Med start 2021 kommer projektet Nya Rya bygga om och till avloppsreningsverket Ryaverket för att kunna fortsätta jobba för ett renare hav även i framtiden. Projektet ska vara klart 2036.

Vad?

Avloppsreningsverket Ryaverket, som drivs av Gryaab, ska byggas om och till så att vi kan fortsätta rena avloppsvatten från våra ägarkommuner på ett hållbart sätt. Vi kommer uppgradera den befintliga avloppsreningsanläggningen och bygga kompletterande rening på ny tomt. Arbetet påbörjades januari 2021 och ska vara klart 2036. Detta 15-åriga projekt heter Nya Rya.

Var?

Ryaverket ligger på Hisingssidan av Älvsborgsbron, i närheten av Göta älvs mynning till havet. De nya reningsstegen kommer att ligga bredvid vår befintliga anläggning, men närmare älven.

Varför?

För ett renare hav, även i framtiden.

Utan bra avloppsrening kan ingen modern stad fungera! Högre vattenflöden, skärpta reningskrav och fler människor är några av anledningarna till att Ryaverket ska byggas till och om för att få en hållbar rening även i framtiden. Reningskrav på avloppsvatten finns för att havet, sjön eller vattendraget där det renade vattnet släpps ut, inte ska innehålla för mycket näringsämnen. Näringsämnen leder nämligen till övergödning. När projektet är klart 2036 kommer Ryaverket klara av att rena vattnet för en ökad befolkning trots betydligt strängare reningskrav.

När?

Nya Rya är indelad i fyra etapper. Just nu pågår utredningsetappen som ska vara klar 2024. Etapp 2 består av förprojektering och pågår mellan 2025 och 2028. Den tredje etappen, själva genomförandet, påbörjas 2029 och ska vara klart 2035. Den fjärde och sista etappen är den kortaste och handlar om att överlämna programmet till linjeorganisationen. Det arbetet planeras vara klart 2036.

Vem?

Gryaab är ett kommunalt bolag som ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Arbetet inom Nya Rya kommer att utföras av medarbetare på Gryaab och utvalda konsulter och entreprenörer.

Uppdaterad 11 november 2022