Vad?

Program för Slakthusområdet är på gång

Med Gamlestadens utveckling till en viktig kollektivtrafikknutpunkt är läget för området strategiskt. Just därför pågår nu arbetet med att ta fram ett program för Slakthusområdet.

Slakthusområdet har en viktig roll att koppla Gamlestaden söder ut mot Gullbergsvass/Centralen och väster ut till Göta älv samt över till Hisingen (Brunnsbo). Programmets övergripande syfte är att visa på en framtida utveckling av området som en integrerad stadsdel med blandstadskaraktär. 

Var?

Slakthusområdets placering i Gamlestaden var viktig redan när det anlades för snart 120 år sedan. Det var I slutet av 1800-talet som kommunala slakthus började växa fram i städerna, främst för att få kontroll över slakt och hanteringen efteråt. I Göteborg fick arkitekten Otto Dymlig uppdraget att ta fram ett förslag på slakthus och som senare invigdes 1905. Placeringen var strategisk med närhet till staden, till järnvägen och till älven för transporter till och från området. Slakteriverksamheten varade fram till 1960-talet och sedan dess har andra verksamheter flyttat in, många av dem har haft en tydlig koppling till livsmedelshantering och processande av köttprodukter. 

När?

Programmet gick ut på samråd november 2021.  Nästa steg är att byggnadsnämnden behandlar planprogrammet för eventuellt godkännande.

Hur

För att underlätta kommande detaljplanearbete har kommunen valt att upprätta ett särskilt program. I detta programarbete är en viktig utgångspunkt hur man ska förhålla sig till kulturmiljön. Området har en stark karaktär och identitet och hur kan det hanteras i spelet mellan bevarande och nytt. Andra frågor som tas upp i programarbetet är bland annat skyfall och stigande vatten samt riskfrågor kopplade till infrastrukturen.

Stadsbyggnadskontoret och övriga förvaltningar arbetar nu tillsammans med fastighetsägarna Klövern, Higab och Göteborg Energi för att hitta en hållbar struktur och gestaltning av området. Programarbetet är en del av samordningsprojektet för Gamlestaden och en viktig pusselbit för Gamlestaden att närma sig älven men också centrala staden.

Kontakt

  • Ivana Markovic
  • Planarkitekt
  • Telefonnummer: 031-368 15 99
Uppdaterad 30 juni 2022