grönområden och komma närmare vattnet. Jubileumsparken kan uppfylla båda önskemålen.

När?

Sedan i januari 2021 byggs Jubileumsparkens första permanenta delar. Den första delen – Göteborgs femte utflyktslekplatsen med konstnärliga lekskulpturer omgivna av grönskande gläntor, gångvägar och bryggor längs vattnet – var klar och öppnade i augusti 2022.

Nu byggs ett nytt hamnbad, med tillhörande servicebyggnader. Målet är att det ska stå klart och öppna lagom till jubileumsfirandet sommaren 2023, så att göteborgarna då kan bada "mitt i stan".

Vem?

Jubileumsparken utvecklas i samverkan mellan park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling.

Frågor och svar om Jubileumsparken

De första permanenta delarna av Jubileumsparken byggs sedan januari 2021. Göteborgs femte utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer omgiven av grönskande gläntor för lek och rekreation stod klar i augusti 2022. Under 2022/2023 byggs servicebyggnader med omklädningsrum, teknikutrymmen och toaletter samt ett nytt hamnbad som ska stå klart och öppna lagom till stadens 400-årsfirande sommaren 2023. Den befintliga bastun ska rustas upp. 

 

I den första etapp ingår också sanering av marken, grundläggning och ledningsframdragning. För att ska marken ska hålla för byggnation av de permanenta delarna av Jubileumsparken på land har en tryckbank anlagts längs kanten av Norra Frihamnsbassängen för att stabilisera marken.

 

Planen är att Jubileumsparken ska fortsätta att växa även längre fram i samverkan med göteborgarna. När Jubileumsparken är fullt utbyggd så planeras den, förutom ovananstående, att innehålla urbana parkytor med plats för konst, evenemang och urban sport, samt mer öppna vilda parkytor för fri lek.

 

Det är i dagsläget svårt att ange parkens slutgiltiga utbredning och utformning men ett riktmärke är att den totalt ska omfatta cirka 8-10 hektar (80 000-100 000 kvm) år 2035.

Sedan 2014 har ett antal prototyper byggts i Frihamnen på platsen för Jubileumsparken, bland annat lekkonstverket ”Berget” och utomhusklassrummet ”Näsan i blöt”. De är resultatet av ett nytt sätt att stadsutveckla där göteborgarna är delaktiga i planeringen och där idéer och önskemål testas på plats långt innan den permanenta parken byggs, för att se vad boende och besökare önskar och vad som funkar på platsen. 

 

Även Passalens erfarenheter har tagits tillvara. Passalen ansvarar för driften av parken, genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap med staden. De har sedan 2014 anordnat en rad aktiviteter för barn i parken med fokus på tillgänglighet för alla.

 

Sedan 2014 har synpunkter kontinuerligt tagits tillvara från parkbesökare som använt den temporära parken. Även det tiotal så kallade Open calls som vi anordnat med olika syften har gett underlag till planeringen, t ex testplaneringarna 2017 tillsammans med trädgårdsintresserade och studenter på olika utbildningar inom trädgård, landskap och arkitektur.

 

Erfarenheter från Bygglekplatsen har också använts i planeringen. På Bygglekplatsen får barn och unga skapa och bygga utifrån sin egen fantasi och kreativitet, tillsammans med pedagoger som kan inspirera och instruera. 

 

Detta sammantaget ligger till grund för planeringen och utformning av utflyktslekplatsen och de grönskande gläntorna och även för den kommande byggnation av bad och fortsatt utveckling av parken.

Den första etappen på land kostar cirka 162 miljoner kronor. I den etappen ingår kostnader för nybyggnation av tryckbank, parkutbyggnad med utflyktslekplats och grönskande gläntor (inklusive sanering och ledningar), två servicebyggnader, byggnation av ny identisk bastu samt övergripande kostnader för konsultarbete, myndighetsbeslut och ledningsanslutningar. 

 

Jubileumsparken kommer byggas ut i etapper över lång tid. Omfattning av senare etapper är ännu inte fastlagd.

Jubileumsparken är öppen och tillgänglig i delar under hela byggtiden. 

 

Skaterampen finns kvar och odlingsmöjlighet via Jubileumsodlarna. Uteklassrummet ”Näsan i blöt” är tillgängligt. Dessutom genomförs olika tillfälliga aktiviteter i parken, till exempel under skollov, plus digitala aktiviteter.

 

 Information om alla aktuella aktiviteter i parken och digitalt finns på Jubileumsparkens webbplats goteborg.se/jubileumsparken och på Jubileumsparkens sociala kanaler på instagram och facebook.

Ja, det kommer att bli ett nytt hamnbad i Jubileumsparken. Badet började byggas våren 2022. Målet är att det ska stå klart och öppna till 400-årsfirandet sommaren 2023.

 

Under 2021 upphandlas entreprenör som ska bygga badet och det ska vara klart under fjärde kvartalet. Detaljutformning av badanläggningen kommer att ske tillsammans med entreprenören. Klart är att det ska vara ett flytande landskap för bad och vistelse och omfatta det befintliga ”Allmänna badet”, vattenlek för små barn samt utökade möjligheter till simning, simträning och hopp.

Badet beräknas kosta cirka 75 miljoner kronor. I den kostnaden ingår, förutom själva badanläggningen, till exempel kostnader för konsultarbete, myndighetsbeslut och ledningsanslutningar.

Roller derby-bana fanns som en tillfällig aktivitet som testades på platsen för Jubileumsparken innan den permanenta parken började byggas. Det var en uppskattad aktivitet och det finns det långt gångna planer på att anlägga en ny roller derby-bana framför Magasin 113. Utvecklingen av den delen av parken har blivit försenad på grund av den är beroende av  detaljplaneprocessen/exploateringen av Frihamnen i stort och den har dragit ut på tiden. Därför kan vi i dagsläget inte säga mer om planerna för roller derby-bana.  

Kontakt

 • Malin Gustafsson
 • Projektledare byggnation utflyktslekplats Jubileumsparken, park- och naturförvaltningen
 • Telefonnummer: 031-365 57 23
 • Amelie Sandow
 • Projektledare byggnation bad Jubileumsparken, park- och naturförvaltningen
 • Telefonnummer: 031-365 57 81
 • Alexandra Ringdahl
 • Projektledare byggnation servicebyggnader Jubileumsparken, park- och naturförvaltningen
 • Angélique Rooth
 • Kommunikationsstrateg, park- och naturförvaltningen
 • Telefonnummer: 031-365 57 21

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 31 augusti 2022