Detaljplanen för station Korsvägen antagen

Kommunfullmäktige antog på torsdagen detaljplanen för Västlänken, station Korsvägen med omgivningar. Samtidigt står det klart att Västsvenska Paketet, som till hälften består av statliga medel, kommer att finansiera förstärkt kollektivtrafik och stadsutveckling på Korsvägen med 745 miljoner kronor.

Den nu antagna detaljplanen omfattar utbyggnad av allmän plats och stadens anläggningar i anslutning till Västlänkens tågstation Korsvägen. Parallellt med att Trafikverket färdigställer den underjordiska stationen framåt 2026 kommer Göteborgs Stad att genomföra projekt Knutpunkt Korsvägen, med ny infrastruktur, nya trafiklösningar samt stadsmiljöåtgärder. Syftet är att göra Korsvägen till en tryggare och trevligare plats, där kollektivtrafiken får ökad kapacitet och där det blir smidigare att gå och cykla. Bland annat ingår ett cykelgarage i projektet. 

Pengar från Västsvenska paketet

Den totala investeringsbudgeten för Knutpunkt Korsvägen beräknas till 860 miljoner kronor, inklusive riskreserv (2017 års penningvärde). Enligt det projektavtal som Göteborgs Stad och övriga parter i Västsvenska Paketet* kommit överens om, tidigare avtalade medel, samt genom återställandeavtal mellan staden och projekt Västlänken (som också finansieras via Västsvenska Paketet) säkerställs nu en samlad finansiering om 745 miljoner kronor till Knutpunkt Korsvägen.

Ny lekyta

Göteborgs Stads kostnader för utvecklingen av  Korsvägen blir 10 miljoner kronor. Detta ska finansiera en ny lekyta i området och till förberedande arbeten inför en möjlig gångförbindelse från tågstationen till Svenska Mässan och Skånegatan/Örgrytevägen. Göteborg Stad står också för en riskreserv i projektet på 105 miljoner kronor.

Byggnationerna för Knutpunkt Korsvägen väntas dra igång 2024 och vara färdiga i samband med invigningen av Västlänken 2026. Projektet kommer att ägas av trafikkontoret. 


*Bakgrund Västsvenska paketet

Västsvenska paketet är ett avtal om medfinansiering av stora infrastruktursatsningar i Västsverige som görs mellan 2011 och 2028. Parterna är: Staten genom Trafikverket, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Region Halland. Avtalet är på 34 miljarder kronor i 2009 år penningvärde. Staten bidrar med 17 miljarder kronor, Göteborgs Stad med 1,25 miljarder kronor, Region Halland och Västra Götalandsregionen med sammanlagt 1 miljard kronor. 750 miljoner kronor kommer från höjda marknyttor. Den statliga trängselskatten bidrar med 14 miljarder kronor och räknas som lokal medfinansiering.

Tema: Hållbart resande och transporter

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva.

Hållbart resande och transporter
Publicerad 24 maj 2019 (Uppdaterad 3 juni 2019)