Framtidens Korsvägen ska vara en säkrare och grönare plats än vad det är i dag. Utrymme ska ges åt fotgängare och cyklister.

Vad?

Som en del av Västlänken byggs nu en tågstation under Korsvägen. Parallellt med att det bygget färdigställs, kommer Korsvägen att utvecklas ovan mark. Det kommer bland annat att byggas ett nytt resecentrum och hållplatslägena flyttas. Framtidens Korsvägen kommer att ge mer plats för gående och cyklister, och mindre plats för biltrafik. 

Var?

Den nya tågstationen får tre uppgångar: en mitt på Korsvägen, en norr om Universums entré och en i väster uppe vid Göteborgs Universitets byggnad Artisten.

Varför?

Tågstationen under Korsvägen beräknas bli en av Sveriges tio mest trafikerade tågstationer och göra Korsvägen till en ännu viktigare knutpunkt i Göteborgs och regionens kollektivtrafik. Därför behöver kapaciteten för kollektivtrafik och cykel stärkas ovan mark, medan biltrafiken får reducerad kapacitet. Detta är linje med  ambitionerna att öka det hållbara resandet. Korsvägen har upplevts som en rörig plats med många vägar att korsa. Det nya Korsvägen kommer att ha fler vistelseytor och det kommer att vara lätatre att ta sig fram där. 

När?

Station Korsvägen ska stå klar 2026, när Västlänken öppnar för trafik. Då ska även byggnationerna ovan mark vara klara. 

Vem?

Trafikverket ansvarar för bygget av tågstationen som en del av Västlänken. Göteborgs Stad ansvarar för arbetena ovan mark i projektet Knutpunkt Korsvägen. Västtrafik bygget ett nytt resecentrum. 

Korsvägen

Station Korsvägen

Frågor och svar om Korsvägenområdet

Det gamla landeriet är en viktigt kulturhistorisk byggnad och ska naturligtvis bevaras, men det finns möjligheter att utveckla framför allt trädgården runt landeriet. Den kan användas för att koppla samman Korsvägen med Renströmsparken och även bidra till mer grönska ner mot Korsvägen. Dessutom kan landeriet bli mer öppet för allmänheten. En intressant framtidsbild är att lyfta upp trädgården närmast Korsvägen och bygga något under landeriet och trädgården vilket skulle innebära utrymme för caféer eller butiker mot gatan. När Västlänken byggs kommer ett schakt vara öppet vid landeriets sydöstra hörn, och då kommer inte det vara i bruk.

Det är positivt för hela Göteborg när universitetet växer på ett ställe dit det är enkelt att ta sig från hela staden och regionen. Samtidigt som universitet utvecklas ska den uppskattade och viktiga Renströmsparken bevaras. Staden ser att det är möjligt att både utveckla universitetet och bevara parken. Detta är en anledning till att Västlänkens uppgångar har flyttats från parken till att istället ingå i en byggnad vid gatan. En av de stora frågorna inom universitets utveckling är att skapa en konstnärlig fakultet som samlar Artisten, Valand och Högskolan för design- och konsthantverk (HDK) inom samma kvarter med gemensam administration. Akademiska Hus kommer också att ha en tävling om utformning av ett nytt universitetsbibliotek, och i det här sammanhanget är det viktigt att titta på hur förhållandet till Korsvägen kommer att bli. En gång- och cykelgata som knyter samman Johannebergsgatan och Lundgrensgatan kan bli medelpunkten inom området som också blir en vidarekoppling mot Lorensberg och därmed även Heden.

Svenska Mässan har stora utvecklingsplaner och ser en konkurrensfördel med att ligga i innerstaden. Det är också viktigt att det är gångavstånd till Svenska Mässan från många hotell, restauranger samt närheten till kollektivtrafik. Svenska Mässan planerar för bland annat ytterligare ett torn vid huvudentrén mot Korsvägen.

Korsvägen ska grävas upp under byggtiden, men det sker i omgångar. Därför ska kollektivtrafiken, inklusive spårvagnen, fortsätta att rulla hela tiden under byggtiden. Det går också bra att cykla och gå inom området. När Korsvägenområdet är färdigt ska det inte vara lika mycket utrymme för biltrafik som det är i dag, därför ska byggtiden användas för att etablera ett annat resmönster för bilisterna. Verksamheterna kring Korsvägen ska fortsätta ha öppet, men både Svenska Mässan och Universeum tittar på möjligheten att ha en annan entré under byggtiden. Liseberg ska under en period endast använda sig av sin södra entré som nås från Mölndalsvägen.

Korsvägen ska bli tryggare och trevligare

Alla passerar Korsvägen någon gång. Här byter vi buss eller spårvagn. Hit tar vi oss för att besöka Svenska Mässan, Liseberg, Universum eller Världskulturmuseet. Hit tar vi oss också för att fortsätta till Ullevi, Scandinavium, bio, restauranger eller något annat längs evenemangsstråket. Eller kanske för att ta flygbussen till Landvetter.

Korsvägen är en mötesplats och en samlingsplats, en vital och viktig del av Göteborg som också är det första många besökare möter.

Korsvägenområdet är en mötesplats och en samlingsplats, en vital och viktig del av Göteborg som också är det första många besökare möter. Men Korsvägenområdet är mycket mer – här ryms också bostäder, skolor och en central park. Och det är ett av de områden i staden där mycket planeras för att skapa en tryggare och mänskligare miljö.

Inom de närmaste tio åren planeras det för mycket som kommer att förändra Korsvägenområdet. Stadsmiljön ska utvecklas, inte bara för de som passerar området utan också för alla som bor och arbetar runt Korsvägen. Framtidens Korsvägen ska vara en säkrare och grönare plats än vad det är i dag. Biltrafiken, som i dag skapar stora barriärer behöver inte ta lika stor plats utan istället ska utrymme ges åt fotgängare och cyklister.

Framtidens Korsvägen ska vara en säkrare och grönare plats än vad det är i dag. Utrymme ska ges åt fotgängare och cyklister.

Ny tågstation

Med Västlänken byggs en ny tågstation under Korsvägen. Det kommer att  bli en av Sveriges tio mest trafikerade tågstationer och göra Korsvägen till en ännu viktigare knutpunkt i Göteborgs och regionens kollektivtrafiknät.

Stationen får tre uppgångar: en mitt på Korsvägen, en norr om Universums entré och en i väster uppe vid Göteborgs Universitets byggnad Artisten (Korsningen Johannebergsgatan/Olof Wijksgatan).

Nya byggnader, förstärkt kollektivtrafik och nya arbetsplatser kommer göra att fler människor rör sig i området under större delar av dygnet vilket ökar tryggheten. Korsvägen ska mycket tydligare bli en plats att kunna vistas på och bli en naturlig del av innerstan.  

I stadsutvecklingsprogrammet för området samlas en övergripande bild och flera olika detaljplaner är på gång. Mycket ska vara klart till 2026 då Västlänken öppnar, men samtidigt ska området fungera under byggtiden. Samverkan och samordning kommer därför att vara väldigt viktigt mellan de olika aktörerna. 

Kontakt

  • Viveca Risberg
  • projektledare stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 16 45
  • Peter Wannding
  • Kommunikationsansvarig Västlänken i staden
  • Telefonnummer: 073-910 23 88
Uppdaterad 7 september 2021