Det är inte bestämt att och i så fall var ett nytt centralbad ska ligga. Fler olika placeringar utreds.

Vad?

Just nu utreds förutsättningarna för ett nytt centralbad. Ett nytt centralbad ska bland annat innehålla två 50-metersbassänger, två undervisningsbassänger, minst 2 000 läktarplatser. Dessutom ska ett centralbad också kunna tillgodose ett stort antal andra behov som exempelvis möjlighet till relax, gym och gruppträning samt café/restaurang. 

Var?

Det är inte bestämt att och i så fall var ett nytt centralbad ska ligga. Hittills har utredningarna tittat på fyra potentiella placeringar (Gullbergsvass, Heden, Ringön och Valhallagatan/evenemangsområdet). 

Varför?

Göteborg behöver ett nytt och modernt centralbad som ska ha stor kapacitet för simundervisning och motionsverksamhet, men också vara anpassat till föreningslivets behov och fungera för SM-tävlingar inom simidrotten.

När?

Det är ännu inte bestämt att ett nytt centralbad ska byggas. Det är svårt att säga hur lång tid det kan ta från det att beslut är fattat. De olika lokaliseringsförslagen kräver olika typer av planändringar, påverkas till del av andra projekt, tid för bygglov med mera. Byggtid, där markarbeten och själva bygget räknas in, kan ligga runt mellan två och ett halvt till tre år.

Vem?

Idrotts- och föreningsnämnden har varit huvudansvarig för fördjupad förstuide som genomlyst fyra alternativ till placering för ett nytt centralbad. Nämnden har också haft uppdrag att genomföra en jämförande studie med planerade eller nyligen uppförda badhus i andra kommuner. På tisdag 21 december presenteras kompletteringarna för idrotts- och föreningsnämnden. Därefter ska de behandlas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

En kartbild över Göteborgs centrala område och som har inringat de fyra olika områden som utretts Gullbergsvass, Heden, Ringön och Valhallagatan/evenemangsområdet.

Fyra olika ställen har utretts för placering. Huvudalternativet i uppdraget var Gullbergsvass, de övriga tre platserna som undersökts är Ringön, Heden och evenemangsområdet.

Flygbild över området Gullbergsvass. Längst ner i bilden ses järnvägsspår in till Göteborgs centralstation och längst upp i bild ses Göta Älv.

Gullbergsvass har utretts som huvudalternativ för lokalisering.

Frågor och svar

Göteborg behöver ett nytt och modernt centralbad med stor kapacitet för simundervisning och motionsverksamhet. Ett bad som också är anpassat till föreningslivets behov och som kan fungera för SM-tävlingar inom simidrotten.

Idrotts- och föreningsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige och tillsammans med bland annat Älvstranden Utveckling, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret tagit fram en detaljerad förstudie och underlag som innebär en förbättrad totalekonomi för ett centralbad. Underlaget innehåller: förutsättningar och strategier för projektets genomförande, specificering av ekonomi och volymer, riskbedömning och nyttoanalys.

Nej. Utredningar har tittat på vad ett nytt centralbad skulle kosta och potentiella placeringar för var det skulle kunna ligga. Det är upp till kommunfullmäktige att fatta beslut om och i så fall var ett nytt centralbad ska byggas. 

Nej. Gullbergsvass har utretts som huvudalternativ, men utredningen har också tittat på alternativen Ringön, Heden och evenemangsområdet. Alla fyra alternativ lyfts fram i ”Lokaliseringsstudien för nytt centralbad” som Göteborgs Stads lokalsekretariat tog fram 2017-2018.

Beräkningarna som presenterades våren 2021 låg på cirka 1,8 miljarder och skillnaden i kostnad mellan de då tre undersökta platserna (Gullbergsvass, Heden och Ringön) var marginell. När nu också evenemangsområdet utretts som alternativ och tidsaspekten lyfts ur kalkylen blir konstadsskillnaderna större. För att få en bättre jämförelse redovisas nu alla fyra alternativ i aktuellt kostnadsläge (oktober/november 2021) och utan antaganden om framtida kostnadsutveckling. Projektkostnaden uppskattas då till mellan 1,6 och 1,7 miljarder kronor.  Frågan om markvärde och kostnad för markförvärv har inte tagits med i kalkylerna.

Det handlar om en stor byggnad, cirka 28 000 kvadratmeter med många bassänger och krav på tekniska lösningar. Det här är en anläggning som ska byggas och drivas med den största miljö- och klimathänsyn som går att ta, som ska kunna ordna SM i simidrotter, som ska kunna bedriva simundervisning i stor skala, erbjuda tränings- och tävlingsverksamhet för föreningar och erbjuda många badbesök för allmänheten.  

Ett nytt centralbad ska åtminstone innehålla två 50-metersbassänger (varav en med djupdel med höj- och sänkbar botten), minst 2 000 läktarplatser, två undervisningsbassänger med höj- och sänkbar botten, hoppbassäng, familjebad med lek-/varmpooler och lekytor, möjlighet till relax, gym och gruppträning, restaurang /café – våt- och torrservering.

Det är svårt att säga då många olika faktorer spelar in och de olika lokaliseringsförslagen kräver olika typer av planändringar, påverkas till del av andra projekt, tid för bygglov med mera. Byggtid, där markarbeten och själva bygget räknas in, kan ligga runt mellan två och ett halvt till tre år.

Frågan om Valhallabadet ska rustas upp, avvecklas eller utvecklas utreds inte i detta uppdrag.

De två utredningsuppdragen har haft kontinuerliga avstämningar med varandra. För att inte föregå sitt uppdrag har utredningen för utveckling av evenemangsområdet inte kunnat peka ut en plats för var centralbadet ska kunna placeras, utan det är förstudien för centralbadet som valt placering utifrån vissa kriterier. I rapporten för hur evenemangsområdet kan utvecklas kommer två förslag att framställas, ett med ett centralbad placerat i området och ett förslag utan. 

Nej, men det är den platsen som man räknat på i den detaljerade förstudien. Området är komplext med planer för både arenor och bostäder. Om ett beslut fattas att centralbadet ska ligga i evenemangsområdet så behöver tomten definieras och sannolikt byggnaden anpassas för de förutsättningar som då ges.  

Kontakt

  • Lotta Lidén Lundgren
  • Avdelningschef, idrotts- och föreningsförvaltningen
  • Telefonnummer: 031-368 21 35
Uppdaterad 20 december 2021