Vad

Stadsbyggnadskontoret tar fram en detaljplan för att möjliggöra en tvärförbindelse som ska avlasta de befintliga vägarna runt Torslanda. Förbindelsen ska vara för både motortrafik och för gång- och cykeltrafik.

Arbetet med detaljplan tvärförbindelse i Torslanda

Samtidigt genomför trafikkontoret en genomförandestudie. I genomförandestudien utreder trafikkontoret förutsättningar, utmaningar och möjligheter för att en tvärförbindelse ska kunna byggas. Genomförandstudien blir ett underlag för trafiknämnden att fatta beslut om och när tvärförbindelsen kan byggas. I slutändan är det kommunfullmäktige som fattar beslut om investeringen ska göras.

Genomförandestudie Torslanda tvärförbindelse   

Var?

Planområdet sträcker sig mellan Nya Älvegårdsvägen i norr och Torslandavägen (väg 155) i söder.

Varför?

En utbyggnad av tvärförbindelsen bedöms vara en förutsättning för fortsatt utveckling av stadsdelen Torslanda.

När?

Detaljplanen planeras att gå ut på samråd hösten 2022.

Kontakt

  • Sirpa Antti-Hilli
  • Telefonnummer: 031-368 16 09
  • Cecilia Sjölin
  • Plankonsult
  • Telefonnummer: 031-368 17 08
  • Per Carlberg
  • Projektledare, trafikkontoret
  • Telefonnummer: 031-365 00 00
Uppdaterad 11 november 2022