Etapp 1: Björlanda Ängar

Den första delen av Skra Bro ska bli ett närcentrum där vi hittar ett nytt torg med handel och service och bostäder i lite tätare kvartersbebyggelse. I den här delen kommer det att finnas cirka 600 bostäder, ett äldreboende, en park och utökad pendelparkering och ett nytt läge för busshållplats.

Detaljplanen har fått laga kraft och projektering av allmän plats (gator och ledningar) pågår. En del förberedande arbeten görs under första halvåret 2022. Den större utbyggnaden av gator planeras att starta under hösten 2022 och genomföras under 2022-2023. Utbyggnaden av kvartersmarken beräknas pågå 2022–2027 och de första bostäderna kan står färdiga i mitten av 2024.

I nära anslutning till det nya torget planeras för cirka 600 bostäder.

Etapp 2 – Bostäder och förskola i norra delen av Skra Bro

I närheten av Kattedammen planeras det för 200 – 300 bostäder samt förskola. Området ligger nära service och kollektivtrafik och här kan det bli en blandning av småhus och flerbostadshus. Utformningen ska anpassas till den kringliggande naturen och terrängen.

Arbetet med detaljplanen har precis påbörjats och meningen är att den ska gå ut på samråd i slutet av 2022.

Etapp 3: Bostäder och förskola i södra delen av Skra Bro

Vid området söder om etapp 1 och centrumbebyggelsen planeras det för cirka 500 bostäder samt en förskola med 6 avdelningar. Det kan bli en blandning av flerbostadshus på mellan 4 – 5 våningar samt småhus i form av radhus. Bebyggelsen formas runt huvudgatan som sträcker som genom området. Ambitionen är också att skapa en gata som ger utrymme för spontana möten.

I området planeras det också för ett grönt stråk i tre delar: befintligt naturmarksområde i norr, ett centralt parkstråk och en bostadsnära park i söder. Parkstråket fungerar även som spridningskorridor för växt-och djurliv och har funktion att hantera dagvatten och skyfall. Parkering för flerbostadshusen kan lösas genom två parkeringsgarage samt viss andel markparkering i anslutning till bostadsgårdarna.

Friidrottsarenan

Mitt emot Björlandagården i norra Torslanda byggs nu en ny friidrottsanläggning som. Det ska bli en funktionell friidrottsarena för breddidrott och skolverksamhet. Det blir en klassisk arena för friidrott med bland annat åtta löpbanor, hoppgropar, kastfält, domartorn och en läktarkapacitet för 500 sittplatser.

Anläggningen planeras att stå klar 2022 och ersätter den friidrottsverksamhet som tidigare fanns på Rambergsvallen men som försvann då denna byggdes om till en renodlad fotbollsarena.

Kontakt

  • Nina Larsson
  • Projektledare, etapp 1, fastighetskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 11 98
  • Stefan Rosén
  • Projektledare etapp 2, stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 18 04
  • Carl-Johan Karlsson
  • Projektledare, etapp 3, stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 15 01
Uppdaterad 30 juni 2022