Foto:Björn Stomberg

Foto:Björn Stomberg

Hisingsbron

Samverkan ska reglera trafiken på och över älven

Nu är beslutet om samverkansregler för alla trafikslag över och på Göta älv genom Göteborg fattat. Förslaget följer i huvudsak de villkor som Mark- och Miljööverdomstolen slog fast 2016 när Göteborgs Stad fick tillstånd att bygga Hisingsbron.

Förslaget, som har tagits fram av Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och trafikkontoret i Göteborgs Stad, berör all trafik över och under Hisingsbron och de båda järnvägsbroarna vid Marieholm några kilometer längre uppför Göta Älv. Det handlar om bussar och spårvagnar, bilar och lastbilar, cyklister och gående, lastfartyg, passagerar- och fritidsbåtar samt gods- och passagerartrafik på järnvägen till Göteborgs hamn och Bohuslän.

Ett samarbete av det här slaget är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta utveckla både staden och regionen.

Eftersom Hisingsbron får en lägre seglingsbar höjd än dagens Göta Älvbro, tolv meter jämfört med 18,3 meter, förändras förutsättningarna för trafiken på och över Göta älv i centrala Göteborg. Med den nya bron kommer i praktiken samtliga lastfartyg att behöva broöppning, jämfört med var tredje fartyg i dagsläget. Också för majoriteten av segelbåtar kommer bron att behöva öppnas.

Ambitionen har varit att kunna underteckna en överenskommelse om samverkansregler innan Hisingsbron tas i drift år 2021, då dessa regler tidigast kommer att börja gälla. Under våren 2020 har man samlat in synpunkter på bred front, från regioner, kommuner och näringslivet. Nu är man överens och har enats kring vad som ska gälla. "vi är glada och nöjda med samarbetet och med att många aktörer visat engagemang för att lämna synpunkter" säger Kristina Bäck Jensen på Trafikkontoret.

Här är några av de viktigaste delarna i förslaget till samverkansregler:

  • På helgfria vardagar kommer Hisingsbron, precis som Göta Älvbron i dag, inte att öppnas för fartyg och segelbåtar under rusningstrafik klockan 6-9 och 15-18, då får kollektivtrafiken full framkomlighet. Därutöver ska broöppning för fartyg kunna ske hela dygnet hela året, efter anrop i god tid.
  • För segelbåtar föreslås att Hisingsbron öppnas vid minst fem fasta tillfällen varje dygn, varav minst fyra fasta tillfällen dagtid, klockan 9-19. Information om de exakta tiderna kommer att finnas i flera olika kanaler för trafikinformation.
  • För segelbåtar sker en samordning av passagerna vid Hisingsbron och Marieholmsbroarna, så att segelbåtarna, främst på väg västerut, hinner passera båda broarna i anslutning till den fasta öppningstiden vid Hisingsbron.
  • Vid Marieholmsbroarna föreslås att öppning även i fortsättningen ska ske när det finns tillgängliga luckor i den planerade tågtrafiken. Sjöfartsverket och Trafikverket kommer kommer framöver att analysera behovet av att vidareutveckla nuvarande samverkansregler för att skapa fungerande förutsättningar för de båda riksintressena även i ett framtida läge, med mer trafik inom både järnväg och sjöfart.

Tidslinje över bygget av Hisingsbron 2009–2022

När kommer stålet? Var ser man bäst monteringen av pylonerna? Vill du veta allt om pyloner, maskineri och luftspann? Följ bygget av Hisingsbron åren i vår tidslinje.

Hisingsbrons tidslinje 2009–2022
Publicerad 7 oktober 2020 (Uppdaterad 8 oktober 2020)