Illustration: D Office Arkitekter AB

Vad?

Toleredsskolan, byggd 1953, är en F-9-skola för cirka 700 elever. På grund av befolkningsutvecklingen i området, ska den nu delvis rivas och ersättas med en ny skolbyggnad i tre våningar. Vi bygger även en efterlängtad idrottshall.

Var?

Skolan ligger centralt på Hisingen i ett bostadsområde med närhet till flera grönområden. Här går cirka 700 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Varför?

Toleredsskolan behöver byggas om och till med anledning av att det beräknas vara 300 fler elever 2020 jämfört med 2014. Om- och utbyggnaden av lokalerna sker etappvis. Där det idag står provisoriska evakueringslokaler under byggtiden, kommer det efter att skolan är färdig att anläggas parkeringsplatser. På platsen för nuvarande hus B uppförs en ny undervisningsbyggnad för åk 7-9 med specialsalar för slöjd, NO och hemkunskap samt en idrottshall. Den nya byggnaden får tre våningsplan och en beräknad yta på totalt 4 763 kvm. I projektet ingår även en ombyggnad av befintligt mottagningskök i hus A i syfte att utöka kapaciteten.

När?

Ombyggnationen pågår etappvis. Investeringskostnaden uppgår till 134 miljoner kronor.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs Stad är beställare och projektansvarig på uppdrag av grundskoleförvaltningen. Upphandlad entreprenör är Byggfokus Entreprenad AB. 

Kontakta gärna

  • Tony Tobiasson
  • Projektledare
Uppdaterad 18 augusti 2022