Jubileumsparken

I väntan på att Frihamnen ska byggas ut så har göteborgarna sedan 2014 kunnat ta del av Jubileumsparkens aktiviteter. Många har svettats i bastun, lärt sig segla i seglarskolan, svalkat sig i bassängen och hängt på playan.

Frågor och svar om Jubileumsparken

De första permanenta delarna av Jubileumsparken som enligt plan ska byggas är en ny generationsövergripande utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer för hela staden, vistelseytor för lek och rekreation, servicebyggnader med omklädningsrum, teknikutrymmen och toaletter samt att rusta upp bastun.

I denna första etapp ingår också sanering av marken, grundläggning och ledningsframdragning. Under våren/sommaren 2020 har förberedande arbeten genomförts, bland annat har en tryckbank anlagts längs kanten av Norra Frihamnsbassängen för att stabilisera marken så att den ska hålla för byggnation av de permanenta delarna av Jubileumsparken på land.

Planen är att Jubileumsparken ska fortsätta att växa även längre fram i samverkan med göteborgarna. När Jubileumsparken är fullt utbyggd, så planeras den att innehålla ett större flytande hamnbad, gröna nedsänkta gläntor och kullar för lek och lärande, urbana parkytor med plats för konst, evenemang och urban sport, samt mer öppna vilda parkytor för fri lek.

Det är i dagsläget svårt att ange parkens slutgiltiga utbredning och utformning men ett riktmärke är att den totalt ska omfatta cirka 8-10 hektar (80 000-100 000 kvm) år 2035.

Ärendet ligger hos förvaltningsrätten som kommer att pröva överklagandet. Innan överklagandeprocessen är avslutad kan park- och naturförvaltningen inte börja bygga. Vi avvaktar förvaltningsrättens besked och så snart vi får det kan vi göra en ny tidplan. Vår bedömning är att det tar ett år från det att överklagandeprocessen är klar till dess att Jubileumsparkens första permanenta etapp på land står klar.

Oavsett när park- och naturförvaltningen kan börja bygga så är ambition att de befintliga aktiviteterna i parken ska vara öppna i delar för att ta emot besökare samtidigt som det byggs på platsen.

Utifrån de möjligheter som finns i lagen om offentlig upphandling (LOU) så kan någon av de andra anbudsgivarna som inte tilldelas uppdraget välja att överklaga tilldelningsbeslutet. Det är en risk som kan påverka tidplanen för de flesta projekt och är svår att förebygga. 

Park- och naturförvaltningen avbröt i maj upphandlingen av byggnation av bad efter besked om att finansieringen av Jubileumsparken minskat från 347 till 141 miljoner kronor. Detta på grund av att exploatering och fortsatt planläggning av Frihamnen är osäker.

För att effektivt kunna utveckla olika anläggningar i Jubileumsparken, till exempel ett bad, behöver det finnas en grundläggande parkstruktur med tillräcklig kapacitet för ledningar, sanerad markmiljö samt tillräckliga offentliga friytor för vistelse och servicebyggnader, etablerad inom området.

Genom att först bygga en etapp av Jubileumsparken på land så skapas goda förutsättningar för att framöver kunna komplettera med ytterligare anläggningar som större flytande hamnbad.

Mark- och miljödomstolen fastställde arbetstiden, inom vilken de sökta vattenverksamheterna ska vara utförda, till fem år från den dag tillståndsdomen vann laga kraft. Det innebär att badet ska ha byggts senast 2024-12-10, för att med säkerhet undvika krav på ny dom.

Jubileumsparken är öppen och tillgänglig tillsvidare. Badet är till exempel öppet till och med 30 augusti, bastun och saltvattenbadet är öppna för besök fram till dess att överklagandeprocessen är avklarad och entreprenadarbetena kan komma igång och skolseglingen för skol- och förskoleklasser är fullbokad och öppen till och med 24 september.  

Skaterampen kommer att finnas kvar och odlingsmöjlighet via Jubileumsodlarna. Uteklassrummet ”Näsan i blöt” kommer också att vara tillgängligt och Café Fluss är öppet till och med 30 september. Dessutom planerar parkpersonalen för olika aktiviteter i parken under hösten och vintern.

Information om alla aktuella aktiviteter i parken på land såväl som i vattnet finns på Jubileumsparkens webbplats goteborg.se/jubileumsparken och på Jubileumsparkens sociala kanaler på instagram och facebook.

Publicerad 19 december 2019 (Uppdaterad 24 augusti 2020)