Jubileumsparken

I väntan på att Frihamnen ska byggas ut så har göteborgarna sedan 2014 kunnat ta del av Jubileumsparkens aktiviteter. Många har svettats i bastun, lärt sig segla i seglarskolan, svalkat sig i bassängen, rullat på rampen och lekt och lärt i uteklassrummet.
Byggstart 18 januari 2021.

Frågor och svar om Jubileumsparken

De första permanenta delarna av Jubileumsparken som enligt plan ska byggas är en ny generationsövergripande utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer för hela staden, vistelseytor för lek och rekreation, servicebyggnader med omklädningsrum, teknikutrymmen och toaletter samt att rusta upp bastun. Byggstart januari 2021, klart hösten 2021.

 

I denna första etapp ingår också sanering av marken, grundläggning och ledningsframdragning. Under våren/sommaren 2020 har förberedande arbeten genomförts, bland annat har en tryckbank anlagts längs kanten av Norra Frihamnsbassängen för att stabilisera marken så att den ska hålla för byggnation av de permanenta delarna av Jubileumsparken på land.

 

Planen är att Jubileumsparken ska fortsätta att växa även längre fram i samverkan med göteborgarna. När Jubileumsparken är fullt utbyggd, så planeras den att innehålla ett större flytande hamnbad, gröna nedsänkta gläntor och kullar för lek och lärande, urbana parkytor med plats för konst, evenemang och urban sport, samt mer öppna vilda parkytor för fri lek.

 

Det är i dagsläget svårt att ange parkens slutgiltiga utbredning och utformning men ett riktmärke är att den totalt ska omfatta cirka 8-10 hektar (80 000-100 000 kvm) år 2035.

Sedan 2014 har ett antal prototyper byggts i Frihamnen på platsen för Jubileumsparken, bland annat lekkonstverket ”Berget” och utomhusklassrummet ”Näsan i blöt”. De är resultatet av ett nytt sätt att stadsutveckla där göteborgarna är delaktiga i planeringen och där idéer och önskemål testas på plats långt innan den permanenta parken byggs, för att se vad boende och besökare önskar och vad som funkar på platsen. 

 

Även Passalens erfarenheter har tagits tillvara. Passalen ansvarar för driften av parken, genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap med staden. De har sedan 2014 anordnat en rad aktiviteter för barn i parken med fokus på tillgänglighet för alla.

 

Sedan 2014 har synpunkter kontinuerligt tagits tillvara från parkbesökare som använt den temporära parken. Även det tiotal så kallade Open calls som vi anordnat med olika syften har gett underlag till planeringen, t ex testplaneringarna 2017 tillsammans med trädgårdsintresserade och studenter på olika utbildningar inom trädgård, landskap och arkitektur.

 

Erfarenheter från Bygglekplatsen har också använts i planeringen. På Bygglekplatsen får barn och unga skapa och bygga utifrån sin egen fantasi och kreativitet, tillsammans med pedagoger som kan inspirera och instruera. 

 

Detta sammantaget ligger till grund för planeringen och utformning av utflyktslekplatsen och de grönskande gläntorna och även för den kommande byggnation av bad och fortsatt utveckling av parken.

Den första etappen på land kostar cirka 141 mnkr. I den etappen ingår kostnader för nybyggnation av tryckbank, parkutbyggnad med utflyktslekplats och grönskande gläntor (inklusive sanering och ledningar), två servicebyggnader, renovering av bastun samt övergripande kostnader för konsultarbete, myndighetsbeslut och ledningsanslutningar.

 

Jubileumsparken kommer byggas ut i etapper över lång tid. Omfattning av senare etapper är ännu ej fastlagd.

Jubileumsparken ska vara öppen och tillgänglig i delar under hela byggtiden. 

 

Skaterampen kommer att finnas kvar och odlingsmöjlighet via Jubileumsodlarna. Uteklassrummet ”Näsan i blöt” kommer också att vara tillgängligt. Dessutom planerar parkpersonalen för olika aktiviteter i parken under hela året.

 

Till sommarsäsongen 2021 är planen att skolseglingen för skol- och förskoleklasser och det befintliga "Allmänna badet" ska vara öppna och tillgängliga som tidigare år.  

 

Information om alla aktuella aktiviteter i parken på land såväl som i vattnet finns på Jubileumsparkens webbplats goteborg.se/jubileumsparken och på Jubileumsparkens sociala kanaler på instagram och facebook.

Ja, det kommer att bli ett nytt hamnbad i Jubileumsparken. Det kommer att börja byggas tidigast under hösten 2021. Målet är att det ska stå klart under 2022.

 

Planen är att under mars 2021 upphandla entreprenör som ska bygga badet. När det är klart kommer vi att detaljutforma badanläggningen tillsammans med entreprenören. 

Klart är att det ska vara ett flytande landskap för bad och vistelse och omfatta det befintliga ”Allmänna badet”, vattenlek för små barn samt utökade möjligheter till simning, simträning och hopp.

Kommunfullmäktige avsatte i budget för 2021 60 mnkr ”för att färdigställa badet i Jubileumsparken”, riktade till park- och naturförvaltningen. I den budgeten ingår, förutom 40 mnkr för själva badanläggningen, till exempel kostnader för tillhörande servicebyggnad med sommartoaletter och teknikutrymme samt kostnader för konsultarbete, myndighetsbeslut och ledningsanslutningar.

Publicerad 19 december 2019 (Uppdaterad 25 februari 2021)