Järnbrottsmotet

Området runt Järnbrottsmotet i Frölunda spelar en viktig roll för stadsutvecklingen. Dels för utvecklingen av Västra Frölunda, men också för stadens mål att fördubbla antalet resor med kollektivtrafik från 2006 till 2025. För här kan det både byggas nya bostäder och verksamheter samt en bussdepå.
Planering pågår. Beräknas klart 2022.

Järnbrottsmotet idag.

Kollektivtrafiken kommer fördubblas från 2006 till 2025

När Västra Frölunda ska utvecklas från att vara en förort med glesa bostadsområden till en tät, blandad och sammanhållen stadsdel så spelar området runt Järnbrottsmotet en viktig roll. Inte bara på grund av den planerade bussdepån som kommer kunna underlätta för kollektivtrafiken, utan också för utvecklingen på och kring Radiovägen.

Radiovägen har möjlighet att bli en levande gata med naturliga kopplingar mot Frölunda Torg. Här kan det byggas ungefär 800 lägenheter samt kontor, handel och verksamhetslokaler. För gående och cyklister kan det bli lättare att ta sig fram och kollektivtrafik kan utökas.

Här kan det byggas ungefär 800 lägenheter samt kontor, handel och verksamhetslokaler. För gående och cyklister kan det bli lättare att ta sig fram och kollektivtrafik kan utökas.

Den föreslagna bussdepån nordväst om Järnbrottsmotet spelar en viktig roll för att Göteborgs Stad ska kunna uppfylla sitt mål att resorna med kollektivtrafik ska fördubblas från 2006 till 2025. Det behövs bussdepåer och spårvagnshallar där fordonen kan stå när de inte är ute i trafiken och kan få service och rengöras när det behövs.

Fyra bussdepåer i Göteborg ska tas ur bruk på grund av att marken behöver användas till stadsutveckling. Därför letar staden tillsammans med Västtrafik efter nya platser för bussdepåer. Det ska vara platser som kan rymma ett stort antal bussar, som stör omgivningen så lite som möjligt när service sker och helst ligger i ett kollektivtrafiknära läge för att minska sträckan som bussarna behöver åka till depån för att minimera kostnader och miljöpåverkan.

Platsen där den gamla radiomasten ligger vid Järnbrottsmotet uppfyller kraven för placering av en ny bussdepå. Där skulle det vara möjligt att bygga en bussdepå för ungefär 135 bussar samt kontor- och servicebyggnader för verksamheten.

En detaljplan som undersöker om det är lämpligt med en bussdepå på den aktuella platsen har tagits fram och ett färdigt förslag ska presenteras för politikerna i byggnadsnämnden under hösten 2020. En detaljplan som undersöker om det är möjligt att bygga bostäder, kontor, skola med mera i området gick ut på samråd under vintern 2019. Flera utredningar har genomförts för att säkerställa att det blir så lite störningar som möjligt.

Frågor och svar

För att kunna fördubbla kollektivtrafikens andel av resandet i Göteborg till 2025 krävs fler bussar, och det betyder också att fler platser för bussuppställning behövs. En ny bussdepå behövs också för att ersätta bland annat depån i Majorna som ska avvecklas senast 2020.

Sedan våren 2012 har en arbetsgrupp bestående av fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och Västtrafik arbetat med ett nytt läge för bussdepå i sydvästra Göteborg. I december 2014 färdigställdes en lokaliseringsutredning.

Nu har planarbetet påbörjats och planen kan preliminärt antas av Kommunfullmäktige hösten 2020. Planen beräknas vinna laga kraft tre veckor efter beslut om antagande om ingen överklagan sker. Därefter följer en byggtid på cirka två år.

I lokaliseringsutredningen har flera alternativa fastigheter i området utretts av arbetsgruppen. Man har bland annat tittat på geografiskt läge, vad som finns på platsen idag, vad som planeras för respektive läge enligt den stadsutveckling som är politiskt beslutad. Även möjliga trafiklösningar och i vilken omfattning busstrafiken skulle störa övrig trafik finns med i bedömningen samt utvecklingsmöjligheter, påverkan på omgivningen, om det finns alternativa möjligheter för utveckling på platsen, samhällsnytta och totalekonomi. Genom att väga de olika faktorerna och alternativen mot varandra har området vid Radiomasten visat sig vara bäst lämpad att bygga en ny depå på.

Depån kommer delvis att skärma av Västerleden och ta bort lite buller. Den mesta aktiviteten på depån i form av busstrafik kommer att ske på tider då den närliggande skola är stängd det vill säga tidig morgon och kvällstid. Flera utredningar kommer tas fram när stadsbyggnadskontoret arbetar med detaljplanen för att säkerställa minskad påverkan på området och omgivningen. Viktiga frågor att undersöka är bland annat hälsa och miljö samt påverkan på säkerheten. Trafikförslag ska tas fram med planförslag om hur bussar och framtida trafikföring påverkar omgivningarna. Utredning om trafikföring och trafiksäkerheten kring skolan kommer också att utredas i planarbetet.

Att ta fram en detaljplan innebär bland annat att ta reda på om marken är lämplig för det som planeras, i det här fallet en bussdepå. Länsstyrelsen bevakar att det som planläggs inte är olämpligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. I detaljplanearbetet ska dessa och många andra frågor säkerställas innan detaljplanen kan antas. Västtrafik undersöker också möjligheten att byta ut fordonen mot eldrivna bussar vilket i så fall avsevärt minskar buller och luftföroreningar. Övriga frågor om störande verksamhet från planerade bussdepån kommer också att säkerställas innan detaljplanen kan antas.

Detaljplanen för bostäder, skola, kontor och verksamheter mm. nordväst om Järnbrottsmotet påverkar Ängås odlarförening och även odlingslotterna i Tofta och Nordgård. Fastighetskontoret, som har avtal med odlarföreningar, har haft en kontinuerlig dialog med odlarföreningarna. Berörda odlare som påverkas av bussdepån har blivit erbjudna ersättningsplatser i nytt koloniområde i Hästebäck samt nytt odlingsområde vid Näsetväget. Båda områdena är klara och håller på att tas i bruk.

Nordgårds odlingsområde har samlokaliserats med Antenngatans odlingsområde.

Kontakt

  • Linnéa Ekström Finskud
  • Planarkitekt
  • Telefonnummer: 031-368 19 29
  • Helene Borefjord
  • Fastighetsutvecklare Västfastigheter
  • Telefonnummer: 073-816 13 13
Uppdaterad 24 juni 2021