Järnbrottsmotet

Området runt Järnbrottsmotet i Frölunda spelar en viktig roll för stadsutvecklingen. Dels för utvecklingen av Västra Frölunda, men också för stadens mål att fördubbla antalet resor med kollektivtrafik från 2006 till 2025. För här kan det både byggas nya bostäder och verksamheter samt en bussdepå.

Järnbrottsmotet idag.

Kollektivtrafiken kommer fördubblas från 2006 till 2025

När Västra Frölunda ska utvecklas från att vara en förort med glesa bostadsområden till en tät, blandad och sammanhållen stadsdel så spelar området runt Järnbrottsmotet en viktig roll. Inte bara på grund av den planerade bussdepån som kommer kunna underlätta för kollektivtrafiken, utan också för utvecklingen på och kring Radiovägen.

Radiovägen har möjlighet att bli en levande gata med naturliga kopplingar mot Frölunda Torg. Här kan det byggas ungefär 400 lägenheter samt kontor, handel och verksamhetslokaler. För gående och cyklister kan det bli lättare att ta sig fram och kollektivtrafik kan utökas.

Här kan det byggas ungefär 400 lägenheter samt kontor, handel och verksamhetslokaler. För gående och cyklister kan det bli lättare att ta sig fram och kollektivtrafik kan utökas.

Den föreslagna bussdepån nordväst om Järnbrottsmotet spelar en viktig roll för att Göteborgs Stad ska kunna uppfylla sitt mål att resorna med kollektivtrafik ska fördubblas från 2006 till 2025. Det behövs bussdepåer och spårvagnshallar där fordonen kan stå när de inte är ute i trafiken och kan få service och rengöras när det behövs.

Fyra bussdepåer i Göteborg ska tas ur bruk på grund av att marken behöver användas till stadsutveckling. Därför letar staden tillsammans med Västtrafik efter nya platser för bussdepåer. Det ska vara platser som kan rymma ett stort antal bussar, som stör omgivningen så lite som möjligt när service sker och helst ligger i ett kollektivtrafiknära läge för att minska sträckan som bussarna behöver åka till depån för att minimera kostnader och miljöpåverkan.

Platsen där den gamla radiomasten ligger vid Järnbrottsmotet uppfyller kraven för placering av en ny bussdepå. Där skulle det vara möjligt att bygga en bussdepå för ungefär 135 bussar samt kontor- och servicebyggnader för verksamheten.

När nu en detaljplan tas fram betyder det att vi undersöker om det är möjligt att bygga bostäder, kontor, skola med mera samt också om det är lämpligt med en bussdepå på den aktuella platsen. Det innebär bland annat att flera utredningar ska göras för att se hur det kan bli så lite störningar som möjligt.

Radiotorget, Järnbrott

Radiotorget

Radiotorget invigdes 1954 som det första satellittorget i världen. Det skulle tillsammans med andra stadsdelar ligga som satelliter kring Göteborgs centrum och själva förse invånarna med skola, sjukhus och affärer. Idag är Radiotorget ett stadsdelstorg med goda kommunikationer till andra delar av Göteborg. Nu planeras här för drygt 160 nya bostäder.

Varför måste det byggas en ny bussdepå?

Frågor och svar

Projekt för bättre kollektivtrafik

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Till 2035 ska vi göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. För att vardagslivet ska fungera krävs mer och bättre kollektivtrafik.

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienkät. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten
Uppdaterad 22 mars 2018