Vad?

Ett område med karaktär där gammalt möter nytt.
Ringön är ett område som utvecklats från varvsindustri till en smältdegel av olika slags verksamheter. Denna utveckling har skett av egen kraft och på Ringön finns idag en mängd olika fastighetsägare och företag som tillsammans skapar en spännande företagsmiljö. Människorna som arbetar på Ringön har lyckats skapa en känsla av samhörighet men också en acceptans för att annorlunda företag får finnas på Ringön.

Var?

I centrala Göteborg på Hisingen finns industriområdet Ringön, precis vid Hisingsbrons norra fäste.

Varför?

Ringön är en tillgång för hela Göteborg som ska tas till vara och stärkas. Till exempel kan Ringön med sina relativt låga lokalhyror stärkas som plats för nystartade företag.

Områdets karaktär gör det möjligt för en successiv utveckling där gammalt och nytt, dyrt och billigt kan fungera sida vid sida. Hur blandat Ringön kan bli med verksamheter, service och bostäder får tiden utvisa.

Människorna som arbetar på Ringön har lyckats skapa en känsla av samhörighet men också en acceptans för att annorlunda företag får finnas på Ringön.

När?

Tillsammans med verksamheterna på Ringön arbetar Göteborgs Stad med en stegvis utveckling av området. Från enbart industri till en plats med utrymme för mer. 

Sedan 2012 har Göteborgs Stad arbetat tillsammans med fastighetsägare och företag på Ringön för att få en tydligare bild av vilka möjligheter och hinder som finns. Startskottet för arbetet var workshopen Spontaneous City som bland annat resulterade i forumet Framtid Ringön där man diskuterar hur området ska utvecklas och bli mer attraktivt för allmänheten. 

Forumet har genererat flera nyskapande insatser som exempelvis en mer kreativ miljö längs Järnmalmsgatan, konstlokalen Järnhallen, konstfestivalen Hall of Fame och projektet Saltet på Ringön med deras Ö-fest som brukar ha närmare 10 000 besökare.

Ett steg i utvecklingen av Ringön var strategin för tidsbegränsade bygglov som kom 2018. De ger möjlighet att ändra användningen av fastigheter. Eftersom det i detaljplanen anges att det är en plats för industriändamål behövs bygglov för att göra annat i byggnaderna. Det har blivit enklare genom den nya strategin.

Vem?

På Ringön verkar fastighetsägare och företag från industri och kreativa näringar sida vid sida. Organisationen Saltet på Ringön har arbetat fram till 2021 för att bidra till visionen om en långsam och organisk utveckling av området där dess karaktär ska bevaras. En stor del av marken på Ringön ägs av Göteborgs Stad och är indelad i tomträtter med tomträttsavtal som löper till 2045.

Frågor och svar

På ett 100 000 kvadratmeter stort område på Ringön bygger Västfastigheter Spårvagnsdepå Ringön. Här blir det plats för uppställning av spårvagnar som inte är i trafik, samt plats för rengöring, reparation, underhåll och service av spårvagnarna.
I dag finns det tre spårvagnsdepåer i Göteborg. Behovet av ytterligare kapacitet är stort redan med dagens spårvagnsflotta och ökar i takt med att fler nya spårvagnar tas i trafik.

Utöver kapacitetsbehovet finns det också behov av en spårvagnsdepå på Hisingen för att minska risken av påverkan på spårvagnstrafiken vid eventuella störningar på Götaälvbron.

Spårvagnsdepå Ringön byggs i två etapper

I etapp ett ingår en servicebyggnad och uppställningsplatser i en så kallad spårharpa. Över spårharpan byggs ett skärmtak som väderskydd.
I etapp två byggs en större anläggning, med uppställningsplatser, verkstäder och servicehallar.

Tidplan för spårvagnsdepån

Etapp1: Byggstart skedde april 2019, klart i juni 2020
Etapp 2: Planering och projektering 2019-2020, byggstart 2020, klart december 2023

Fram till 1800-talet fanns här ett stort vassområde. På 1880-talet fylldes marken ut för att kunna användas som hamn. Därmed skapades Ringkanalen och innanför den bildades en ö, Ringön.

De första företagen som etablerade sig på Ringön under 1890-talet var Göteborgs Stads varv och en virkeshandel. Ringön var då helt utan landförbindelser. Andra små företag började etablera sig på 1910-talet. Ett järnvägsnät och två broar, klaffbron i väster, och järnvägsbron Frihamnsbanebron i öster, kom till under 1920-talet på Ringön. Förbindelserna mellan fastlandet och Ringön underlättade för etablering av andra verksamheter.

Under 1950-talet fylldes kanalen igen och området fick en stadsplan med gator och kvarter. Det var under den perioden som exploateringen av Ringön tog fart på allvar.


Sedan 2012 har Göteborgs Stad arbetat tillsammans med fastighetsägare och företag på Ringön för att få en tydligare bild av vilka möjligheter och hinder som finns för fortsatt utveckling av platsen.

Kontakt

  • Åsa Hüffmeier
  • projektledare
  • Karin Slättberg
  • projektledare
  • Jennie Olsson
  • Kommunikatör

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 30 juni 2022