Järnbrottsmotet

Området runt Järnbrottsmotet i Frölunda spelar en viktig roll för stadsutvecklingen. Dels för utvecklingen av Västra Frölunda, men också för stadens mål att fördubbla antalet resor med kollektivtrafik från 2006 till 2025. För här kan det både byggas nya bostäder och verksamheter samt en bussdepå.

Järnbrottsmotet idag.

Kollektivtrafiken kommer fördubblas från 2006 till 2025

När Västra Frölunda ska utvecklas från att vara en förort med glesa bostadsområden till en tät, blandad och sammanhållen stadsdel så spelar området runt Järnbrottsmotet en viktig roll. Inte bara på grund av den planerade bussdepån som kommer kunna underlätta för kollektivtrafiken, utan också för utvecklingen på och kring Radiovägen.

Radiovägen har möjlighet att bli en levande gata med naturliga kopplingar mot Frölunda Torg. Här kan det byggas ungefär 800 lägenheter samt kontor, handel och verksamhetslokaler. För gående och cyklister kan det bli lättare att ta sig fram och kollektivtrafik kan utökas.

Här kan det byggas ungefär 800 lägenheter samt kontor, handel och verksamhetslokaler. För gående och cyklister kan det bli lättare att ta sig fram och kollektivtrafik kan utökas.

Den föreslagna bussdepån nordväst om Järnbrottsmotet spelar en viktig roll för att Göteborgs Stad ska kunna uppfylla sitt mål att resorna med kollektivtrafik ska fördubblas från 2006 till 2025. Det behövs bussdepåer och spårvagnshallar där fordonen kan stå när de inte är ute i trafiken och kan få service och rengöras när det behövs.

Fyra bussdepåer i Göteborg ska tas ur bruk på grund av att marken behöver användas till stadsutveckling. Därför letar staden tillsammans med Västtrafik efter nya platser för bussdepåer. Det ska vara platser som kan rymma ett stort antal bussar, som stör omgivningen så lite som möjligt när service sker och helst ligger i ett kollektivtrafiknära läge för att minska sträckan som bussarna behöver åka till depån för att minimera kostnader och miljöpåverkan.

Platsen där den gamla radiomasten ligger vid Järnbrottsmotet uppfyller kraven för placering av en ny bussdepå. Där skulle det vara möjligt att bygga en bussdepå för ungefär 135 bussar samt kontor- och servicebyggnader för verksamheten.

Nu tas en detaljplan fram som undersöker om det är lämpligt med en bussdepå på den aktuella platsen. Längre fram under 2019 kommer en detaljplan som undersöker om det är möjligt att bygga bostäder, kontor, skola med mera i området. Flera utredningar har genomförts för att säkerställa att det blir så lite störningar som möjligt.

Varför måste det byggas en ny bussdepå?

Frågor och svar

Projekt för bättre infrastruktur och kollektivtrafik

Göteborg har växt kraftigt det senaste decenniet och fortsätter att växa. Till 2035 ska vi göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. För att vardagslivet ska fungera krävs utbyggd infrastruktur samt mer och bättre kollektivtrafik.

Uppdaterad 12 september 2019