Vad?

Göteborgs Stad arbetar med en detaljplan för området. Planens namn är detaljplan för verksamheter söder om Wieselgrensplatsen inom stadsdelen Rambergsstaden.

Lundbybadet och ishallen Rambergsrinken behöver ersättas och få nya placeringar inom samma område. Badhuset är väldigt populärt och välbesökt och behöver därför bli större än vad det är i dag. I planen undersöks också möjligheten till nya lokaler för Lundby Sjukhus inom området. Gångstråken är tänkta att utvecklas med möjligheter till spontanaktivitet mellan byggnaderna.

De planerade förändringarna skulle innebära att bensinmacken, som finns där i dag, kommer att behöva flytta, detsamma gäller McDonalds.

Parkeringsfrågan är också viktig att lösa. Parkering för verksamheterna planeras i första hand att samlas i ett gemensamt parkeringshus.

Var?

Området ligger söder om Wieselgrensplatsen, kring Bravida Arena.

Varför?

Lundbybadet och ishallen Rambergsrinken behöver få nya lokaler eftersom de i dag är i dåligt skick och behöver ersättas.

Västra Götalandsregionen planerar för ett nytt specialistsjukhus som en ersättning för befintliga Lundby närsjukhus. Sjukhuset kommer att ha uppdraget att arbeta med öppen specialistvård som stöd till primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Gångstråk som planeras ska ha platser där det finns möjlighet till såväl aktiviteter som vila och som kan användas året om. Utformningen är tänkt att skapa ett tryggare, aktivare och trivsammare område.

När?

Förslag till detaljplan går ut på samråd under hösten 2022.

Målsättningen är att de gamla anläggningarna ska finnas kvar tills de nya byggts så att verksamheterna inte behöver pausa. 

Vem?

Stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för området. 

Byggaktörer inom planområdet är idrott- och föreningsförvaltningen, Västfastigheter, Parkeringsbolaget, Fastighetskontoret och HIGAB (Bravida Arena).

Kontakt

  • Agneta Runevad
  • Projektledare, stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 15 80
  • Christine Flood
  • Utvecklingsledare, idrotts och föreningsförvaltningen
  • Telefonnummer: 031-368 22 18
  • Ulrika Samuelsson
  • Enhetschef utveckling och omvärldsbevakning, idrotts- och föreningsförvaltningen
  • Telefonnummer: 031-368 21 44
Uppdaterad 30 juni 2022