Just nu

Vad?

Just nu utreds förutsättningarna för ett nytt centralbad. Ett nytt centralbad ska bland annat innehålla två 50-metersbassänger, två undervisningsbassänger, minst 2 000 läktarplatser. Dessutom ska ett centralbad också kunna tillgodose ett stort antal andra behov som exempelvis möjlighet till relax, gym och gruppträning samt café/restaurang. 

Var?

Det är inte bestämt att och i så fall var ett nytt centralbad ska ligga. Hittills har utredningarna tittat på tre potentiella placeringar (Gullbergsvass, Heden och Ringön). Nu utreds också Valhallagatan/evenemangsområdet som eventuell plats. 

Varför?

Göteborg behöver ett nytt och modernt centralbad som ska ha stor kapacitet för simundervisning och motionsverksamhet, men också vara anpassat till föreningslivets behov och fungera för SM-tävlingar inom simidrotten.

När?

Det är ännu inte bestämt att ett nytt centralbad ska byggas. Det är svårt att säga hur lång tid det kan ta från det att beslut är fattat. De olika lokaliseringsförslagen kräver olika typer av planändringar, påverkas till del av andra projekt, tid för bygglov med mera. Byggtid, där markarbeten och själva bygget räknas in, kan ligga runt mellan två och ett halvt till tre år.

Vem?

Idrotts- och föreningsnämnden har nu i uppdrag att genomlysa alternativet Valhallagatan/evenemangsområdet som placering för ett nytt centralbad. Nämnden har också fått i uppdrag att som en del i den kompletterade förstudien, genomföra en jämförande studie med planerade eller nyligen uppförda badhus i andra kommuner. 

En flygbild över Göteborgs centrala område och som har inringat de tre olika områden som utretts Gullbergsvass, Heden och Ringön. Valhallagatan/evenemangsområdet är inte utmärkt på kartan.

I första utredningen undersöktes tre olika ställen för placering. Huvudalternativet i uppdraget var Gullbergsvass, de övriga två platserna som undersökts är Ringön och Heden. Nu utreds också Valhallagatan/evenemangsområdet som eventuell plats (inte utmärkt på kartbilden).

Flygbild över området Gullbergsvass. Längst ner i bilden ses järnvägsspår in till Göteborgs centralstation och längst upp i bild ses Göta Älv.

Gullbergsvass har utretts som huvudalternativ för lokalisering.

Kontakt

  • Lotta Lidén Lundgren
  • Avdelningschef, idrotts- och föreningsförvaltningen
  • Telefonnummer: 031-368 21 35

Frågor och svar

Göteborg behöver ett nytt och modernt centralbad med stor kapacitet för simundervisning och motionsverksamhet. Ett bad som också är anpassat till föreningslivets behov och som kan fungera för SM-tävlingar inom simidrotten.

Idrotts- och föreningsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige och tillsammans med bland annat Älvstranden Utveckling, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret tagit fram en detaljerad förstudie och underlag som innebär en förbättrad totalekonomi för ett centralbad. Underlaget innehåller: förutsättningar och strategier för projektets genomförande, specificering av ekonomi och volymer, riskbedömning och nyttoanalys.

Nej. Hittills har utredningarna tittat på vad ett nytt centralbad skulle kosta och tre potentiella placeringar (Gullbergsvass, Heden och Ringön) för var det skulle kunna ligga. Nu utreds också Valhallagatan/evenemangsområdet som eventuell plats. När utredningen är klar är det upp till kommunfullmäktige att fatta beslut om och i så fall var ett nytt centralbad ska byggas.

Nej. Våren 2021 utreddes Gullbergsvass som huvudalternativ, men utredningen tittade också på alternativen Ringön och Heden. Den utredningen ska nu kompletteras med att se på Valhallagatan/evenemangsområdet som eventuell plats för ett nytt centralbad. Alla fyra alternativ lyfts fram i ”Lokaliseringsstudien för nytt centralbad” som Göteborgs Stads lokalsekretariat tog fram 2017-2018.

Beräkningarna som presenterades våren 2021 ligger på cirka 1,8 miljarder och skillnaden i kostnad mellan de då undersökta platserna (Gullbergsvass, Heden och Ringön) är marginell. Frågan om markvärde och kostnad för markförvärv har inte tagits med i kalkylerna.

Det handlar om en stor byggnad, cirka 28 000 kvadratmeter med många bassänger och krav på tekniska lösningar. Det här är en anläggning som ska byggas och drivas med den största miljö- och klimathänsyn som går att ta, som ska kunna ordna SM i simidrotter, som ska kunna bedriva simundervisning i stor skala, erbjuda tränings- och tävlingsverksamhet för föreningar och erbjuda många badbesök för allmänheten.  

Ett nytt centralbad ska åtminstone innehålla två 50-metersbassänger (varav en med djupdel med höj- och sänkbar botten), minst 2 000 läktarplatser, två undervisningsbassänger med höj- och sänkbar botten, hoppbassäng, familjebad med lek-/varmpooler och lekytor, möjlighet till relax, gym och gruppträning, restaurang /café – våt- och torrservering.

Det är svårt att säga då många olika faktorer spelar in och de olika lokaliseringsförslagen kräver olika typer av planändringar, påverkas till del av andra projekt, tid för bygglov med mera. Byggtid, där markarbeten och själva bygget räknas in, kan ligga runt mellan två och ett halvt till tre år.

Frågan om Valhallabadet ska rustas upp, avvecklas eller utvecklas utreds inte i detta uppdrag.

Under våren 2020 utreds och kostnadsberäknas frågan om ett nytt centralbad. I utredningsarbetet är Gullbergsvass huvudalternativ, men utredningen tittar även på Ringön och Heden som möjliga placeringar.

I september 2020 fattar kommunfullmäktige beslut om att de uppskattade kostnaderna måste minska och att en mer detaljerad förstudie behövs.

Under vintern 2020/2021 genomförs en mer detaljerade förstudie. Även i denna utredning är Gullbergsvass huvudalternativ, men utredning tittar även på Ringön och Heden. De tre förslagen om lokalisering utgår från ”Lokaliseringsstudien för nytt centralbad” som Göteborgs Stads lokalsekretariat tagit fram 2017-2018.

I juni 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att återremittera ärendet till idrotts- och föreningsnämnden för att ta fram en mer detaljerad förstudie för att komplettera med en genomlysning av alternativet Valhallagatan/Evenemangsområdet, samt att idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att, som en del i den kompletterade förstudien, genomföra en jämförande studie med planerade eller nyligen uppförda badhus i andra kommuner. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Uppdaterad 20 oktober 2021