Masthuggskajen

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Här kommer det finnas nya bostäder, torg, kontor och butiker – och ett 33 våningar högt hotell. Det gör också att Linnéstaden och Majorna växer samman med Masthuggskajen och kommer närmare älven.
Byggande pågår. Beräknas klart 2028.

Frågor och svar

Bland annat kommer det attraktiva läget precis intill älven att särskilja området från andra nybyggnadsprojekt. Området är dessutom unikt då det knyter samman Linné, Majorna och Centrum och bildar en ny och hållbar stadsdel med en blandning av stadspuls och lokalt liv.

Ambitionen är att påverkan på de boende ska bli så liten som möjligt. Vi satsar på att variera mellan lägre och högre hus, med ambitionen att bygga en livlig och gemytlig stadsdel.

Området byggstartade under 2019 och de första bostäderna beräknas stå färdiga 2023.

Området byggstartade under 2019 och beräknas stå klart 2028.

Området har plats för 1 300 nya bostäder och cirka 150 000 kvadratmeter lokaler för handel och kontor. Det ger tusentals människor möjlighet att arbeta i området.

Ambitionen är ett grönare Masthuggskajen med mer plats för människor att mötas och umgås. Det ska också bli lättare att komma närmare vattnet med ett nytt kajstråk vid älven.

Idag domineras området av bilar och parkeringsytor. I framtiden ska det vara mer attraktivt att ta sig fram till fots, på cykel eller kollektivt. Tydliga och säkra cykelstråk byggs utmed Första Långgatan och Emigrantvägen och gatorna inne i området utformas på de gåendes villkor. Bättre förbindelser till kringliggande stadsdelar ska knyta ihop staden och vattnet. Det blir två nya parker för aktivitet och rekreation. En stadsdelspark - Järnvågsparken - kommer att byggas på överdäckningen av Götatunneln och en mindre park -Masthuggsparken - kommer att byggas på den plats där Kommersen ligger idag.

Platsen där Kommersen ligger idag kommer så småningom att omvandlas till park, i enlighet med den antagna detaljplanen. Det pågår därför ett arbete med att se över möjligheterna för att Kommersens funktion ska finnas kvar på Masthuggskajen även i framtiden, men i ny byggnad på annan plats. Under byggtiden är planen att Kommersen kommer flytta till en temporär lokal i området.

2011 startade vi ett dialogarbete och det pågår fortfarande. Ambitionen är att involvera göteborgarna som medverkat i dialogarbetet vad gäller utformningen av området. Bland annat har vi genomfört workshops, intervjuer och digitala enkäter med verksamhetsägare, boende i närområdet, fastighetsägare och intresseorganisationer för att samla ihop deras åsikter och kunskaper. Resultatet av dialogarbetet har fungerat som underlag i utvecklingen av Masthuggskajen.

Handel är en förutsättning för att området ska bli levande och attraktivt för människorna som besöker eller redan bor där. Vår ambition är att dra nytta av kulturlivet som redan idag finns i området. I detta arbete har vi bland annat genomfört workshops med företagare i området. Deras erfarenheter och kunskaper har varit en viktig del i utvecklingen av Masthuggskajen.

Publicerad 21 december 2016 (Uppdaterad 4 september 2020)