Göteborgs nya koncept-förskola Grönskan som nu är igång i Lillhagsparken.

Lillhagsparken

Bo mitt bland olika parker ägnade för avkoppling, aktivitet och lek, promenader och naturupplevelser. Så kan visionen för Lillhagsparken sammanfattas. Det som förr mest var förknippat med mentalsjukhuset som låg där, är på väg att förvandlas till en grön attraktiv plats att bo i.

Frågor och svar

I första etappen byggs en tegelbyggnad om och den hade byggstart 2016. I denna byggnaden blir det drygt 100 nya hyreslägenheter och inflyttning sker januari 2018.

Ja, i de kommande etapperna planeras det för både småhus och radhus.

Byggandet av en ny förskola pågår utanför det nuvarande vandrarhemmet. Det blir även en lekplats och ett nytt parkområde.

Det planeras för tätare busstrafik.

Ja, naturområdena som omsluter Lillhagsparken ska finnas kvar. De har stort värde för rekreation och biologisk mångfald.

Ja, när arbetena är färdiga kommer gatan vara öppen för trafik genom parken.

Ja, bussen kommer att flyttas tillbaka när arbetet är klart och stanna vid sina ordinarie hållplatser: Södra Lillhagsparken, och Norra Lillhagsparken. När detta sker kommer dagens hållplats Dalagärde att dras in.

Nej det är inte planerat att byggas någon rondell.

Den nya breddade gång- och cykelbanan kommer att gå mellan Lillhagsparken och Skogome

Det blir fyra nya parker i området med lite olika form och innehåll. Utgångspunkten är att utgå från och bevara så mycket som är möjligt av den gamla parkmiljön i området och att komplettera med nya funktioner och aktiviteter.

Entréparken kommer bjuda på olika aktiviteter samtidigt som det blir en välkomnande entré till området. De ståtliga träden på platsen blir tongivande i formgivningen. Här kommer finnas möjlighet till motion och sällskapslek, som bollsport, vila, blomning och odling.

Finparken blir en promenadpark med ett öppet gångstråk i mitten dit solens strålar når ner. Det blir främst en plats för gångstråk och sittplatser för avkoppling.

Sinnenas park är en lugn park med träbroar, pergolor och lusthus. Den ligger intill ett äldreboende men är även en entré till naturen som omger området idag. Här blir plats för avkoppling och sällskapslek.

Lekparken blir en öppen park med gräsmattor för bollspel och sällskapslek. I skogsbrynet blir det en naturlek som också bjuder in till naturparken. Här blir plats för både lek, bollspel, picknick och vila.

I naturen som omger området kommer vissa platser och gångstråk att utvecklas och få en mer parklik karaktär men det kommer skötas som naturområde även framöver. Insatser kommer att göras som gynna den biologiska mångfalden.

Det kommer inte bli någon belysning i naturområdet. Däremot kommer gångvägsnätet att ses över och snyggas till där det behövs. Det finns även promenadvägar i Hökälla som kan användas för motion.

Det finns önskemål om utegym och park- och naturförvaltningen har med det i planerna för de gröna omgivningarna och parkerna.

Nej, det kommer inte att anläggas någon hundrastgård i området.

Många stora träd bevaras och skyddas i detaljplanen för området. Men vid större byggnationer kommer en del träd att behövas tas ner, dels för att göra plats åt byggnader, dels för att säkra gång- och cykelvägar och för att anlägga aktivitetsytor.

Prioriteringar görs utifrån varje enskilt fall och det är den förvaltning eller organisation som ska anlägga något nytt som ansöker om lov för nedtagning. I vissa fall ansöker de hos markägaren, i vissa fall hos Länsstyrelsen eller stadsbyggnadskontoret.

I de flesta fall när träd tas ner kompenseras de med nya träd eller med naturvårdsinsatser.

Utgångspunkten för formgivning av de nya parkerna är de ståtliga träden som finns på platsen idag. Så mycket som möjligt kommer att bevaras.

I naturområdet kommer park- och naturförvaltningen att genomföra olika naturvårdande insatser för den biologiska mångfalden. Dessa kan innebära att träd tas ner och beskärs hårt. I de fall träd tas ner i naturen är det för att träd som har ett högre biologiskt värde ska få bättre förutsättningar att växa, till exempel ekar. De träd som tas ner får ofta ligga kvar i naturen. Det är också en åtgärd för att gynna den biologiska mångfalden. Många djur och växter lever i död ved och i rishögar.

Arbetet med grönytorna och parkerna kommer att ske parallellt med övrig utveckling och byggnation i Lillhagsparken.

Tidsplanen är beroende av de övriga projekten och har blivit något fördröjd. Förhoppningen är att påbörja arbetet med Sinnenas park och finparken under våren 2021 och att de ska vara klara till sommaren 2021. Arbetet med lekparken börjar därefter.

Entréparken är sist ut och kommer igång tidigast under hösten 2023. Den kan anläggas först efter att garaget som den ska ligga på är färdigt.

Publicerad 30 januari 2017 (Uppdaterad 25 februari 2021)