En blandning av stadspuls och lokalt liv

Masthuggskajen ska sticka ut och få en egen karaktär. För att lyckas krävs en genomtänkt och kreativ övergång mellan befintlig bebyggelse och det nya som ska byggas.

På Masthuggskajen är det nära till vattnet och till den centrala stadens puls. Älven finns ständigt närvarande kopplat till stadsdelens historia. Ett viktigt mål är att knyta samman staden med vattnet genom att stadsbebyggelsen på sikt flyttas närmare vattnet. Det ska vara smidigt att promenera längs med kajkanten.

I stadsdelen planeras för mötesplatser som ska passa så många som möjligt. Olika typer av verksamheter ska locka fram ett myllrande gatuliv.

I stadsdelen planeras för mötesplatser som ska passa så många som möjligt. Olika typer av verksamheter ska locka fram ett myllrande gatuliv. Stadsdelen har redan idag ett kulturutbud i den östra delen av området och utmed Långgatorna som kan vidareutvecklas till ett attraktivt kulturcentrum. Inom området finns möjlighet för fler promenadstråk med ett lokalt utbud av handel och service. Fler verksamheter med fokus på handel och sjöfart kan ge stadsdelen internationell prägel och lyskraft.

Så här kan det se ut på Masthuggskajen i framtiden.

Frågor och svar

Området har plats för 1 300 nya bostäder och cirka 150 000 kvadratmeter lokaler för handel och kontor. Det ger tusentals människor möjlighet att arbeta i området.

Området byggstartade under 2019 och de första bostäderna beräknas stå färdiga 2025.

Området byggstartade under 2019 och beräknas stå klart 2028.

Ambitionen är ett grönare Masthuggskajen med mer plats för människor att mötas och umgås. Det ska också bli lättare att komma närmare vattnet med ett nytt kajstråk vid älven.

Idag domineras området av bilar och parkeringsytor. I framtiden ska det vara mer attraktivt att ta sig fram till fots, på cykel eller kollektivt. Tydliga och säkra cykelstråk byggs utmed Första Långgatan och Emigrantvägen och gatorna inne i området utformas på de gåendes villkor. Bättre förbindelser till kringliggande stadsdelar ska knyta ihop staden och vattnet. Det blir två nya parker för aktivitet och rekreation. En stadsdelspark - Järnvågsparken - kommer att byggas på överdäckningen av Götatunneln och en mindre park -Masthuggsparken - kommer att byggas på den plats där Kommersen ligger idag.

Den nya stadsdelsparken, Järnvågsparken på cirka 6 000 kvm, byggs på överdäckningen av Götatunneln, där det idag är parkeringsplatser. Det skapar nivåskillnader som möjliggör sittplatser i solläge, klätterlek och utsiktsplats. Parken kommer att innehålla träd och annan grönska samt en gräsyta för lek, bollspel, picknick, vila och häng i soliga lägen. Den ska också kunna ta hand om regnvatten, så kallat dagvatten, i vissa delar. I anslutning till parken finns Lagerhuset med aktiviteter och med servering såväl ute som inne. 

Planerad byggstart är 2030.

 

Masthuggsparken, på cirka 1 700 kvm, kommer att ligga norr om Masthuggstorget och kopplar samman torget med den nya spårvagnshållplatsen. Det blir en grön oas för lugnt vardagsliv med sittplatser i solläge. Men också för spontana aktiviteter som bollspel, lek samt picknick. Parken ska kunna ta hand om skyfall och kommer därför att vara skålad.

Planerad byggstart är 2025.

När utbyggnaden av Masthuggskajen är klar kommer det att finnas dubbelt så många träd där som det gör idag (cirka 360 jämfört med cirka 180), och två nya parker. En större – Järnvågsparken – som byggs på överdäckningen av Götatunneln där det idag är parkeringsplatser. Och en mindre – Masthuggsparken – som ansluter i norr till Masthuggstorget där Kommersen loppmarknad finns idag.

 

Målet är ett grönare Masthuggskajen. Vi har höga ambitioner att skapa en hållbar stadsdel. För att säkerställa att träd och växter får ta plats i en annars relativt tät stadsmiljö har vi arbetat med så kallad grönytefaktor på allmän plats på Masthuggskajen.

 

Grönytefaktorn är ett planeringsredskap som används för att säkerställa en viss mängd vegetation och ta vara på regnvatten i en byggd miljö. Syftet är att skapa bra mikroklimat och luftkvalitet, goda växtbäddar, ökad biologisk mångfald liksom attraktiva ytor för vistelse och rekreation. 

Platsen där Kommersen ligger idag kommer så småningom att omvandlas till park (Masthuggsparken), i enlighet med den antagna detaljplanen. Det pågår därför ett arbete med att se över möjligheterna för att Kommersens funktion ska finnas kvar på Masthuggskajen även i framtiden, men i ny byggnad på annan plats. Under byggtiden är planen att Kommersen kommer flytta till en temporär lokal. Var det kommer bli planeras bli klart under 2021.

Handel är en förutsättning för att området ska bli levande och attraktivt för människorna som besöker eller redan bor där. Vår ambition är att dra nytta av kulturlivet som redan idag finns i området. I detta arbete har vi bland annat genomfört workshops med företagare i området. Deras erfarenheter och kunskaper har varit en viktig del i utvecklingen av Masthuggskajen.

2011 startade vi ett dialogarbete och det pågår fortfarande. Ambitionen är att involvera göteborgarna som medverkat i dialogarbetet vad gäller utformningen av området. Bland annat har vi genomfört workshops, intervjuer och digitala enkäter med verksamhetsägare, boende i närområdet, fastighetsägare och intresseorganisationer för att samla ihop deras åsikter och kunskaper. Resultatet av dialogarbetet har fungerat som underlag i utvecklingen av Masthuggskajen.

Ambitionen är att påverkan på de boende ska bli så liten som möjligt. Vi satsar på att variera mellan lägre och högre hus, med ambitionen att bygga en livlig och gemytlig stadsdel.

Bland annat kommer det attraktiva läget precis intill älven att särskilja området från andra nybyggnadsprojekt. Området är dessutom unikt då det knyter samman Linné, Majorna och Centrum och bildar en ny och hållbar stadsdel med en blandning av stadspuls och lokalt liv.

Olof Palmes plats ligger mitt i den pågående stadsutvecklingen mellan Masthuggskajen och Haga. Det är en viktig knutpunkt för olika trafikslag och en central mötesplats för stadens nöjes- och kulturliv.

För att även framöver vara en plats som knyter ihop stads- och trafikutvecklingen och en trivsam, trygg och tillgänglig mötesplats behöver Olof Palmes plats förändras och utvecklas. 

Därför tar park- och naturförvaltningen under hösten 2021 fram en förstudie för att se hur platsen kan bli mer tillgänglig, trygg och trivsam. 

Förstudien, som ska vara klar under slutet av 2021, ska innehålla en beskrivning av platsens förutsättningar och funktion i staden, behov kopplade till platsen samt förslag på möjlig utveckling.

Kontakt

  • Rune Arnesen
  • Stadsutvecklingschef, Älvstranden Utveckling
  • Telefonnummer: 031-368 96 61
  • Per Osvalds
  • Planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 18 51031-368 96 77
  • Anna Hoffmeister
  • Kommunikationsstrateg, Älvstranden Utveckling
  • Telefonnummer: 031-368 96 73

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 11 november 2021