Järnbrottsmotet

Området runt Järnbrottsmotet i Frölunda spelar en viktig roll för stadsutvecklingen. Dels för utvecklingen av Västra Frölunda, men också för stadens mål att fördubbla antalet resor med kollektivtrafik från 2006 till 2025. För här kan det både byggas nya bostäder och verksamheter samt en bussdepå.
Planering pågår. Beräknas klart 2022.

För att kunna fördubbla kollektivtrafikens andel av resandet i Göteborg till 2025 krävs fler bussar, och det betyder också att fler platser för bussuppställning behövs. En ny bussdepå behövs också för att ersätta bland annat depån i Majorna som ska avvecklas senast 2020.

Sedan våren 2012 har en arbetsgrupp bestående av fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och Västtrafik arbetat med ett nytt läge för bussdepå i sydvästra Göteborg. I december 2014 färdigställdes en lokaliseringsutredning.

Nu har planarbetet påbörjats och planen kan preliminärt antas av Kommunfullmäktige hösten 2020. Planen beräknas vinna laga kraft tre veckor efter beslut om antagande om ingen överklagan sker. Därefter följer en byggtid på cirka två år.

I lokaliseringsutredningen har flera alternativa fastigheter i området utretts av arbetsgruppen. Man har bland annat tittat på geografiskt läge, vad som finns på platsen idag, vad som planeras för respektive läge enligt den stadsutveckling som är politiskt beslutad. Även möjliga trafiklösningar och i vilken omfattning busstrafiken skulle störa övrig trafik finns med i bedömningen samt utvecklingsmöjligheter, påverkan på omgivningen, om det finns alternativa möjligheter för utveckling på platsen, samhällsnytta och totalekonomi. Genom att väga de olika faktorerna och alternativen mot varandra har området vid Radiomasten visat sig vara bäst lämpad att bygga en ny depå på.

Depån kommer delvis att skärma av Västerleden och ta bort lite buller. Den mesta aktiviteten på depån i form av busstrafik kommer att ske på tider då den närliggande skola är stängd det vill säga tidig morgon och kvällstid. Flera utredningar kommer tas fram när stadsbyggnadskontoret arbetar med detaljplanen för att säkerställa minskad påverkan på området och omgivningen. Viktiga frågor att undersöka är bland annat hälsa och miljö samt påverkan på säkerheten. Trafikförslag ska tas fram med planförslag om hur bussar och framtida trafikföring påverkar omgivningarna. Utredning om trafikföring och trafiksäkerheten kring skolan kommer också att utredas i planarbetet.

Att ta fram en detaljplan innebär bland annat att ta reda på om marken är lämplig för det som planeras, i det här fallet en bussdepå. Länsstyrelsen bevakar att det som planläggs inte är olämpligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. I detaljplanearbetet ska dessa och många andra frågor säkerställas innan detaljplanen kan antas. Västtrafik undersöker också möjligheten att byta ut fordonen mot eldrivna bussar vilket i så fall avsevärt minskar buller och luftföroreningar. Övriga frågor om störande verksamhet från planerade bussdepån kommer också att säkerställas innan detaljplanen kan antas.

Detaljplanen för bostäder, skola, kontor och verksamheter mm. nordväst om Järnbrottsmotet påverkar Ängås odlarförening och även odlingslotterna i Tofta och Nordgård. Fastighetskontoret, som har avtal med odlarföreningar, har haft en kontinuerlig dialog med odlarföreningarna. Berörda odlare som påverkas av bussdepån har blivit erbjudna ersättningsplatser i nytt koloniområde i Hästebäck samt nytt odlingsområde vid Näsetväget. Båda områdena är klara och håller på att tas i bruk.

Nordgårds odlingsområde har samlokaliserats med Antenngatans odlingsområde.

Publicerad 16 mars 2017 (Uppdaterad 25 februari 2021)