Nya lägenheter under uppförande oktober 2021.

Var?

Lillhagsparken ligger i Hisings Backa på Hisingen.

Varför?

Lillhagsparken ska enligt visionen för området erbjuda ett levande bostads- och verksamhetsområde i parkmiljö. Tanken är att den kulturhistoriska parkmiljön ska tas tillvara och utvecklas. Samtidigt ska det finnas plats för fler människor och bostäder.

Naturområdena runt Lillhagsparken är av varierande karaktär och en stor tillgång. De ska därför bevaras och förstärkas samtidigt som nya parkområden tas fram. Det planeras även för en ny lekplats.

Här uppförs även modellförskolan Grönskan.

När?

I den första etappen, som startade sommaren 2016, byggdes 112 hyreslägenheter. Efter det följde uppförandet av radhus. 

Nu byggs bland annat höghus med totalt 288 lägenheter längs skogsranden. Ytterligare projekt är under planering.

Arbetet med grönytorna och parkerna kommer att ske parallellt med övrig utveckling och byggnation i Lillhagsparken. Planen är att påbörja arbetet med Sinnenas park efter sommaren 2021 och att den blir klar under hösten. Därefter anläggs lekparken som ska stå klar under våren 2022. Arbetet med finparken börjar därefter. Entréparken är sist ut och kommer igång tidigast under hösten 2023.

Göteborgs nya koncept-förskola Grönskan som nu är igång i Lillhagsparken.

Frågor och svar

I första etappen byggs en tegelbyggnad om och den hade byggstart 2016. I denna byggnaden blir det drygt 100 nya hyreslägenheter.

Ja, i de kommande etapperna planeras det för både småhus och radhus.

Byggandet av en ny förskola pågår utanför det nuvarande vandrarhemmet. Det blir även en lekplats och ett nytt parkområde.

Många stora byggprojekt är under genomförande i Göteborg dom kommande åren. För att kunna avlasta vägnätet i centrala staden och samtidigt få en fungerande kollektivtrafik görs det förändringar på linje 52. Från och med 14 juni 2021 delas linje 52 upp i två delar. Den södra delen kör nuvarande linjesträckning Linnéplatsen – Korsvägen och därefter till Heden. Den norra delen byter linjenummer till 42 och kör mellan Skogome och Hjalmar Brantingsplatsen.

Hjalmar Brantingsplatsen är en av våra största knutpunkter och det går smidigt att byta för vidare färd in mot centrala Göteborg.

Det finns förslag som just nu utreds där  Linje 42 planeras få något färre turer från och med december 2021. Det sker en ständig översyn  av Västtrafiks utbud för att   kapaciteten i kollektivtrafiken ska matcha faktiskt resande. Resandet har varit större på södra delen (Linnéplatsen – Korsvägen) än på den norra (Skogome – Hjalmar Brantingsplatsen) när linjen delas i två delar justeras utbudet på den norra delen.

Förslaget innebär att linjen dagtid lördagar går var 15:e minut istället för var 10:e. Det blir också någon minskat utbud vardagar, förslaget innebär att en tur i vardera riktningen dras in vid 19-tiden samt att en tur i vardera riktningen dras in vid 22-tiden.

Ja, naturområdena som omsluter Lillhagsparken ska finnas kvar. De har stort värde för rekreation och biologisk mångfald.

Ja, när arbetena är färdiga kommer gatan vara öppen för trafik genom parken.

Ja, bussen kommer att flyttas tillbaka när arbetet är klart och stanna vid sina ordinarie hållplatser: Södra Lillhagsparken, och Norra Lillhagsparken. När detta sker kommer dagens hållplats Dalagärde att dras in.

Nej det är inte planerat att byggas någon rondell.

Den nya breddade gång- och cykelbanan kommer att gå mellan Lillhagsparken och Skogome

Det blir fyra nya parker i området med lite olika form och innehåll. Utgångspunkten är att utgå från och bevara så mycket som är möjligt av den gamla parkmiljön i området och att komplettera med nya funktioner och aktiviteter.

Entréparken kommer bjuda på olika aktiviteter samtidigt som det blir en välkomnande entré till området. De ståtliga träden på platsen blir tongivande i formgivningen. Här kommer finnas möjlighet till motion och sällskapslek, som bollsport, vila, blomning och odling.

Finparken blir en promenadpark med ett öppet gångstråk i mitten dit solens strålar når ner. Det blir främst en plats för gångstråk och sittplatser för avkoppling.

Sinnenas park är en lugn park med träbroar, pergolor och lusthus. Den ligger intill ett äldreboende men är även en entré till naturen som omger området idag. Här blir plats för avkoppling och sällskapslek.

Lekparken blir en öppen park med gräsmattor för bollspel och sällskapslek. I skogsbrynet blir det en naturlek som också bjuder in till naturparken. Här blir plats för både lek, bollspel, picknick och vila.

I naturen som omger området kommer vissa platser och gångstråk att utvecklas och få en mer parklik karaktär men det kommer skötas som naturområde även framöver. Insatser kommer att göras som gynna den biologiska mångfalden.

Det kommer inte bli någon belysning i naturområdet. Däremot kommer gångvägsnätet att ses över och snyggas till där det behövs. Det finns även promenadvägar i Hökälla som kan användas för motion.

Det finns önskemål om utegym och park- och naturförvaltningen har med det i planerna för de gröna omgivningarna och parkerna.

Nej, det kommer inte att anläggas någon hundrastgård i området.

Många stora träd bevaras och skyddas i detaljplanen för området. Men vid större byggnationer kommer en del träd att behövas tas ner, dels för att göra plats åt byggnader, dels för att säkra gång- och cykelvägar och för att anlägga aktivitetsytor.

Prioriteringar görs utifrån varje enskilt fall och det är den förvaltning eller organisation som ska anlägga något nytt som ansöker om lov för nedtagning. I vissa fall ansöker de hos markägaren, i vissa fall hos Länsstyrelsen eller stadsbyggnadskontoret.

I de flesta fall när träd tas ner kompenseras de med nya träd eller med naturvårdsinsatser.

Utgångspunkten för formgivning av de nya parkerna är de ståtliga träden som finns på platsen idag. Så mycket som möjligt kommer att bevaras.

I naturområdet kommer park- och naturförvaltningen att genomföra olika naturvårdande insatser för den biologiska mångfalden. Dessa kan innebära att träd tas ner och beskärs hårt. I de fall träd tas ner i naturen är det för att träd som har ett högre biologiskt värde ska få bättre förutsättningar att växa, till exempel ekar. De träd som tas ner får ofta ligga kvar i naturen. Det är också en åtgärd för att gynna den biologiska mångfalden. Många djur och växter lever i död ved och i rishögar.

Arbetet med grönytorna och parkerna kommer att ske parallellt med övrig utveckling och byggnation i Lillhagsparken.

Tidsplanen är beroende av de övriga projekt och arbeten i området och har blivit fördröjd. Förhoppningen är att påbörja arbetet med Sinnenas park efter sommaren 2021 och att den blir klar under hösten. Därefter anläggs lekparken som ska stå klar under våren 2022. Arbetet med finparken börjar därefter.

Entréparken är sist ut och kommer igång tidigast under hösten 2023. Den kan anläggas först efter att garaget som den ska ligga på är färdigt.

Kontakt

  • Sandra Klang
  • handläggare, fastighetskontoret
  • Telefonnummer: 031-365 00 00
  • Magnus Brink
  • kommunikatör, fastighetskontoret
Uppdaterad 17 januari 2022