Masthuggskajen blir det första stadsutvecklingsprojektet att tilldelas en certifiering för hållbar stadsutveckling.

Masthuggskajen blir det första stadsutvecklingsprojektet att tilldelas en certifiering för hållbar stadsutveckling.

Masthuggskajen först att tilldelas ny certifiering för hållbar stadsutveckling

Masthuggskajen i Göteborg blir det första stadsutvecklingsprojektet att tilldelas en Citylabcertifiering. Certifieringssystemet, som är utvecklat av Sweden Green Building Council är det första för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden.

– Det här är ett fint bevis på att vi realiserar Älvstadens vision om att vara inkluderande,
grön och dynamisk. Vi vill binda samman gammalt och nytt och platsen ska växa in i den
befintliga strukturen som redan finns idag. För att lyckas har Masthuggskajen högt satta
hållbarhetsmål och därför valde vi att ingå i Citylab. Vi kan samverka och dela kunskaper
med andra hållbara stadsutvecklingsprojekt. Det är såklart väldigt kul och sporrande att
vi blir först i Sverige med denna certifiering, säger Åsa Vernersson, projektledare för
Masthuggskajen.

Citylab är ett viktigt verktyg för oss för att samverka mot gemensamma hållbarhetsmål.

– Citylab är ett viktigt verktyg för oss för att samverka mot gemensamma hållbarhetsmål.
Det har stöttat vår ambition om att arbeta på ett annorlunda sätt, i att skapa en
gemensam process där hållbarhetsperspektivet är helt integrerat.

Certifieringen är ett viktigt led i det aktiva arbetet med ett hållbarhetsprogram genom hela
processen – från detaljplan, genom genomförandet och vidare efter att stadsdelen tas i bruk
av nya boende, företag och besökare.

– Citylab kommer göra stor skillnad i svensk stadsutveckling och Masthuggskajen har i
rollen som pilotprojekt, starkt bidragit till utvecklingen av certifieringen, säger Sigrid
Walve, chef för Citylab på Sweden Green Building Council, Sveriges ledande organisation
för hållbart samhällsbyggande.

Citylab
Citylab stödjer stadsutvecklingsprojekt i att formulera hållbarhetsmål och säkerställa att
dessa realiseras i stadsbyggnadsprocessen, för att bli godkänd ska man uppfylla 20
indikatorer. Indikatorerna handlar bland annat om att ha en tydlig vision och konkreta mål
för utvecklingen, att området erbjuder olika upplåtelseformer, mötesplatser, grönytor och
hållbara färdsätt.

Publicerad 20 november 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)