Visionsbilden för Gamlestads torg etapp 2.

Vad?

Gamlestadens stora utvecklingspotential ligger i dess läge som porten mot hela nordöstra Göteborg. Genom att knyta ihop city och Gamlestaden utvecklas stadsdelen som en del av Göteborgs framtida utökade innerstad. Med spårvagn tar det bara ca 7 minuter in till city.

Här planeras för en folktät och attraktiv stadsdel med nya bostäder, cityhandel och service. Den nya bebyggelsen kommer att integreras med den gamla. I framtiden kommer det att bo dubbelt så många invånare här som idag.

Varför?

Gamlestads torg kommer att bli mötesplatsen dit du enkelt tar dig till fots, med cykel eller kollektivtrafik för att byta färdmedel, utföra ärenden eller umgås med vänner. Vid resecentrum kommer det i framtiden att passera lika många människor som det gör vid Korsvägen idag.

Gamlestaden är den äldsta delen av det vi idag kallar Göteborg och har en stark egen identitet. Den senmedeltida staden Nya Lödöse, som var en av Göteborgs föregångare, har grävts fram vid Gamlestadens nya pendeltågsstation och är norra Europas största stadsarkeologiska undersökning.

Visionen för stadsutvecklingen i Gamlestaden

Gamlestaden är en del av innerstaden och knyter samman city och nordost fysiskt och socialt. Det är en tät och dynamisk stadsdel som rymmer vardagsliv, arbete och fritid med det historiska arvet synligt. Industrimiljöerna fylls med nytt innehåll och trafiken är anpassad till kvartersstaden. Resecentrum vid Gamlestads torg är en strategisk knutpunkt och mötesplats, dit du enkelt tar dig till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Säveån erbjuder promenadstråk och kajer som ger värdefull vattenkontakt och möjlighet till rekreation.

Dagens stora trafikleder för fordonstrafik görs om i grunden. Viadukten över Gamlestads torg rivs och det blir fler nya broar över Säveån med bland annat en trafiklänk direkt till Munkebäck. Säveåns vatten och grönska bidrar i hög grad till stadsdelens attraktivitet.

Före
Efter

Gamlestaden - före och efter stadsutveckling.

Frågor och svar om Gamlestaden

Omvandlingen av Gamlestaden sker etappvis och omfattar flera detaljplaner vilka befinner sig i olika skeden och ett planprogram. Just nu pågår byggnation runt resecentrum vid Gamlestads torg med bostäder och kontor. Bostäderna vid kajen intill Sävåen har precis flyttat in. Det byggs också bostäder och förskola vid Brunkeberget, kvarteret Makrillen,  som kommer vara klara våren 2021. Under nästkommande etapper kommer det byggas bostäder på bägge sidor av Artillerigatan. De planskilda korsningarna rivs så att Artillerigatan kan fortsätta fram till resecentrumet. Det ska bli en trivsam blandstad med utgångspunkt i den bebyggelse som redan finns.

Den är ”först ut” och det är själva navet i förändringen av stadsdelen. Kollektivtrafikknutpunkten vid Gamlestads torg får en ordentlig uppgradering i och med tillkomsten av det nya resecentrat. Förutom smidiga byten mellan pendeltåg, spårvagn och buss så skapas en tät stadsmiljö som på sikt kommer att erbjuda ett brett kommersiellt och socialt serviceutbud. Utvecklingen runt knutpunkten kommer att bidra till att Gamlestaden med omnejd utvecklas till att bli en självklar destination i Göteborg.

Bostadsbebyggelsen kommer att variera i både skala, upplåtelseformer och arkitektoniskt uttryck. Merparten av de tillkommande bostadshusen kommer att uppföras som kringbyggda kvarter där det i stor utsträckning kommer att vara olika typer av service och verksamheter i gatuplanet.

Vattenkontakten kommer att öka genom att en bryggpromenad med sittmöjligheter byggs intill ån. Målet är att skapa ett socialt och trivsamt urbant ”å-rum” i omedelbar anslutning till Gamlestads torg och resecentrum. Ambitionen är också att låta Säveåns park- och naturstråk ”landa” rakt in i torgmiljön runt resecentrum.

Den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen från stadsdelens industriella epok är till stora delar bevarad inom Gamlestadens fabriker och i Slakthusområdet. Detta arv kommer varsamt att tas tillvara i den fortsatta omvandlingen av stadsdelen. Den senmedeltida staden Nya Lödöse kommer att tydliggöras genom att t.ex. gatubeläggningen på olika sätt kommer att redovisa äldre strukturer såsom kvartersutbredning och kyrkans läge. Andra konstnärliga grepp kommer att vara medeltida inspiration vad gäller materialval i det offentliga möblemanget och i valet av växter. Brunnslocken kommer att utföras i form av Nya Lödöses stadssigill!

År 2035 kommer Gamlestaden att vara en självklar del av Göteborgs innerstad. Gamlestaden kommer via Bagaregården, Redbergsplatsen och Olskroken att vara helt sammanbyggd med centrala Göteborg. År 2035 har invånarantalet fördubblats mot idag. Antalet människor som arbetar i stadsdelen har också ökat tydligt. Gamlestads brygga med sitt söderläge mot Säveån är då en av Göteborgs mest självklara ”after work-häng”. Människor som gillar kultur och gourmetmat söker sig till Gamlestadens fabriker och till Slakthusområdets restauranger!

Gamlestaden i VR

Gamlestaden på väg in i framtiden (visionsfilm baserad på planskiss från 2015).

3000

Under de närmaste 20 åren kan det byggas 3000 nya lägenheter i Gamlestaden.

17

Det nya resecentret vid Gamlestads torg stod klart 2018. Den högsta byggnaden är 17 våningar hög.

15000

personer kliver av och på i Gamlestaden varje dag via sex spårvagnslinjer, flertal busslinjer och pendeltåg.

Kontakt

 • Mattias Westblom
 • projektledare
 • Telefonnummer: 031-368 17 93
 • Maria Brandt
 • projektledare
 • Telefonnummer: 031-368 10 67
 • Camilla Graad
 • projektledare
 • Telefonnummer: 031-368 23 30
 • Lisa Lindgren
 • projektledare
 • Telefonnummer: 031-365 57 72
Uppdaterad 30 juni 2022