Visionsbild från torget i Hjällbo med utbyggd gångbro.

Vad

Tanken är att programmet för Hjällbo ska göra det möjligt att utveckla i området över tid. En viktig del är hitta bra platser för bostäder och att öka stadsdelens attraktivitet. De bostäder som planeras ska vara ett kompletterar till bostäder som finns där nu. Programförslaget innehåller nära 1000 nya bostäder, hälften av dem är radhus och villor.

I planerna finns också utveckling av stadsdelsparken och torget. Och ett tydligt grönt stråk som kopplar samman Lärjeån och Hjällboskogen via centrala Hjällbo när Hjällbotorget förlängs österut med en gångbro som en del av torget. I förslaget ligger spårvägen kvar men det blir lättare att ta sig mellan spårvagns- och busshållplatsen.

Idag delar spårvagnsspåren, Hjällbovägen och Gråbovägen upp området. Programmet föreslår att de båda vägarna kommer ligga kvar i sina nuvarande lägen men delvis omvandlas till stadsgator för att göra så att de inte delar upp området så mycket som idag. Det ger mer plats och dessutom större trygghet för fotgängare och cyklister.

Var?

Hjällbo med fokus på Hjällbo centrum, kring spårvagnshållplatsen, utmed Hjällbovägen och Gråbovägen. Stadsdelsparken ingår och torget kompletteras med ett grönt stråk i öst-västlig riktning och kopplar samman Lärjeån och Hjällboskogen via centrala Hjällbo.

Varför?

Hjällbo byggdes under rekordåren, en tidsepok då fokus låg på att bygga så många bostäder som möjligt under kort tid. Området har idag ett stort behov av upprustning och utveckling. Hjällbo är ett utpekat särskilt utsatt område med utmaningar som trångboddhet. En målsättning med programmet är att vända denna utveckling genom att utveckla och tillföra kvaliteter till området. I dag är Hjällbo till stor del uppdelat i olika funktioner, som bostäder och arbetsplatser. Biltrafiken får ta stort utrymme både när det gäller vägar och parkeringsplatser. Och det finns ett behov av ett mer varierat utbud av bostäder. I dag ligger bostadsområden som öar och kopplas ihop av bilanpassade och tidvis ganska ödsliga transportsträckor. Det är något som det är tänkt att förändra över tid.

Det finns fina cykelstråk i området men är inte helt sammanhängande och knyter inte ihop viktiga platser i stadsdelen och det är också något vill programmet ändra på.

När?

För att förslagen ska kunna genomföras krävs initiativ och investeringsvilja från flera aktörer, både kommunala och privata. Så det här är stadsutveckling som kommer att pågå under många år.

Vem?

Kommunen är en stor markägare i området genom fastighetsnämnden och kommunala bolag. Fastighetsnämnden äger en stor del av över marken i anslutning till spårvägen och utmed huvudgatorna, Hjällbovägen och Gråbovägen. I övrigt ägs marken i stor utsträckning av kommunala bolag. Det finns även ett fåtal privata markägare i området.

Kontakt

  • Anna Reuter Metelius
  • Projektledare
  • Telefonnummer: 031-368 18 86
Uppdaterad 21 november 2022